ผลักดัน พ.ร.บ.ชีวิตคู่ เพื่อความหลากหลายทางเพศ

| |
อ่าน : 7,781

 /data/content/2014/12/26650/cms/e_aefhimpqs139.jpg

         มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นทางเพศ สสส. ร่วมกับกทม. ร่วมสร้างความเท่าเทียมในสังคม รณรงค์ผลักดัน "พ.ร.บ.ชีวิตคู่" เพื่อความหลากหลายทางเพศ

          ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดเสวนาหัวข้อ “ทำไมต้องมี พ.ร.บ.คู่ชีวิต (ฉบับประชาชน) เพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมในสังคมไทย” เนื่องในวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ (29 พ.ย.57) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกทม. เพื่อรณรงค์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับสังคมว่าความเท่าเทียมในการแต่งงานหรือการสร้างครอบครัว ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงการสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายให้กับพลเมือง

          รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กทม.ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมา กทม. ได้แก้ปัญหาการร้องเรียนของเพศทางเลือกกรณีแต่งกายไม่ตรงกับเพศสภาพเกิดในการทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยอนุญาตให้สำนักงานเขตอำนวยความสะดวกให้กับเพศทางเลือก โดยไม่บังคับให้ต้องแต่งกายตามเพศสภาพที่ระบุในบัตรประชาชน เนื่องจากลายนิ้วมือสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ได้อยู่แล้ว และในครั้งนี้เป็นการรรณรงค์เพื่อผลักดันร่างกฎหมายชีวิตคู่ของเพศทางเลือก ซึ่งคำว่าครอบครัวมีมานานและกฎหมายให้คำนิยามที่จำกัด ดังนั้น อาจต้องมีการปุจฉาวิสัชณาโดยการตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับคำนิยมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

 /data/content/2014/12/26650/cms/e_fgijkoruy137.jpg

/data/content/2014/12/26650/cms/e_dgilmnsvxy45.jpg

         ทั้งนี้การจัดเสวนาเพื่อรณรงค์การผลักดันต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต (ฉบับประชาชน) เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ยังจำกัดให้การใช้ชีวิตคู่ของบุคคลหรือที่เรียกว่าการสมรส ให้สามารถกระทำได้เฉพาะระหว่างชายและหญิงเท่านั้น แต่ไม่ได้รับรองการใช้ชีวิตคู่ในลักษณะอื่นๆ อีกทั้งเพื่อให้กฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ระหว่างบุคคลสองคนที่ได้แสดงเจตนาในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยเปิดกว้างให้สิทธิกับบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักต่างเพศหรือคู่รักเพศเดียวกันโดยไม่ว่าจะมีการแปลงเพศหรือไม่ก็สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายนี้ได้

          สำหรับร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต กำหนดให้มีหมวด 1 บททั่วไป ซึ่งได้ระบุนิยาม คู่ชีวิต การจดทะเบียน ฯลฯ หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการจดทะเบียนคู่ชีวิต หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต หมวด 4 การจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต หมวด 6 การสิ้นสุดสถานะคู่ชีวิต หมวด 7 ความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตกับบุตรและบุตรบุญธรรม หมวด 8 มรดก และหมวด 9 รวมทั้งสิ้น 9 หมวด 51 มาตรา

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม