ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะกับ ‘แพธทูเฮลท์’

| |
อ่าน : 13,090

           P2H นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

 /data/content/2014/11/26619/cms/e_adknpqrtuy49.jpg          ความเป็นมาของ P2H 

          P2H หรือมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health Foundation) จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยก่อนหน้านั้นได้ดำเนินงานในนามองค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ซึ่งได้ร่วมมือกับหลากหลายภาคีในทุกภาคส่วนในการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ ของประเทศไทย

           P2H ทำอะไรบ้าง?

           มูลนิธิแพธทูเฮลท์มุ่งเน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

                1. พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะแก่บุคคล ครอบครัง และสังคม

                2. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร หน่วยงาน ให้สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ

                3. พัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ

                4. พัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

                5. ร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ในการศึกษาและเสนอนโยบายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในด้านสุขภาวะของประชากรทุกคนในประเทศไทย

                6. ร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐ และอกชนในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาวะในภูมิภาค

 /data/content/2014/11/26619/cms/e_abejlqrtuvw4.jpg

          ประสบการณ์การทำงาน P2H

           มูลนิธิแพธทูเฮลท์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ยกตัวอย่างเช่ น

                โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ การออกแบบหลักสูตรกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และสื่อเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพัฒนาการตามช่วงวัย

                โครงการ UP TO ME การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ครู บุคลากรทางสาธารณสุข ในการดำเนินงานเรื่องเพศศึกษาและบริการสร้างเสริมสุขภาพทางเพศสำหรับเยาวชน

                โครงการคุยกับลูกหลานเรื่องเพศ การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน

                โครงการ ๑๖๖๓ สายด่วนปรึกษาเอดส์ และท้องไม่พร้อม การพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนทางเลือกผ๔หญิงที่ท้องไม่พร้อม การปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม และบริการส่งต่อตามทางเลือก

                www.teenpath.net และ www.lovecarestation.com แอปพลิเคชัน เกมคอมพิวเตอร์ (เกมทายใจ, เกม Powerland ฯลฯ) การส่งเสริมสุขภาพทางเพศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัยอื่นๆ

                โครงการเลิฟแคร์ กล้ารัก กล้าเช็ค และโครงการเลดี้เช็ค การสร้างสรรค์การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร เพื่อความทั่วถึงและเท่าเทียมโดยการสร้างภาคีระหว่างบริการภาครัฐและเอกชน  เป็นต้น

           นอกจากนี้หน่วยงานที่มูลนิธิมีความร่วมมือเป็นภาคีดำเนินการร่วมกัน มีทั้งหน่วยงานในภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธษรณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มชาวบ้าน ไปจนถึงองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศและภาคธุรกิจ

 

 

           เรื่องโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

          **ติดตามข้อมูลของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ได้ที่ “การส่งเสริมสุขภาพทางเพศของเยาวชน” www.teenpath.net  และ www.lovecarestation.com “การพัฒนางานสาธารณสุขของ path2health” www.path2health.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม