'ตราด' นำร่องจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้

| |
อ่าน : 6,010

         ตราด จังหวัดนำร่องปฏิรูปการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่ใช้จังหวัดเป็นฐาน

/data/content/2014/11/26531/cms/e_acgkluvwxy38.jpg

          สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ในพื้นที่นำร่องจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ชลบุรี ตราด นครราชสีมา สุรินทร์ อำนาจเจริญ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่ใช้จังหวัดเป็นฐาน หรือ Area-Based Education (ABE) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของพื้นที่ทั้งในมิติความเป็นธรรม และคุณภาพของการศึกษาร่วมกัน ซึ่งการรณรงค์สื่อสารกลายเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือจากคนทุกภาคส่วน โดยได้จัดเวทีเสริมศักยภาพ “สักสื่อสารรณรงค์” ในจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางในการขับเคลื่อนงานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมบัดดี้ ริเวอร์ไซด์ โฮเทล ปากเกร็ด

          สำหรับการจัดเวทีในครั้งนี้ฯ กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความคาดหวังต่อนักรณรงค์สื่อสารในการช่วยขับเคลื่อนงานในกลุ่มจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ โดย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. , แนะนำแนวคิด “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ โดย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ,จากนั้นเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และยุทธศาสตร์การณรงค์จากบุหรี่ถึงงานสร้างสรรค์ โดยนายแพทย์ประกิจ วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และนายสันติ จิตระจินดา ผู้อำนวยการทางศิลปะ สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) มีนายประสาน อิงคะนันท์ ผู้ดำเนินรายการ ในภาคบ่ายได้เรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ : “Road Mapการศึกษาล้านนาสไตล์”โดยนายไพรัช ไหมชมพู เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีนายพัฒนพงษ์ สุขมะดัน เป็นผู้ดำเนินรายการ, มีการแบ่งกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกันฝันยุทธศาสตร์การสื่อสารรณรงค์ “พลังการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ประเด็นการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

          ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรีและเชียงใหม่,ประเด็นเด็กด้อยโอกาส ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี และสุรินทร์ ประเด็น อื่น ๆ ได้แก่ ตราด ภูเก็ต น่าน และอำนาจเจริญ ส่วนวันที่ 2 ของเวที ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เยาวชนในพื้นที่ พลังนักสื่อสารขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา “ชวนคิด คำสำคัญ...จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” โดยรศ.ดร.บุษบา สุธีธร อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งผู้เข้าร่วมเวที จะได้นำมาวางแผนการรณรงค์เผยแพร่การดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ในจังหวัดของตนเองต่อไป โดยให้แต่ละจังหวัดมาจัดทำโครงการณรงค์สื่อสารจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้และนำเสนอ สสค.เพื่อขออนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการต่อไป โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม 2557-พฤษภาคม 2558

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม