ผนึก 'บวร' ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

| |
อ่าน : 7,888

                ผนึกพลังชุมชน-วัด-โรงเรียน ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งเป้า 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ ต้นไม้เพิ่มเกิน 2 เท่าตัว ขยายพื้นที่สีเขียว 6,008 ตารางวา สสส.-ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม-เขตภาษีเจริญ ร่วมพิธีมอบต้นไม้ กระตุ้นรัก หวงแหน เป็นเจ้าของต้นไม้

 /data/content/2014/11/26504/cms/e_dehijptuv128.jpg

               เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่สวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) ม.สยาม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร(กทม.) จัดกิจกรรม 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ : พื้นที่สุขภาวะ พื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ บริบทเขตเมือง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะภาค 7 เป็นผู้แทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานที่ปรึกษาโครงการ เป็นประธานในพิธีการมอบต้นไม้ครั้งนี้

                ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม และเลขาธิการมูลนิธิวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และชุมชน กล่าวว่า ความเจริญเชิงโครงสร้างและการคงอยู่ของต้นไม้ เป็นเสมือนเส้นทางขนาน โดยเฉพาะในบริบทของความเป็นเมืองกรุง จากค่ามาตรฐานที่กทม.กำหนดให้ กทม. ควรมีสวนสาธารณะสำหรับผู้คนที่อาศัย 16 ตร.ม./คน แต่ในขณะนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเขตภาษีเจริญพบว่า มีพื้นที่สวนสาธารณะเพียง 0.02 ตร.ม./คนและนับวันจะลดลงเรื่อย ๆ

/data/content/2014/11/26504/cms/e_adhiqxy34579.jpg

                “การสร้างป่าในเมืองกรุง นับเป็นเรื่องยาก หากคนไม่ให้ความสำคัญ การสร้างความร่วมมือผ่านการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ เครือข่าย และเหล่าคณะ ผ่านกระบวนการเชื่อมร้อย สานรักด้วยต้นไม้ และพิธีกรรมที่อยู่บนความศรัทธา จึงเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การขยายผลโดยทุกคนจะเป็นเจ้าของต้นไม้ ด้วยการสลักชื่อ ดูแล เพิ่มจำนวนต้นไม้ ตามจำนวนสมาชิกที่เกิดขึ้น โดยไม่ให้ใครมาทำลาย เพราะต้นไม้เสมือนตัวแทนของตนและคนที่รัก โดยตั้งเป้าหมาย 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ สามารถเพิ่มจำนวนต้นไม้ในเขตภาษีเจริญได้ถึง 2,540 ต้น ในพื้นที่รวม 6,008 ตารางวา จึงนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อย่างดียิ่งด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งสถาบันการศึกษา วัด ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน” ดร.กุลธิดา กล่าว 

                นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กล่าวว่า พื้นที่เขตภาษีเจริญกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ด้วยความเจริญของการมีเส้นทางรถไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางที่ค่อนข้างจะแออัด แต่สิ่งที่ตามมาคือ การเพิ่มขึ้นของอาคารตึกสูง ซึ่งเขตมีนโยบายในการดูแลสภาพแวดล้อม และร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม และภาคี ผลักดันให้มีการพัฒนาให้เขตเป็นพื้นที่สุขภาวะ ซึ่งขณะนี้ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงไปหลายพื้นที่ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ขณะนี้มีการจัดตั้งคณะทำงานพื้นที่สุขภาวะระดับเขตขึ้น จึงถือได้ว่า เป็นนโยบายที่เขตจะต้องร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่จะเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

/data/content/2014/11/26504/cms/e_cdghioruwz37.jpg

                ด้าน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการเป็น green campus และการบูรณาการการเรียนการสอน ที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกรักในสิ่งแวดล้อมและการปลูกต้นไม้ โดยมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่เมือง ที่ขับเคลื่อนภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะ และพื้นที่ชนบท นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม จะต้องผ่านการเรียนรู้วิถีชุมชน การใช้ชุมชนเป็นเสมือนห้องเรียนของนักศึกษา จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคน และร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้ การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้น มหาวิทยาลัยจะร่วมกับภาคี ขับเคลื่อนขยายผล การปลูกต้นไม้ให้เพิ่มขึ้นเสมือนการปลูกป่าให้เกิดขึ้นในเมืองกรุงต่อไป

 

 

                ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม