ยกระดับการศึกษา เน้นอ่านออกเขียนได้

| |
อ่าน : 9,826

/data/content/2014/11/26425/cms/e_cjlnpsxz2479.jpg

      สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 33 จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐานตอนที่ 3 โดยนำ 2 กรณีศึกษา จ.สุโขทัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา จบ ป.3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน และ จ.ลำปาง นำยุทธศาสตร์ใช้ รร.ขนาดกลางลดความเหลื่อมล้ำคุณภาพสถานศึกษา ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

      นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 กล่าวว่า การอ่านออก เขียนได้ เป็นพื้นฐานของการเรียนทุกวิชา หากต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะมองข้ามไม่ได้ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ด้วย สำหรับ จ.สุโขทัย เราใช้มาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย ดังนี้ 1) เน้นการอ่านออก เขียนได้ ตั้งแต่ชั้น ป.1 2) จัดทำบัญชีคำพื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสอนให้ครูและนักเรียนได้ทำงานร่วมกัน 3) ให้ รร.ปรับการสอนการอ่านเป็นแจกลูกประสมคำ และให้อิสระ รร.คิดวิธีสอนหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 4) สนับสนุนให้ รร.จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน 5) ประเมินการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 6) มอบรางวัลให้แก่ รร.ที่มีนักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100% ในทุกชั้นเรียน และใช้ผลการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาความดีความชอบ การย้ายครู ผู้บริหาร และ 7) จัดการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร

      “สุโขทัยเป็นจังหวัดที่พ่อขุนรามคำแหง ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา ฉะนั้น เด็กสุโขทัย จบ ป.3 ต้องอ่านออก เขียนได้ทั้งจังหวัดทุกคน เพราะเครื่องมือการแสวงหาความรู้ของเด็กที่ดีคือการอ่าน ถ้าเด็กอ่านภาษาไทยไม่ได้ก็ไม่สามารถเรียนวิชาอื่นได้ โดยจะยกคุณภาพไม่ให้น้อยหน้าจังหวัดอื่นๆ และนำข้อมูลเข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ทุกพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม” นายมานพ กล่าว

     ผศ.จำลอง คำบุญชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ลำปาง กล่าวว่า โครงการวิจัยพัฒนากลไกข้อมูลกระบวนการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำคุณภาพสถานศึกษาขนาดกลาง มีจุดเริ่มต้นจากเวทีพูดคุยของเครือข่ายครู รร. มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม จนพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษาใน จ.ลำปาง และพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์การทำงานกับ รร.ขนาดกลาง โดยเอาพื้นที่ลำปางเป็นตัวตั้ง ไม่แบ่งแยกสังกัด ประสานกลไกภาคีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันทำงานบนฐานข้อมูล ไม่ใช่การทำตามกระแสความรู้สึก โดยเน้นการทำข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และโอกาส

     ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า จ.สุโขทัย เน้นเรื่องการอ่านเป็นเรื่องสำคัญ เพราะประเทศไทยคนอ่านหนังสือน้อยมาก ทำให้ไม่เข้าใจเรื่องที่ซับซ้อน เด็กดูทีวี ฟังวิทยุก็ไม่ช่วย เพราะข้อมูลผ่านไปค่อนข้างเร็ว ดังนั้น การอ่านจะช่วยให้เข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนได้ง่ายกว่า ต้องปฏิรูปตัวเองไปสู่การเป็นสังคมแห่งการอ่านให้ได้

     ทั้งนี้ มีผลงานวิจัยพบว่าการอ่านเป็นการพัฒนาสมองทำให้สมองดี โดยสมองส่วนหน้าเกี่ยวกับสติปัญญาและศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นเรื่องของการมีเหตุผล ส่วนสมองส่วนหลังเป็นสมองของสัตว์เลื้อยคลาน การเต้นของหัวใจ การต่อสู้เพื่ออยู่รอด ซึ่งสังคมไทยมักใช้สมองส่วนหลังมากเป็นสังคมของการใช้อำนาจ

     ดังนั้น ถ้าใช้อำนาจมากเด็กจะคิดต่อสู้ จึงต้องให้เด็กได้คิดริเริ่มและทำเองเป็น ฉะนั้น ขอสนับสนุน จ.สุโขทัย ประกาศเป็นจังหวัดแห่งการอ่าน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ ส่วน จ.ลำปาง เลือกประเด็นความเหลื่อมล้ำ ที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีหลายมิติ ทั้งเชิงอำนาจ สังคม เศรษฐกิจ และรายได้ ดังนั้นต้องเลือกให้ชัดเจนว่าจะทำความเหลื่อมล้ำเรื่องอะไร ซึ่งขอเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ำที่เห็นได้ง่ายคือ รายได้ของผู้ปกครองเป็นผลกระทบตั้งแต่ในครรภ์ ถ้าพ่อแม่ยากจน ลูกที่อยู่ในครรภ์จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ขาดการเจริญเติบโต รวมทั้งระบบข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้ารู้ข้อมูลจะทำให้รู้เรื่องที่จะต้องการดำเนินการได้ง่ายขึ้น

     ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 สสส. กล่าวว่า การตั้งโจทย์เรื่องการอ่านอยากให้มองบริบทเชิงจังหวัดให้กว้างขึ้น ซึ่งการส่งเสริมการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย และบูรณาการการทำงานทั้งฟากสาธารณสุขและการศึกษา รวมทั้งต้องเพิ่มคุณภาพในเรื่องที่อ่านด้วยว่า "อ่านอะไร" เพราะส่งผลต่อความคิดของเด็ก เช่น วัฒนธรรม อาชีพ ซึ่งจะปูพื้นฐานความคิดให้แก่เด็กไปพร้อมๆ กัน กรณีลำปาง ดึงพลังของ รร.ทุกสังกัดได้จะสามารถเชื่อมโยงใน 2 ประเด็น คือ 1.เชื่อมโยงระหว่างระบบ เช่น ปฐมวัย-ประถม, ประถม-มัธยม และมัธยม-อาชีวะ และ 2.เชื่อมโยงภายในระบบเดียวกัน ซึ่งหากทำได้สำเร็จจะทำให้เกิดคุณภาพ ได้ขนาด รร.ที่เหมาะสม สามารถผลิตและพัฒนาครูได้ตามที่ต้องการ

     ขณะที่ ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต : การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 26 และในวาระครบ 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ทรงแสดงความห่วงใยเรื่องการอ่านมาก โดย จ.สุโขทัยทำได้ตรงเป็นการสนองพระราชดำรัสอย่างดียิ่ง และยังได้ตรัสถึงความเหลื่อมล้ำของเด็กชนบทและเด็กในเมือง ทั้งนี้ โจทย์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยภายใน 3-4 เดือนนี้ เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้คุณภาพของผู้เรียนโดยเน้น 3 เรื่อง คือ เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองดี

      อย่างไรก็ตาม การจัดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือมุ่งเน้นการศึกษาเชิงพื้นที่ ฉะนั้น ในวันนี้ตรงเป้าหมายมาก จุดเด่นของ จ.สุโขทัย คือการประกาศนโยบายเดียวกับพ่อขุนรามคำแหง ก็คือรบให้ชนะ เพราะการจะรบชนะได้ต้องอ่านออก เขียนได้ เพื่อเปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่ชัดเจน ส่วน จ.ลำปาง เป็นการทำงานร่วมกัน และต้องทำงานดิ่งเดี่ยวไปที่คุณภาพการศึกษาของเด็ก ทั้งนี้ ตัวอย่างของอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง ที่ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา โดยสอนเรื่องความพอเพียง เพศวิถี เงินทองของมีค่า คนดีศรีเมืองเสริม ทำให้เห็นตัวอย่างของการปฏิรูปหลักสูตรที่ชัดเจนเรื่องการศึกษาในพื้นที่.

 

 

     ที่มา: เว็บไซต์ไทยโพสต์

     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม