สร้างค่านิยมบริโภคอาหารปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 5,952

        /data/content/2014/11/26417/cms/e_bghiklnxy136.jpg  

         โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กใช้ชีวิต กิน อยู่ ศึกษาเล่าเรียน ทำกิจกรรมมากกว่าวันละ 9 ชั่วโมง อาหารการกินจึงเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุม ก่อให้เกิดปัญหาเด็กอ้วน มีภาวะโภชนาการที่สมวัยไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และปัญหาสุขภาวะอื่นๆ ตามมา จากการกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ประสานมือผู้ปกครอง ครู นักเรียน ร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ให้เด็กตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารและกินตามหลักโภชนาการอย่างเป็นสุข ผลิตอาหารกลางวันปลอดภัยด้วยมือของพวกเขาเอง

          นางจันทนา พิทักษานุรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน กล่าวถึงการดำเนินงานว่า โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ได้ดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.2) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ซึ่งประสบความสำเร็จในเรื่องของการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ 100% ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน ชุมชน รู้จักกันและกัน มีการประสานร่วมมือกันทำกิจกรรมต่าง ๆ

          ในปีการศึกษา 2557 นี้ โรงเรียนก็ได้จัดทำโครงการ การสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน จาก สสส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ให้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีภาวะโภชนาการที่สมวัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และยังช่วยปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการบริโภคผักและผลไม้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านทักษะการเรียนรู้ การทำงาน ทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

          โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ได้จัดให้มีการประชุมเสนอและขอคำปรึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เครือ/data/content/2014/11/26417/cms/e_gijmoprswy49.jpgข่ายผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ให้รับทราบข้อมูล แนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดการดำเนินงานตามโครงการในชั่วโมงเรียนสุดท้ายของทุกวันพุธ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ชั่วโมงเรียนที่ 8 นักเรียนกลุ่มแกนนำ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะวางแผนการทำกิจกรรม ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะเข้าร่วมในฐานะเป็นสมาชิก และชั่วโมงเรียนที่ 9 จะมีการรวมกลุ่มนักเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

          ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าโครงการติดตามและสนับสนุน ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ที่โรงเรียนนี้เห็นได้ชัด เขาพูดออกมาเลยทำเพื่อเด็ก แม้จะเหนื่อยมากขึ้น แต่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็ก เอาเด็กเป็นสำคัญ ครูจะรู้จักเด็กๆ ทุกคนว่า เป็นอย่างไร ชอบอะไร กิจกรรมที่ทำจะบ่งชี้ตัวเด็กเอง เพราะเรื่องของสุขภาวะ ต้องเริ่มที่เด็กและเยาวชน แล้วพวกเขาล้วนอยู่ในวัยเรียน ครูก็ใช้กิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการที่แล้วแต่มาเน้นเรื่องของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักโภชนาการ แล้วใช้กระบวนการเรียนรู้ไปจับ เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดเห็นตามหลักสูตร มีคู่มือการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ ผิด ถูก แก้ไขปัญหาเองได้ เราจึงได้เห็นว่าโรงเรียนทำทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิถีชีวิต วิชาชีวิตของเขาแล้วก็บูรณาการเข้ากับบทเรียน ทำให้เด็กเกิดทักษะในชีวิต ได้บทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง"

          ในอนาคตดัชนีชี้วัดความสำเร็จทางการศึกษา อาจไม่หยุดอยู่ที่เพียงตัวเลขของเกรดเฉลี่ย อาจต้องมีดัชนีชี้วัดความสุข ที่พวกเขาสามารถเรียนในสิ่งที่อยากเรียน

          ความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนไทย ต้องเรียนรู้รากเหง้า ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตัวเอง

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม