ชูบ้านใหม่ไชยพจน์ เข้มแข็งปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 3,367

      มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชูให้อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการบูรณาการงานควบคุมยาสูบในชุมชนระดับอำเภอ

/data/content/2014/11/26380/cms/e_cefmpqvxyz39.png

      นายแพทย์สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มี 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  อำเภอพุทไธสง  อำเภอคูเมือง  อำเภอกระสัง  อำเภอนางรอง  และอำเภอโนนสุวรรณ  ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อพัฒนางานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนระดับอำเภอ และบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นอำเภอต้นแบบที่ขับเคลื่อนอำเภอปลอดบุหรี่ ได้ครบ 100 % ซึ่งประกอบด้วย 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล 6  แห่ง เป็นเทศบาล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง  มีโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่ง จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประมาณ 170 คน ทำหน้าที่ให้การดูแลรักษาสุขภาพของประชากรในพื้นที่ จำนวนประมาณ 27,000 คน  ซึ่งจากการสำรวจการบริโภคยาสูบในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  พบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง ในปี 2557  มีจำนวนผู้สูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 4.99  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  (1,348 คน)

      ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ  กล่าวว่า อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มีการดำเนินงานเพื่อลดการบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่อง  และยาวนานตั้งแต่ปี 2535 ตามนโยบายและ KPI ที่ได้รับจากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหน่วยงานหลัก คือโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เริ่มต้นด้วยการทำให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535   ส่งผลให้สถานที่ราชการ  โรงเรียน  ร้านอาหาร  ในอำเภอเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ สิ่งเหล่านี้เองเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของอำเภอ เพื่อให้สูบบุหรี่ได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การทำความเข้าใจกับร้านค้าในชุมชน  เพื่อให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ในการห้ามทำการโฆษณาหรือตั้งโชว์สินค้าของบริษัทบุหรี่ทุกรูปแบบ  รวมถึงไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18  ปี  ซึ่งเหล่านี้ก็ส่งผลให้สามารถป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน ที่สำคัญทั้งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน  ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะติดป้ายบ้านปลอดบุหรี่ทุกหลังคาเรือน      

     ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องจาก 4 จังหวัด คือ สิงห์บุรี  ชัยภูมิ และเชียงใหม่  ซึ่งมีการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 บัดนี้การขับเคลื่อนงานของ 4 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถอดบทเรียนเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของอำเภอที่ร่วมโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ ในวันที่ 6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมประโคนชัย โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ  จำนวน 351 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้รับเกียรติบัตรเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทบุคคลผู้นำและผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ  ประเภทผู้นำระดับตำบล   ประเภทผู้นำที่ทำหมู่บ้านปลอดบุหรี่  และประเภทคนเลิกบุหรี่ได้

 

 

     ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม