ฉือจี้โมเดล “เครือข่ายอาสาทำดี”

| |
อ่าน : 8,398

      หากกล่าวถึง “องค์กรพุทธฉือจี้”  ในไต้หวัน ฉือจี้ ถือเป็นองค์กรการกุศลใหญ่และทรงพลังที่สุดในไต้หวัน ที่มีสมาชิกกว่า 6 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรไต้หวัน และมีสำนักงานสาขาในประเทศต่างๆ 47 ประเทศทั่วโลก รวมถึงสาขาที่ อ.ฝาง ประเทศไทยด้วย

/data/content/2014/11/26371/cms/e_cghijsxz2469.jpg

      ในช่วงเวลาไม่กี่ปีคนไทยนับหมื่น ทั้งผู้คนในแวดวงการแพทย์ ผู้บริหารระดับสูง พยาบาล ครู นักศึกษา ฯลฯ ได้เดินทางศึกษาดูงานด้านจิตอาสา ซึ่งนำหลักการทางศาสนา โดยเฉพาะ “พรหมวิหาร 4” มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต จนเมื่อได้รับคำเชื้อเชิญจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้ไปศึกษาดูงาน “การจัดการระบบจิตอาสาโดยมูลนิธิพุทธฉือจี้” ณ สาธารณรัฐไต้หวัน คณะเดินทางทั้ง  41 ชีวิต อันประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เทศบาล ปลัด อบต. นักสาธารณสุข นักวิชาการ หลายคนไม่รู้จัก “องค์กรพุทธฉือจี้” มาก่อน ขณะที่บางคนได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับฉือจี้ และนำหลักคิดมาประยุกต์ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ก็รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้ร่วมคณะเดินทางเพราะเป็นครั้งแรกที่จะได้มาเรียนรู้ สัมผัสของจริงที่นี่

 /data/content/2014/11/26371/cms/e_dgimpqtv1359.jpg     นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 และหัวหน้าคณะเดินทาง บอกว่า จุดมุ่งหมายที่เดินทางมาครั้งนี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบการทำงานด้าน ‘จิตอาสา’ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้ผู้นำชุมชน ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งในด้านการบริหารจัดการ การแยกขยะ การรีไซเคิล และการทำงานเชิงระบบ กลับไปต่อยอดในชุมชนท้องถิ่นของตนให้งานจิตอาสางอกงาม ช่วยเหลือเกือกูลกัน สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งในที่สุด

     “องค์กรพุทธฉือจี้ถือเป็นองค์กรที่มีการทำงานจิตอาสาอย่างเป็นระบบ มีรูปธรรมที่ชัดเจน และคล้ายคลึงกับสังคมไทย ในการนำหลักของศาสนาพุทธ ในการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสา โดยที่ชาวฉือจี้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นและความศรัทธา จึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ” นายสมพรอธิบาย 

     สำหรับโปรแกรมการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะเดินทางได้ไปดูสถานีรีไซเคิล อันเป็นสถานที่แยกขยะ เมื่อนายกอบต. ได้ดูแล้ว บางคนบอกว่า ที่บ้านของเขาได้เริ่มทำงานนี้แล้ว บางคนบอกว่า เป็นโอกาสดีที่ จะไปเริ่มเรื่องการแยกขยะ ที่หมู่บ้านของตนเองบ้าง

     นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ต้าอ้าย สถานีโทรทัศน์แห่งความรัก โดยมูลนิธิพุทธฉือจี้มองว่า การสื่อสารมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างมาก ที่สำคัญสื่อป็นเครืองมือที่ช่วยให้สนใจหันมาทำความดีเพื่อผู้อื่นได้กว้างขวาง จากนั้นคณะได้เดินทางไปสมาคมครูฉือจี้ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของครูฉือจี้ ซึ่งสอนโดยการใช้คำวาทะธรรมอาจารย์เจิ้นเหยียน โดยยึดหลังการสอนที่เน้นสร้างคนเป็นคนดี บ่มเพาะเมล็ดพันธ์คุณธรรมแก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

     หากมาเรียนรู้ฉือจี้แล้ว อีกสถานที่ที่ต้องเดินทางมาเยี่ยมชม คือ ศาลาจิ้งซือ (พิพิธภัณฑ์ฉือจี้) ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของฉือจี้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อครั้งที่พระธรรมาจารย์เจิ้นเหยียนก่อตั้งพุทธฉือจี้ขึ้น ด้วยการชวนสานุศิษย์ ที่เป็นแม่บ้านธรรมดา 30 คน ให้รู้จักออมเงินที่จะไปจ่ายตลาดคนละ 50 เซ็นต์ต่อวันลงในกระปุกไม้ไผ่ จนปัจจุบันมูลนิธิพุทธฉือจี้มีทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีโทรทัศน์ ฯลฯ ราคารวมหลายหมื่นล้านเหรียญ จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฉือจี้ รู้จักบรมครูผู้ไร้เสียง ผู้อุทิศร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้ศึกษาทางการแพทย์และคนป่วยไข้ เรียนรู้วิชาจริยาศาสตร์ ดูงานที่สมณารามจิ้งซือ เยี่ยมชมโรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ ที่มีผู้มีจิตอาสามาทำงานที่โรงพยาบาล ตามความถนัด ความสนใจ โดยไม่ได้ค่าตอบแทน ค่ารถ หรือค่าอาหารใดๆ เรียกว่า ทุกงานอาสาของฉือจี้ ทั้งงานแยกขยะ งานอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับภัยพิบัติ ทุกงานล้วนต้องใช้เงินตัวเองเป็นค่าใช้จ่าย แต่สิ่งที่ชาวฉือจี้ได้รับกลับไป คือความสุขที่ได้ทำความดี และได้ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งนี้ มูลนิธิพุทธฉือจี้มีปณิธานหลักในการทำงาน 4 ด้าน คือ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา และ ด้านวัฒนธรรมมนุษยธรรม

     สำหรับผลลัพธ์ในการเดินทางมาศึกษาดูงานนั้น นายสมพร บอกว่า ที่ผ่านมา สำนักสุขภาวะชุมชน ได้พาผู้บริหารชุมชนเดินทางมาศึกษาดูงานที่ไต้หวัน เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ซึ่งแต่ละรุ่นได้นำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน โดยผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน จากการดูงาน 3 รุ่นที่ผ่านมานั้น เกิดการตั้งกลุ่มจิตอาสา “เครือข่ายอาสาทำดี” ขณะที่คณะที่มาดูงานครั้งนี้มั่นใจว่า หลายคนเกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนท้องทิ่นของตนเอง

     น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสุขภาวะชุมชน สสส. เสริมว่า ผลที่ได้จากการมาศึกษาดูงานที่ชัดเจนที่สุด คือ การเกิดเครือข่ายอาสาทำดี ที่ ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน ซึ่งดำเนินการดูแลชุมชน ดูแลผูด้อยโอกาส โดยประกาสเป็นพื้นที่ไม่มีคนถูกทอดทิ้งเหลืออยู่ และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ในงานใหญ่ที่ สสส. จะจัดในช่วง/data/content/2014/11/26371/cms/e_cefjquxz2689.jpgเดือนมีนาคม 2558

     “ผู้นำชุมชนที่มาที่นี่ทุกคน ให้สัญญาว่ากลับไปจะดูแลกลุ่มผู้ขาดโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนชรา คนพิการให้ได้รับการดูแล อย่างมีเกียตริมีศักดิ์ศรี เป็นกำลังในการร่วมกันทำงานสร้างเครือข่ายอาสาทำดี ในขณะที่ สสส.เองมีแนวคิดที่จะตั้งสมาคม หรือชมรมอาสาทำดี เพื่อพัฒนากลไกที่ฝึกอบรมอาสาสมัครขึ้น โดยสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาสาทำดี ขยายให้เต็มทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มอาสาสมัครที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง”

     ขณะที่ นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายก อบต. ท่างาม จ.สิงห์บุรี มองว่า การมาดูงานครั้งนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะนำหลักคิดต่างๆ ไปปรับใช้ในการทำงานจิตอาสามาใช้กับพี่น้องในชุมชน ดูแลกันมากขึ้น ทั้งด้านการแยกขยะ การศึกษา และระบบพัฒนาอาสาสมัคร ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับงานศูนย์ด็กเล็ก หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ในชุมชนทำอยู่แล้วให้ดีขึ้น

     ด้าน นายโกเมศ ศรีอุบล นายก อบต. ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น บอกว่า การนำหลักทางศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา สร้างพลังการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนเป็นสิ่งที่ชุมชนของเรามีอยู่แล้ว ถือเป็นทุนทางสังคมของชุมชน ดังนั้น อยู่ที่การปรับทัศนคติ แนวคิวามคิด ของผู้นำทางความคิด ผู้นำทางศาสนาให้หันมาสนใจในเรื่องการพัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษาสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยตนเองจะทำหน้าที่ในการเชื่อมประสาน ในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสาธารณะในชุมชน

     เชื่อว่า การเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ เมล็ดพันธ์ความดี ได้หยั่งรากขยายเต็มพื้นที่หัวใจ ของ “เครือข่ายอาสาทำดี” และงอกงามอย่างช้าๆ แต่ยั่งยืนแล้ว

 

 

     ที่มา: เว็บไซต์ปันสุขแบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม