โรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด

| |
อ่าน : 6,690

      กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย เปิดตัว “โครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” พร้อมจัดการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญประจำโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด

/data/content/2014/10/26284/cms/e_cekloqvyz127.jpg

      กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดงานแถลงข่าว “โครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด ตามแนวทางเด็กปลอดภัย ไร้ยาเสพติด (Do ๓ Dee)” โดยได้รับเกียรติจาก นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีแถลงข่าว นายพีระพงษ์  สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์  วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นางนงพะงา  บุญปักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย และนายขจิต  ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย “มหานครแห่งความปลอดภัย” ภายใต้โครงการ Bangkok Clear ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจัดประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญประจำโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด ตามแนวทางเด็กปลอดภัย ไร้ยาเสพติด (Do ๓ Dee) เพื่อให้เยาวชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ ดังกล่าว

      จากการสำรวจเด็กและเยาวชนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  พบว่าเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ๑๗ ปี  อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนมากถึง ๑,๔๙๔,๔๐๐ คน  เผชิญกับปัญหาสุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และจากรายงานของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด พบว่ากลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ช่วงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ใช้สารเสพติดครั้งแรกมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๑ และผู้เข้ารับการบำบัดมากที่สุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ประกอบกับในปีการศึกษา ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีจำนวนถึง ๓๒๔,๑๔๖ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง ๔๓๘ แห่ง หน่วยงานได้ให้ความสำคัญจึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงมีการตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน

       ทั้งนี้จึงมีแนวคิดให้เยาวชนและทุกภาคส่วนได้เกิดแนวคิดและมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในภายโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครจัดประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญประจำโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด ตามแนวทางเด็กปลอดภัย ไร้ยาเสพติด (Do ๓ Dee) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นการเปิดตัวโครงการให้เป็นที่รู้จักของคนกรุงเทพฯ และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน สำหรับผู้ที่ส่งผลงาน และผ่านเกณฑ์การประกวดจะต้องนำเสนอแนวคิดและรูปแบบต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินการประกวด

 

 

      ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม