‘ดงกลาง’ พลังชุมชนสองล้อ

| |
อ่าน : 9,330

          ชุมชนเดิน – จักรยาน คือ ชุมชนที่ตะหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ “การเดิน” และ “การใช้จักรยาน” พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนใช้เป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางระยะสั้นในชีวิตประจำวัน

 /data/content/2014/10/26114/cms/e_bcefpqrs2569.jpg

         กำเนิดชุมชนจักรยานดงกลาง

          ชุมชนจักรยาน ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากมูลนิธิโอกาสโดยการสนับสนุนจากโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวคิดชมรมจักรยานเพื่อวิถีชีวิต เมื่อปี 2554 และการมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางให้ความสำคัญและพร้อมเป็นกำลังหลักในการผลักดันแนวคิดการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน ทำให้ชมรมจักรยานตำบลดงกลางสามารถดำเนินงานสร้าง “ชุมชนจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ” ได้อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมา

 /data/content/2014/10/26114/cms/e_aeghilmtw589.jpg/data/content/2014/10/26114/cms/e_dfklqvwz2578.jpg

        ผู้จุดประกายให้เกิดชุมชนจักรยานดงกลาง "พี่ปาน" หรือ "นายวสันต์ หรี่สมวงศ์" เจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันวิจัยและปฏิบัติการสังคม เล่าว่า ในช่วงเริ่มต้นมูลนิธิโอกาสร่วมกับ อบต.ดงดลาง และชุมชนลงมือสำรวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชุมชนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับ อบต.ในการจัดทำแผยพัฒนาชุมชน 3 ปีและเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ชวนกันปั่นจักรยานในหลากหลายโอกาส เช่น ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อการพักผ่อน เพื่อการรณรงค์ประเด็นสาธารณะหรือแม้แต่การปั่นจักรยานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

         “ชาวบ้านที่นี่มีความตื่นตัวกันมาก ส่วนองค์กรท้องถิ่นและผู้นำต่างก็ให้ความสนใจ และที่สำคัญคือ มีวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยท่านพระครูวิจารณ์ ธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดดงกลาง ที่มีแนวคิดต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวมจิตใจของประชาชน โดยสานต่อให้เกิดกิจกรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนและดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาทำงานกับชาวบ้าน” พี่ปานเล่า

          ต่อยอดสู่เครือข่ายชุมชนจักรยาน

          ตลอดเส้นทางการทำงานส่งเสริมกิจกรรมการเดินและการใช้จักรยานเพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนสุขภาวะของ อบต.ดงกลาง พบว่า มีกลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำชุมชนเกิดการตื่นตัวและสนใจการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเด็นการปั่นจักรยยานกลายเป็นหัวข้อสนทนาอยู่เสมอ

 /data/content/2014/10/26114/cms/e_bcdgkmnotu47.jpg

         พี่ปานเล่าต่อว่า หลังจากทำความเข้าใจกับชาวบ้านจนเป็นที่ยอมรับ ก็ได้มีการอบรมอาสาสมัครซ่อมจักรยาน ส่งเสริมการนำจักรยานเก่ามาใช้ รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ขณะที่ อบต.ดงกลางก็ลงมือปรับภูมิทัศน์และเส้นทางริมคลองเพื่อให้คนในชุมชนปั่นจักรยานได้สะดวกและปลอดภัย พร้อมบรรจุแผนชุมชนจักรยานไว้ในแผนของท้องถิ่นภายใต้โครงการพัฒนาจักรยานเพื่อวิถีชีวิตอย่างเป็นระบบ เช่น 

 /data/content/2014/10/26114/cms/e_abcfijsw3789.jpg

 • จัดทำทะเบียนผู้ใช้จักรยานในชุมชนอย่างเป็นระบบ
 • กองทุนชุมชนจักรยานบ้านดงกลาง โดยมีการบริหารจัดการของชุมชน
 • อบต.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเอื้อต่อการใช้จักรยานเดินทางของคนในชุมชน
 • ลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนชุมชนจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ
 • จัดทำป้ายสัญลักษณ์ เขตชุมชนจักรยาน และสัญญาณไฟกระพริบให้ระวังหรือลดความเร็วเข้าสู่เขตชุมชนจักรยาน
 • จัดทำที่จอดจักรยานในพื้นที่ชุมชนบริเวณจุดสำคัญๆ เช่น วัด ตลาดนัด ของหมู่บ้าน

          จนมาถึงปัจจุบันมีการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่การใช้จักรยานอออกไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ด้วย

          นอกจากนี้ท่านพระครูวิจารณ์ ธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดดงกลาง ยังเล่าด้วยว่า “ในสัปดาห์หนึ่งชาวบ้านจะรวมตัวกันปั่น 4 วัน เป็นการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายตอนเย็นในชุมชน พอถึงสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนก็จะไปปั่นออกนอกพื้นที่ นอกตำบล พวกเขาจะเกิดวิสัยทัศน์ จากการไปเจอสังคมใหม่ เจอเพื่อนต่างวัย หรือวัยเดียวกัน ก็ชวนกันมาปั่นมากขึ้น ส่วนใหญ่เด็กๆ จะตื่นตัวมากกว่าผู้ใหญ่ และชักจูงพ่อแม่พี่น้องให้มาปั่นจักรยานด้วยกันหรือให้พาไปปั่น พอผู้ใหญ่ไปลองปั่นกับเด็กก็รู้สึกดี เพราะได้ออกกำลังกาย ได้พลัง และพอทุกคนเริ่มตื่นตัวชุมชนจักรยานดงกลางก็เติบโตอย่างรวดเร็ว”

          การเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ทั้งดีต่อทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังสามารถต่อยอดประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาชุมชนและการเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน

 

 

          เรื่องโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

 

คลิปวีดีโอ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ภาษีบุหรี่  แล้ง  อันตรายต่อไต  เห็ดโคน  งานประเพณีลอยกระทง ปี 2556  โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  ธนาคาร  พนันพื้นบ้านไทย  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  ความดันโลกหิตสูง  ทำดี ตั้งใจ ใส่ซอง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  ไอศกรีมรสเบียร์  ความซื่อสัตย์  หลอดเลือดหัวใจ  คลายกล้ามเนื้อ  ไข่ดอง  รณรงค์ สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ  ของหวาน  การสร้างเสริมสุขภาพ