ปฏิญญาพัฒนา ศพด.บ้านท่าฉาง

| |
อ่าน : 3,909

       บ้านท่าฉาง ประกาศปฎิญญาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมร่วมลงนามเป็นคำมั่นสัญญา หวังพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

/data/content/2014/10/26028/cms/e_bfhlopstuy69.jpg

        เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ประกาศปฏิญญาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน 5 ระบบ พร้อมลงนามเป็นคำมั่นสัญญาร่วมกัน 8 ข้อ คือ 1)เอกลักษณ์ของ ศพด.”พัฒนาการดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี” ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของชุมชนและสังคม 2)ครู /ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิและ ศพด.มีสัดส่วนครู:เด็กเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3)สิ่งแวดล้อมของ ศพด.ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน 4)เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมแปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน 5)เด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการทุกด้านได้รับการดูแลติดตามภาวะโภชนาการอย่างเหมาะสม 6)เด็กที่มีปัญหาฝันผุได้รับการดูแล ติดตาม และส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม 7) ศพด.มีระบบการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการไม่เหมาะสมตามวัย และเด็กพิเศษ และ 8) ศพด.มีระบบการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ ศพด.ทั้ง 5 ระบบ เพื่อลูกหลานบ้านท่าฉาง ภายใต้โครงการ COACT ซึ่งมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอท่าฉาง ,นายชาติชาย ไชยนาเคนทร์ ประธานคณะกรรมการ ศพด.บ้านท่าฉาง,ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล ผู้จัดการโครงการฯ ,ผศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าโครงการ COACT ,นายมานะ ช่วยชู และภาคี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดจันทาราม อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี

 

 

        ที่มา: สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม