ครู-นักเรียนสร้างสรรค์เปลี่ยนขยะให้มีราคา

โดย
| |
อ่าน : 2,434

          /data/content/2014/10/25973/cms/e_efmoqrsuvw24.jpg

          ครู-นักเรียนบางจากผนึกกำลังสร้างกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดการปัญหาขยะของเหลือใช้หลาย รูปแบบ ทั้งคัดแยก นำกลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์เป็นของใช้ สร้างรายได้ พร้อมจับมือชุมชนข้างเคียงลดปริมาณขยะ

          หทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เห็นว่าการบริโภคของประชากรและกระบวนการผลิตสินค้าทำให้เกิดของเสีย และขยะเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ สุขอนามัย โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษา ตระหนักในปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำ โครงการทรัพยากรนอกสายตา ทางออก สดใส ของสิ่งเหลือใช้ "ขยะ" หนึ่งในโครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างง่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินกิจกรรม

          ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่ากิจกรรมในโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน เริ่มจากการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ทั้งการคัดแยกขยะ การจัดทำธนาคารขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชนสหกรณ์ ศิรินทร์และเพื่อน เปลี่ยนขยะของ เหลือใช้ให้เป็นประโยชน์นำไปประดิษฐ์เป็นเสื้อกันฝนจากถุงนม กระเป๋าจากของที่จะทิ้ง เป็นต้น ทั้งการใช้เองและ ออกขายสร้างรายได้ การทำแปลงผักปลอดสารพิษในโรงเรียน และกิจกรรม สวนสวยด้วยรีไซเคิล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของนักเรียนรวมทั้งสุขภาวะในโรงเรียนให้ดีขึ้น

          ผู้รับผิดชอบโครงการย้ำว่าโครงการนี้ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมครูและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลที่เกิดจากขยะทั้งต่อตนเองและโรงเรียน รวมทั้งบ้านและชุมชน เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดกับนักเรียน ถือว่าเป็น จุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การเกิดสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้มีความสะอาด บรรยากาศน่าเรียน

          ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้น ล้วนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างกำแพงปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโรงเรียน และใช้ประโยชน์ในการเป็นที่บัง สายตาสำหรับพักรอถังขยะที่เตรียมทิ้ง สร้างความร่มรื่นภายในโรงเรียนโดย ซึ่งได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนใกล้เคียง ในการเติมเต็ม ทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนโรงเรียนได้รับการรับรองด้านอาคารสถานที่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ตามโครงการกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น อีกด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม