พลังเยาวชนเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 2

โดย
| |
อ่าน : 6,570

/data/content/2014/10/25954/cms/e_aghikmsuy357.jpg

          “สสส.-จ.อุบล” ผนึกพลังทุกภาคส่วน จัดมหกรรม “คืนความสุขให้เยาวชน” ผู้ว่าฯ ประกาศ 6 วาระจังหวัด หนุน เมืองดอกบัวเป็นเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนแห่งแรกของไทย พร้อมขยายองค์ความรู้สู่ AEC

/data/content/2014/10/25954/cms/e_abfjkpstyz23.jpg

          เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในพิธีเปิด งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น สู่เมืองแห่งการเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน “คืนความสุขให้เยาวชน” ว่า จากการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา พบว่าเด็กและเยาวชนสุ่มเสี่ยงกับการเกิดพฤติกรรมด้านลบ

          ทั้งจากผู้ใหญ่กระทำต่อเด็ก เด็กกระทำต่อเด็กเอง สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ทำให้รู้ไม่เท่าทันแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดปัญหา ประกอบกับการแก้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังลงไม่ถึงตัวเด็กอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน จึงประกาศวาระจังหวัดด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 6 ด้าน

          “ด้านที่ 1.เด็กและเยาวชนต้องยึดค่านิยม 12 ประการตามนโยบาย คสช. 2.มีกลไกการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ที่ทำงานได้จริงและทันที 3.คณะทำงานฯ ร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดวิถีแห่งการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัยและบริบทของพื้นที่ 5.สถานศึกษาทุกระดับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรทั้งเชิงวิชาการและประสบการณ์ในชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำคัญ และ 6.ครอบครัวทำหน้าที่อบรม เลี้ยงดู ให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการดำเนินชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรม” นายสุรพันธ์ กล่าว

/data/content/2014/10/25954/cms/e_fkloqvwxy349.jpg

          นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า สสส.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ ให้ จ.อุบลราชธานี เป็นเมืองต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนภายในปีนี้

          โดยร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ จิตอาสา อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักนวลสงวนตัว ฝึกทักษะอาชีพ ซึ่งจะถอดบทเรียน การดำเนินงานใน จ.อุบลฯ เป็นแห่งแรก เพื่อสร้างองค์ความรู้ และขยายผลสู่ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และระดับอาเซียน เพื่อสร้างความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ในปี 2558

/data/content/2014/10/25954/cms/e_ejkloqruyz39.jpg

          ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก จัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาพันธ์เยาวชนจตุภาคีและ ASEAN YOUTH CENTRE เพื่อหนุนเสริมพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนในระดับอาเซียน มีองค์ประกอบของคณะทำงานจากภาคประชาชน ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน ภาครัฐ และอื่นๆ เพื่อเป็นองค์กรความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมาสำนักบริการวิชาการชุมชน ได้ระดมทรัพยากรด้านทุน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ เพื่อร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ความเข้มแข็ง และยังมุ่งเน้นส่งเสริมเครือข่ายการประสานงานสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มจังหวัด(อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประชาคมอาเซียน โดยมีกลุ่มประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรไทย ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเยาวชนสู่การพัฒนาอย่างเข้มข้น

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข        

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม