ใช้นวัตกรรม "ครัวกลาง" เพิ่มโภชนาการศูนย์เด็กเล็ก

| |
อ่าน : 15,935

          สสส.- กรมอนามัยจัดอบรมโภชนาการศูนย์เด็กเล็ก หลังนำร่อง 9 จังหวัดประสบผลสำเร็จ เด็กมีโภชนาการดีขึ้น จ่อใช้นวัตกรรม “ครัวกลาง” เพิ่มคุณภาพอาหาร พร้อมให้ความรู้ปรับใช้ทั่วประเทศ

 /data/content/2014/09/25872/cms/e_ehijvw123579.jpg

         พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้-ร่วมสร้างโภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย. 2557 ว่า ปัจจุบันเด็กไทยในหลายพื้นที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ จึงเป็นที่มาของโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. โดยมีแนวคิดที่ต้องการสร้างโภชนาการที่สมวัยให้แก่เด็ก โดยผลสำเร็จของโครงการพบว่า สามารถขับเคลื่อนให้เกิดระบบการจัดการอาหารที่ได้มาตรฐานใน 120 อปท. และยังสามารถผลักดันให้รัฐบาลเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากวันละ 13 บาทต่อคน เพิ่มเป็นวันละ 20 บาทต่อคน เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่มากขึ้น

/data/content/2014/09/25872/cms/e_ajklmpvwz258.jpg/data/content/2014/09/25872/cms/e_bimrswy12478.jpg

          ด้าน นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้จัดการศูนย์ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย กล่าวว่า จากการนำร่องใน 9 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ลำปาง สงขลา และภูเก็ต ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ หลังการสำรวจพบว่า เด็กในพื้นที่ดังกล่าวมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น และเตรียมนำนวัตกรรม “ครัวกลาง” 1 ตำบล 1 ครัวมาตรฐาน ไปปรับใช้ยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพอาหารอย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และลดต้นทุนการผลิตอาหาร

          น.ส.วาริฉัตร ดวงจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อขยายผลองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายจากทีมวิทยากร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้นำชุมชนจากพื้นที่ตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการจัดอาหารกลางวัน การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียม การปรุง การประกอบอาหาร และตักอาหารตามธงโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนการฝึกปฏบัติผลิตสื่อทำมือเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อขยายผลให้ผู้บริหาร อปท. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม รวมถึงประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ และนำไปทดลองดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กในพื้นที่ทั่วประเทศให้มีโภชนาการสมวัยต่อไป

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์  ASTV ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม