"มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข"สังคมอุดมปัญญา

โดย
| |
อ่าน : 17,338

/data/content/2014/09/25862/cms/e_bchjprtw1689.jpg

          "มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข"มหาวิทยาลัยแนวใหม่แห่งแรกของไทย ยึดหลักชีวิต คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คือชีวิต มุ่งปั้นนักพัฒนา ปลูกปัญญา เปลี่ยนแปลงสังคม "หมอประเวศ" แนะควรเร่งปฏิรูปการศึกษา เน้นสร้างผู้เรียนเข้าใจวิถีธรรมชาติมากกว่ายึดหลักวิชาการ เตรียมอบรมรุ่นแรก 15 ตำบลส่งต่อการเรียนรู้สร้างชุมชนเข้มแข็ง เริ่มเรียน พ.ย.นี้

          ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศ.นพ. ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐกถาพิเศษ “มหาวิชชาลัย ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา” ในงานเปิดมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข และมหกรรมนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน ว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ในการเปิดศักราชใหม่ทางการศึกษา ที่ตั้งมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขที่มีพลังไปสู่การสร้างความเจริญ และสังคมอุดมปัญญา หลักการของดอนแก้วเป็นการยึดหลัก ชีวิต คือการศึกษา การศึกษา คือชีวิต เป็นมหาวิทยาลัยแนวใหม่ไม่เหมือนที่ใดในโลก ซึ่งคำว่าวิชชาลัย หมายถึงปัญญา ความรู้ทั้งหมด ส่วนมหาวิทยาลัยเป็นเพียง ความรู้เฉพาะส่วน ดังนั้น ปัญญาใหญ่กว่าความรู้ สามารถเชื่อมโยงได้ทุกเรื่อง

/data/content/2014/09/25862/cms/e_dijmpr235678.jpg

          “ระบบการศึกษาสมัยนี้ เป็นการศึกษาแบบต่อท่อความรู้โดยยึดวิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่ชีวิตเป็นตัวตั้ง เกิดการแยกส่วนทำให้เกิดวิกฤตทางสังคม ระบบการศึกษาล้มเหลวอ่อนแอ การศึกษาเป็นแบบศูนย์รวมอำนาจ สร้างระบบที่ให้เด็กทุกคนเข้าไปกระจุกตัวอยู่หนาแน่น การเรียนยังใช้หลักท่องจำ ดังนั้น จำเป็นต้องปฏิรูประบบอย่างเร่งด่วน”   ศ.นพ.ประเวศกล่าว

          งสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า รูปธรรมของการจัดการสุขภาวะในชุมชนที่ตอบสนองต่อการสร้างความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร ในรูปแบบของการจัดการตนเองเพื่อการดูสุขภาพ โดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา แบ่งเป็น 3 กลุ่มสำคัญ คือ 1. การจัดการตนเองตนเอง  ครอบครัว กลุ่มต่างๆ ที่เป็นทุนทางสังคมของพื้นที่ 2. การจัดบริการของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วในการเพิ่มทักษะในการจัดการตนมากขึ้น 3. อบต.ดอนแก้วทำหน้าที่ในการส่งเสริมบริการสาธารณะ ซึ่ง ต.ดอนแก้ว มีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยทสสส.ได้เข้ามาร่วมทำงานกับ อบต.ดอนแก้วตั้งแต่เริ่มแรก มองเห็นศักยภาพในการสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง พร้อยขยายไปยังชุมชนท้องถิ่นอื่นอีกทั่วประเทศ

/data/content/2014/09/25862/cms/e_lmstuwz12357.jpg

          ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และอธิการบดีมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข กล่าวถึงแนวทางการศึกษาหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชนว่า มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ทำหน้าที่ในการถ่ายทอด สร้างการเรียนรู้ ฝึกทักษะแบบคู่ขนาน(Learning through Actions) 1. มีหลักสูตรทั้งในระดับตำบล ที่ให้ประชาชนในตำบลดอนแก้วได้เรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนจากอบต.ดอนแก้วที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณะ  และเป็นหลักสูตรระยะสั้นเริ่มต้นตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ที่แตกต่างกันในแต่ละวิชา เป็นต้นไป  2. มีหลักสูตรสำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 15 แห่ง ที่จะเข้ามาเรียนรู้ในมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขตำบลละ 45 คน รวม 270 คน จัดการเรียนการสอน 2 ครั้ง ในหลักสูตรครั้งละ 4 คืน 5 วันได้รับการสนับสนุนจากสสส. สำนัก 3 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายการพัฒนาระบบการูแลและขยายพื้นที่ต่อไป และ3. สำหรับ อปท.หรือกลุ่ม องค์กรที่สนใจนอกเครือข่าย สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน  มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ซึ่งจะได้กำหนดเป็นระเบียบต่อไป

/data/content/2014/09/25862/cms/e_hijmqxy13489.jpg

          ดร.อุบล กล่าวอีกว่า สำหรับหลักสูตรด้านหลักนวัตกรรมสุขภาพ ได้แก่ 1) วิชาการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ 2) วิชาการพัฒนาอาสาสมัคร3) วิชาการจัดสวัสดิการ 4) วิชาการดูแลผู้สูงอายุ 5) วิชาการจัดการครอบครัว 6) วิชาการดูแลเด็กปฐมวัย 7) วิชาการดูแลเด็กและเยาวชน ส่วนหลักสูตรนวัตกรรมการส่งเสริมพัฒนา ประกอบด้วย 5 วิชาหลักได้แก่ 1) วิชาการจัดการความมั่นคงทางอาหาร 2) วิชาการจัดการขยะและพลังงานทดแทน 3) วิชาการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ 4) วิชาความปลอดภัยในชุมชน 5) วิชาความปลอดภัยในอาชีพ ทั้งนี้ การเรียนการสอนจะเริ่มดำเนินการในเดือน พฤศจิกายน 57 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อศึกษาจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองจากสสส. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์  และมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข (อบต,ดอนแก้ว) เรียกว่าใบปัญญาบัตร พร้อมกับในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สังคมไทย  สื่อสารรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ  โรคลักปิด ลักเปิด  พนมอดุลวิทยา  ภูมิลำเนา  สารต้านอนุมูลอิสระ  จังหวัดภูเก็ต  กลุ่มแร่ธาตุและวิตามิน  ต้นแบบโภชนาดี  อยู่ก่อนแต่ง  การวาดเส้น  มาตรฐานจีเอ็มพี  การแก้ไข  อันตรายจากการใช้น้ำหอม  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เก็บยาผิด คิดได้ก็แสนเสียดาย ละครสร้างเสริมสุขภาพ Health Family ครอบครัวนี้มีสุข แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค คคส.  หัวใจของการเลี้ยงลูก  ร.ร.วัดลาดบัวขาว  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา กรีนแฟร์ เครือข่ายตลาดสีเขียว GreenFair ผู้ประสานงานด้านกิจกรรม ผู้บริโภคสีเขียว  โรคตา  บริษัท  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม