“โครงการวัดสร้างสุข” เดินหน้าสู่ 100 วัดต้นแบบ

| |
อ่าน : 6,476

        โครงการ “วัดสร้างสุข” เป็นโครงการที่ขยายแนวคิดหลัก 5ส. ซึ่งประกอบไปด้วย สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะ และสร้างนิสัยเพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป

/data/content/2014/09/25844/cms/e_ehklmwy12389.jpg

        “ในปี 2557 ทางโครงการวัดสร้างสุขขยายงานด้านการพัฒนาวัดด้วยหลัก 5 ส. จากเดิม 4 วัดนำร่องเป็น 100 วัดต้นแบบทั่วประเทศ” อภิชาติ ยิ้มแสง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ผู้จัดการโครงการวัดสร้างสุข เผยถึงเป้าหมายในการดำเนินงานปีนี้

        โดย 4 วัดนำร่องก็คือ วัดด่าน วัดจำปา วัดสุทธิวราราม และวัดคลองเตยใน ที่เป็นตัวอย่างในการนำหลัก 5 ส.เข้าไปประยุกต์ใช้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่วัดยังไม่มีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำ 5ส.เมื่อมีการถวายความรู้แด่พระสงฆ์อย่างถูกต้องแล้วทางวัดก็สามารถนำหลัก 5ส. มาจัดการด้วยความเข้าใจมากขึ้น

       รวมไปถึงปรับเปลี่ยนเป็น “วัดสัปปายะ” การบำรุงรักษาส่งเสริมวัดให้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขตามองค์ประกอบที่ดี ดังนี้

 • อาวาสสัปปายะ คือการทำวัดให้เป็นอารามที่มีความรื่นรมย์แบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาสชัดเจนเป็นสัดส่วน
 • อาหารสัปปายะ คือบริโภคอาหารที่พอเหมาะ มีอาหารการบริโภคสะดวก
 • บุคคลสัปปายะ คือมีบุคคลแวดล้อมที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องทำให้สบายใจและ
 • ธรรมสัปปายะ คือมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะแก่จริตของผู้ปฏิบัติธรรม

        “กระบวนการพูดคุย ทำร่วมกัน สร้างมาตรฐาน ขยายผลสู่วัดในชุมชน ถือได้ว่าเป็นโมเดลที่สามารถนำไปขยายผลต่อ เป้าหมายในปีนี้คือ 100 วัด 100 โรงงานหรือบริษัท ที่จะจับมือกันทำเรื่อง 5ส. โดยขับเคลื่อนโครงการร่วมกับบริษัทหรือโรงงานที่เป็นภาคีเครือข่าย ซึ่งสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคม” อภิชาติ กล่าว

        5ส. กับมิติของ “บวร”

        ผู้จัดการพูดคุยเพิ่มเติมว่า “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน คือ 3 สถาบันที่โครงการวัดสร้างสุขนำหลัก 5ส. เข้าไปขับเคลื่อนในทุกมิติของชุมชน ให้มีการพึ่งพาอาศัย/data/content/2014/09/25844/cms/e_bklorvz15679.jpgกัน โดยเริ่มจากวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของชุมชน เมื่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัด พระภิกษุสงฆ์สามารถเทศนาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และสอดแทรกแนวคิดของ 5ส. ไปยังชาวบ้าน เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และขยายแนวคิดนี้ไปยังครอบครัว โรงเรียน หมู่บ้าน เพื่อส่งผลให้เกิดความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาและมารยาททางสังคม รวมไปถึงมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นด้วย

         สำหรับบริษัท หรือโรงงานใด ที่มีความตั้งใจจะร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข โดยใช้หลัก 5ส. โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดนั้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการวัดสร้างสุข โทรศัพท์ 02–717- 3000 ต่อ 790 หรือ www.facebook.com/watsangsook

 

 

         เรื่องโดย : อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม