‘งานอาสา’ สานศรัทธา-สร้างสังคมดีงาม

| |
อ่าน : 10,422

        "อาสาสมัคร" เป็นงานที่มีความหมายอย่างมากกับสังคมส่วนรวมในปัจจุบัน ซึ่งคนที่จะเป็นอาสาสมัครได้นั้น ไม่ได้จำกัดที่ การศึกษา เพศ ฐานะหรือ ข้อจำกัด ใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่ต้องมีจิตใจ เป็น "จิตอาสา" ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม

/data/content/2014/08/25421/cms/e_amoprsxz1236.jpg

          ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) จึงเกิดขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีบทบาทการสนับสนุนที่สำคัญคือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คนเยาวชนหนุ่มสาวให้ได้มีความตระหนักเข้าใจปัญหาสังคมและเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือให้ความรู้ผ่านการทำงานอาสาสมัคร

          อารีย์ อาภรณ์ ผู้ประสานงาน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เล่าว่า มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยเริ่มต้นใช้ชื่อว่า “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม” หรือ คอส. และได้เปลี่ยนมาเป็น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เมื่อปี 2529 เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มอส.เป็นองค์กรพัฒนาสังคมเล็กๆ ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องผ่านงานในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม

          /data/content/2014/08/25421/cms/e_abknruwxz159.jpgโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ “เยาวชนคนหนุ่มสาว” กับการทำงานสร้างสรรค์สังคม อาทิ โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม โครงการนักสิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โครงการครูอาสาเพื่อสังคม ซึ่งจำนวนอาสาสมัครเต็มเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีทั้งหมดประมาณ 700 คน และโครงการอาสาสมัครนอกเวลา เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปในสังคมที่มีจิตใจต้องการช่วยเหลือสังคม ให้ได้ใช้เวลาช่วงสั้นๆ มาทำกิจกรรมอาสาสมัคร โดย มอส. จะมีบทบาทในการประสานพื้นที่ และกิจกรรม เพื่อให้อาสาสมัครที่มี “จิตอาสา” สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายโครงการ “สานศรัทธา สร้างสังคม” และ “สานศรัทธา อาสาสมัคร” ของ มอส. เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้ทำกิจกรรมอาสาสมัครหลากหลายกิจกรรม รูปแบบ เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อกลุ่มด้อยโอกาส กิจกรรมส่งเสริมงานพัฒนา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน อาทิ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ให้สถานสงเคราะห์เด็ก กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา กิจกรรมอาสาสร้างสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น

          อารีย์ อธิบายเพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งโครงการที่สำคัญคือ โครงการประสานความร่วมมือเพื่อคนรุ่นใหม่ในลุ่มน้ำโขง (The Collaboration for the Young Generation in Mekong Region) ซึ่งได้ขยายการทำงานอาสาสมัครในประเทศ สู่การประสานความร่วมมือกับองค์กรในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม จีน สาธารณรัฐประชาชนลาว ฯลฯ /data/content/2014/08/25421/cms/e_hiklnty34789.jpgเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเสริมสร้าง สนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนางานด้านอาสาสมัคร รวมทั้งร่วมกันสร้างให้คนหนุ่มสาวประเทศต่างๆ ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจปัญหาสังคมในระดับภูมิภาคร่วมกัน เกิดมิตรภาพที่ปราศจากอคติทางเชื้อชาติ และเป็นกลุ่มพลังที่จะสร้างสังคมที่สงบสุขต่อไป

         “ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ผลิตคนที่มีจิตใจอาสาและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง ซึ่งคุณค่าที่สำคัญที่สุดในการทำงานของมูลนิธิคือ การสร้างสังคมให้เกิด “จิตสำนึกอาสาสมัคร” จิตสำนึกแห่งการรับและแบ่งปัน ด้วยหัวใจ ด้วยเจตนาอันดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นสิ่งที่ยกระดับคุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้งต่อตัวเราเองและคนอื่น จะคอยนำทางเราไปสู่ความจริง ความดี และความงามในการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกเหนือจากการให้ด้วยจิตอาสาแล้ว การทำงานเพื่อผู้อื่นแท้จริงแล้วยังถือว่าเป็นการพัฒนาตนเองอีกด้วย ฉะนั้น “งานอาสาสมัคร” คือ “การเรียนรู้” การที่จะเป็นอาสาสมัครได้ก็ต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้” ผู้ประสานงาน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) กล่าวทิ้งท้าย

         เชิญร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อสานศรัทธา สร้างสังคมดีงาม ได้ที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ เขตห้วงขวาง กทม. 10320 โทรศัพท์: 0 2691 0437-9 E-mail: volunteerservice@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.thaivolunteer.org หรือ Facebook.com/Thai volunteer service: มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

 

 

           เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม