`R2R` เครื่องมือพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

| |
อ่าน : 12,910

       เครื่องมือที่ช่วยคนทำงานประจำพัฒนางานของตัวเองให้เกิดคุณค่า และประโยชน์ต่อสังคมในวงการสาธารณสุขได้นั้น รู้จักกันดีในเครื่องมือที่ชื่อ R2R (Routine to Research) หรือ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

/data/content/2014/08/25372/cms/e_degjmqrtvx57.jpg

      รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยระดับประเทศ เล่าให้ฟังถึงที่มาของโครงการฯ ว่า  จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนำความรู้นั้นมาแก้ปัญหาหน้างานของตัวเอง นำมาสู่การพัฒนาคุณภาพของงานด้านสาธารณสุข

     “ใน 3 ปีแรก มีผู้เข้าร่วมพัฒนางาน โดยเอางานวิจัยมาใช้ประกอบพัฒนาจนเกิดผลดีกับการบริการผู้ป่วย คนทำงานประจำสามารถสร้างความรู้และใช้ความรู้นั้นได้ มีผลงานที่ออกมาตีพิมพ์เผยแพร่ในเชิงวิชาการ ผู้ที่สามารถพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยนั้นสามารถทำได้ทุกหน่วยในโรงพยาบาลตั้งแต่แพทย์ พยาบาล พนักงานออฟฟิศ ฯลฯ”

  /data/content/2014/08/25372/cms/e_egjkpsuvwy27.jpg   ภายหลังดำเนินโครงการฯ ได้ 3 ปี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการนโยบาย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นว่าควรขับเคลื่อนเครื่องมือช่วยพัฒนางานนี้ไปทั่วประเทศ จึงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) มาขับเคลื่อนโครงการฯ ทั่วประเทศไทยในภาคสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดระบบการทำงาน R2R ของบุคลากรในระดับพื้นที่ รวมถึงมีกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี กิจกรรมฝึกอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ

      “จากนั้นในปี 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามาร่วมด้วยเพื่อยกระดับทางวิชาการให้กับนักสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ โดยร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เพื่อกำหนดเกณฑ์พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลให้ขั้นสูงขึ้นไป” รศ.นพ. เชิดชัย กล่าวเพิ่มเติม

        เมื่อ “คน” คือหัวใจของการทำงานสำหรับเครื่องมือ R2R พลังของเครื่องมือนี้จะสร้างความเชื่อและเติมศักยภาพให้คนสร้างความรู้ขึ้น นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในงานได้ ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ขาดไม่ได้ในระบบ R2R คือ คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer : CKO) ที่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นตำแหน่งของผู้บริหาร หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าแผนก ฯลฯ ที่คอยสนับสนุนให้คนหน้างานได้แสดงศักยภาพที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เป็นทีม (Group learning)  เช่น จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดจากงานวิจัย ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น

        ด้าน คุณอำนวย (Facilitator) ตำแหน่งนี้เป็นนักจุดประกายความคิดและเป็นนักเชื่อมโยง ทำหน้าที่กระตุ้น ขับเคลื่อนคนที่อยากใช้ความรู้ให้เข้ามาทำงานร่วมกัน มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาของผู้ร่วมงานได้ดี  และมีความรู้ทางด้านงานวิจัยด้วย เช่น การจัดสุนทรียสนทนาเพื่อให้คนเห็นคุณค่าองค์กร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการ/data/content/2014/08/25372/cms/e_adkmnopwz178.jpgทำงานและการวิจัย เป็นต้น

      โดยมี 4 องค์ประกอบ R2R ดังนี้

1.คำถามที่คนทำวิจัยตั้งขึ้นมา เป็นปัญหาได้เกิดขึ้นในงานประจำหรือไม่

2.คนทำวิจัย ควรเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้น ที่มีปัญหาอยู่กับงาน และมีอำนาจตัดสินใจในระดับหนึ่ง

3.การวัดผลลัพธ์ จะต้องสรุปได้ว่างานวิจัยนี้มีการปรับปรุงพัฒนาดีหรือไม่ แสดงถึงปัญหาได้ดีหรือไม่

4.การนำผลลัพธ์ที่แก้ปัญหาได้แล้วนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้

        ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้คนหน้างานในระบบสาธารณสุขได้แก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง แล้วมานำเสนอเป็นนวัตกรรม ผลงาน หรือแนวคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ...

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

Lek  say

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R ) กำหนดออก ปีละ 1 ฉบับ ทุกเดือนสิงหาคม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r/ หรือ โทร 02-441-5000 ต่อ 2114

Post : 29 มิ.ย. 2559 15:20:20

 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม