สร้างสุของค์กรรัฐ ส่งสุขสู่ประชาชน

| |
อ่าน : 6,069

         ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานให้องค์การภาครัฐ เพื่อสร้างคุณภาพในการทำงาน และยกระดับศักยภาพขององค์กร นำร่องความสุข 18 องค์กร

/data/content/2014/08/25368/cms/e_ikmnsvx12578.jpg

          องค์กรภาครัฐ ถือเป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ ภาคการให้ความรู้ และทำงานเพื่อพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

          หน่วยงานราชการเองนั้นก็เต็มไปด้วยพนักงาน ซึ่งหากจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับองค์กรเอกชนที่ต้องทำงานและสร้างผลงานอันนำไปสู่เป้าหมาย แต่ในปัจจุบัน เราพบว่าอุปสรรคเรื่อง "คน" เป็นเรื่องใหญ่ ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้องค์กรรัฐมีความตื่นตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ "แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ" โดยให้ ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรภาครัฐให้เป็นองค์กรเครือข่าย แห่งความสุข อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านสุขภาวะของ แต่ละองค์กรร่วมกัน เพราะตระหนักดีว่า สมดุลสุขแห่งชีวิต จะช่วย สร้างคุณภาพในการทำงาน และยกระดับศักยภาพขององค์กร โดยรวมได้

 /data/content/2014/08/25368/cms/e_abilotuxy468.jpg         นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 แผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสร้างคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรในองค์กรภาครัฐ เหมือนเป็นการคืนความสุขให้กับคนทำงาน โดยมีแนวคิดสำคัญว่าจะทำอย่างไร ให้บุคลากรของรัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขเพิ่มขึ้น และส่งผล ไปยังบริการภาคประชาชนได้ดีขึ้นด้วย

          โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งความสุขนำร่อง 18 องค์กร เช่น กรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ์ กรมชลประทาน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งหลังจากดำเนินงานมากว่า 1 ปี ทุกองค์กรมีความตื่นตัวต่อการพัฒนาบุคลากรของตนเองมากขึ้น ส่วนความคาดหวังในอนาคตคือ อยากให้องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดีของบุคลากรในองค์กรตนเองด้วย

          ด้านพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้หยิบยกประเด็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น ในการทำงานขององค์กรภาครัฐ นั่นคือปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ของคนทำงานร่วมกัน ที่ทำให้มีทัศนคติการทำงานต่างกันโดย สิ้นเชิง

          "4 หลักการสร้างความสุข ในองค์กรภาครัฐ หลักการแรกคือ พัฒนาองค์กรซึ่งต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม ต่อมา/data/content/2014/08/25368/cms/e_ackmqsuvxy45.jpgคือ งานที่ทำต้องเกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดผลงานได้  ควรทำงานให้มีขั้นตอนที่เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และหลักสำคัญที่สุดคือ ต้องลงมือ ทำงานด้วยตัวเอง" นายแพทย์ชาญวิทย์กล่าว

          น.ส.อัจฉรา พุฒิมา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมชลประทาน เล่าถึงกระบวนการทำงานว่า กรมชลประทาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยเริ่มจาก เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านคุณภาพชีวิตของคนในหน่วยงานย่อยทั้ง 36 หน่วยงานของกรมฯ หลังจากนั้นก็จะคิดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับคนในหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านสุขภาพและการเงิน

          นอกจากนั้น จะมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น มีการสอนโยคะ ส่วนด้านการเงิน จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นต้น

          จากแนวทางการพัฒนาด้วยกิจกรรมดังกล่าว ทำให้หลายฝ่ายเชื่อมั่นว่า บรรยากาศในการทำงานของหน่วยงานราชการในบ้านเราน่าจะดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของงานที่ส่งต่อมายังภาคประชาชนดีขึ้นด้วยตามลำดับ และในอนาคตจะมีการขยายผลต่อไปในอีกหลายหน่วยงานภาครัฐ

          ซึ่งประโยชน์ทั้งหมดจะอยู่ที่ประชาชนคนไทยนั่นเอง

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม