ชวนหญิงท้องตรวจคัดกรอง ลดเสี่ยงโรคพันธุกรรม

| |
อ่าน : 5,891

/data/content/2014/08/25340/cms/e_cdegmoquyz58.jpg

          กรมสุขภาพจิตชี้คัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการช่วยเด็กพิเศษ เติบโตได้สมวัยมากขึ้น แนะพ่อแม่ผู้ปกครองคัดกรองเร็ว ช่วยเร็วถูกทาง ยังพบช่องโหว่เข้าถึงบริการน้อยใน 6 แสนราย เข้าถึงบริการเพียง 4 หมื่นรายเท่านั้น

          เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึง ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อออนไลน์ถึงความเข้าใจผิดที่สังคมมีต่อพฤติกรรมของเด็กพิเศษ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาส และการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเฉพาะในการตั้งครรภ์ รวมทั้งทารกที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านต่างๆ ก็ควรได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กควบคู่กันไปในทุกๆ ราย เพราะการคัดกรองจะช่วยให้แม่หรือผู้เลี้ยงดูรู้เท่าทันปัญหาที่กำลังเป็นอุปสรรคในการเติบโตของเด็ก สามารถวางเป้าหมายในการช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย อีกทั้งยังมีโอกาสได้ดูแล "สภาพจิตใจ" และทักษะทางสังคมต่างๆ ของเด็กซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน ทั้งนี้ หากคัดกรองเร็ว ก็ยิ่งเจอเร็ว ช่วยได้เร็ว และช่วยได้ถูกทาง แต่ถ้าเจอช้า และเด็กเติบโตโดยปราศจากการส่งเสริมพัฒนาการอย่างทันท่วงทีแล้ว เด็กจะมีปัญหาอื่นตามมาได้ เช่น เกิดความเครียด แยกตัว ซึมเศร้าหรือมีปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นได้ง่าย เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวใช้ชีวิตในครอบครัวหรือสังคมได้

          อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่าอัตราการเข้าถึงบริการของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการยังมีน้อย ปี 2555 คาดการณ์มีเด็กบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 642,664 ราย แต่มีการเข้าถึงบริการเพียง 40,151 ราย คิดเป็นอัตราการเข้าถึงบริการ เท่ากับ 6.25 ขณะที่ จำนวนผู้ป่วยออทิสติกได้มีการคาดการณ์ ว่ามีจำนวน 57,840 ราย แต่พบว่า มีการเข้าถึงบริการ 25,420 ราย คิดเป็นอัตราการเข้าถึงบริการเท่ากับ 43.95 เป็นต้น

          กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายวางระบบมาตรฐานการดูแลและเข้าถึงบริการของแม่หรือหญิงตั้งครรภ์และบุตร เช่น การฝากครรภ์คุณภาพครบ5ครั้ง ประเมินความเสี่ยงของแม่ในโรคพันธุกรรม ประเมินความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ซึ่งในรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าจะได้รับการแก้ไขกระตุ้นพัฒนาการต่อไปฯลฯ

          ทั้งนี้จากผลวิจัยการติดตามสภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินี โดย นักวิชาการ สถาบันราชานุกุล ที่ติดตามประเมินพัฒนาการเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2553ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษามหาราชินี ปี2555จำนวน1,159คน พบว่า เด็กที่มารับการตรวจประเมินฯ ส่วนใหญ่ มีพัฒนาการก้าวหน้าสมวัย คิดเป็น ร้อยละ 80.5และไม่ก้าวหน้าหรือสงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ19.5โดยในเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า พบว่า มีพัฒนาการก้าวหน้าหรือกลับมาสมวัยและมีพัฒนาการดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ29.6 ขณะที่มีเด็กยังคงสงสัยพัฒนาการล่าช้าอยู่ ร้อยละ70.4 และจากการศึกษายังพบว่า เด็กที่สงสัยล่าช้าที่ได้รับการดูแลและกระตุ้นมีเพียงร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ยังไม่ได้รับการกระตุ้น

          นอกจากนี้ เด็กที่อายุครรภ์ไม่ครบกำหนด มีโอกาสพัฒนาการไม่ก้าวหน้าสูงกว่าเด็กที่มีอายุครรภ์ครบกำหนด เด็กที่คลอดผิดปกติมีโอกาสพัฒนาการไม่ก้าวหน้าสูงกว่าเด็กที่คลอดปกติถึง 20.3 เท่า เด็กที่มีปัญหาช่วงแรกคลอดมีโอกาสพัฒนาการไม่ก้าวหน้าสูงกว่าเด็กที่ไม่มีปัญหาช่วงแรกคลอดถึง42.2เท่า และเด็กที่มีผู้ดูแลหลักไม่ใช่บิดา มารดา มีโอกาสพัฒนาการไม่ก้าวหน้า สูงกว่าเด็กที่มีผู้ดูแลหลักเป็นบิดามารดาถึง124.2 เท่า

          "การค้นหาช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงและการดูแลส่งเสริมให้มีพัฒนาการตามวัยที่ถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระยะแรกอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญยิ่งเพราะจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะ ความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น หากตรวจพบเร็ว ก็จะช่วยได้เร็ว ซึ่งจะช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวลของแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้" อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโภชนาการ  ภาคีสัมพันธ์  คุณมานิจ สุขสมจิตร  นิด้าเปิดตัวศูนย์วิจัยและจัดการภัยพิบัติ  บำรุงผิวพรรณ  เ้ส้นผม  สีกลุ่มตาร์ตราซีน  เมี่ยงคำ  สำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  ฝ้า  ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน  สังคม  สัมมาทิฐิ  การดำเนินชีวิต  คลินิกถูกกฎหมาย  คางคก  เนื้อติดมัน  การเรียนการสอน  การเผชิญหน้ากับปัญหา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม