นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา

| |
อ่าน : 6,862

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูกเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ 10 ส.ค. 57 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ สาขาบางแค...

/data/content/2014/08/25334/cms/e_ceipqtvw1236.jpg

เป็นทียอมรับว่านมแม่เป็นอาหารทีดี และเหมาะสมทีสุดในการเลียงดูชีวิตในเบืองต้นเพราะมี
สารอาหารครบถ้วนต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง ซึงไม่มีอาหารอืนใดมาทดแทนหรือเทียบเท่า
ได้ นมแม่ย่อยง่าย ประกอบด้วยภูมิต้านทานโรค ลดโอกาสการเจ็บป่ วยของลูก ลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ใน
ลูกช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านสติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ของลูก ส่วนประโยชน์ต่อแม่ คือ ช่วยลด
การเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมีผลดีต่อจิตใจแม่ ทําให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกถึง
ความสําเร็จในความสามารถทีจะเลียงลูกด้วยนมตนเอง 
 องค์การอนามัยโลกแนะนําให้แม่เลียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยไม่กินอาหารอืนแม้แต่นําใน
ระยะทารกอายุ 6 เดือนแรก จึงเริมป้ อนอาหารอืนและนํา พร้อมกินนมแม่ควบคู่ไปด้วย จนลูกอายุ 2 ปี
หรือนานกว่านัน ซึงเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขทารกควรได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนจากนโยบายและแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดให้
การเลียงลูกด้วยนมแม่เป็น KPI ของงานสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค โดยตังเป้ าเพิมอัตราการเลียง
ลูกด้วยนมแม่ให้ถึงร้อยละ 60 ใน 3-5 ปี ข้างหน้า ในขณะทีองค์การอนามัยโลกตังเป้ าให้มารดาทัวโลก
เลียงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ 50 ภายในปี 2025 จากปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 37 ถึงแม้ว่าปัจจุบันประเทศ
ไทยจะมีอัตราการเลียงลูกด้วยนมอย่างเดียว 6 เดือนของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิมขึนแต่ยังไม่สามารถ
บรรลุถึงเป้ าหมายในการดําเนินโครงการฯหรือกิจกรรมส่งเสริมการเลียงลูกด้วยนมแม่ได้นัน และจาก
อ้างอิงสรุปการประชุมพืนทีสุขภาวะในประเด็นอาหารสําหรับเด็กทารก ของชุมชนเขตภาษีเจริญพบว่า
ปัญหาทีทําให้สาเหตุให้การเลียงลูกด้วยนมแม่ลดลงได้แก่ สามีกลัวภรรยาเต้านมคล้อยหน้าอกไม่สวย
มารดาบางคนมีนมน้อยไม่ทราบจะทําอย่างไรการให้ลูกดูดนมแม่ในทีสาธารณะ เห็นคนทีมองมาแล้วรู้สึก
ว่า “เค้าดูถูกว่าไม่มีเงินซือนมผงให้ลูกกิน บางคนเค้าก็มองด้วยความชืนชม รู้สึกเขิน”อยากให้มีการเก็บ
นมแม่ทีเคลือนทีได้โดยไม่ลําบากหรือพืนทีปัมและเก็บนมในสถานทีสาธารณะเมือออกนอกบ้าน และจาก
ผลการศึกษาปัจจัยทีส่งผลกรทบต่อการเลียงลูกด้วยนมแม่ทังในด้านพฤติกรรมและระยะเวลา พบว่า
วิธีการทีเลือกเมือมารดาจะต้องกลับไปทํางาน ความคิดเห็นในเรืองระยะเวลาทีควรเลียงลูกด้วยนมมารดา 
ความต้องการการช่วยเหลือในระยะให้นมบุตร และมีแหล่งช่วยเหลือในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างในเขตภาษี
เจรฺญ จะทําให้มีโอกาสทีจะเลียงลูกด้วยนมมารดาในระยะเวลาทียาวนานขึน(เพ็ญรุ่ง:2556) 
ดังนันศูนย์วิจัยเพือพัฒนาชุมชน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทํา
โครงการพืนทีสุขภาวะเพือแม่ให้นมลูก “นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา”เพือเป็นการเทิดพระเกียรติ
เนืองในวันหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติJ พระบรมราชินีนาถ12 สิงหาคม 
และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้เกิดเด็กยุคใหม่ทีเติบโตด้วยนํานมแม่ มีความแข็งแรง
และเกิดภาวะเจ็บป่ วยลดลง มีพัฒนาการสมวัยทังกายและใจ ประกอบกับการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในระดับชุมชนในการส่งเสริมให้แม่ทีให้นมลูกได้รับการดูแลทังกายและใจ ซึงจะส่งผลทังทางด้าน
ระยะเวลาทียาวนานขึนและการผลิตนํานมและการเก็บรักษานํานมแม่อย่างมีคุณภาพ และสร้างให้เกิด
ความรักความผูกพันของทังตัวแม่ ครอบครัวและคนในชุมชน โดยโครงการนีจัดทําบนกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรืองการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลียงลูกด้วยนมแม่ในพืนทีสาธารณะ
โดยชุมชนภาษีเจริญ ภายใต้การจัดทําพืนทีสุขภาวะเขตภาษีเจริญ เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายสําคัญในการ
เพิมอัตราการเลียงลูกด้วยนมมารดา การจัดทํามุมนมแม่ในพื นทีสาธารณะและการปลูกจิตสํานึกใน
ความสําคัญของการเลียงลูกด้วยนมมารดาส่งผลให้ชุมชนเขตภาษีเจริญจะมีเด็กทีจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที
มีสุขภาวะ และเป็นประชากรทีมีคุณภาพของประเทศต่อไป

          เป็นที่ยอมรับว่า นมแม่เป็นอาหารที่ดี และเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงดูชีวิตในเบื้องต้น เพราะมีสารอาหารครบถ้วนต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง ซึงไม่มีอาหารอื่นใดมาทดแทนหรือเทียบเท่าได้ เนื่องจากนมแม่ย่อยง่าย ประกอบด้วยภูมิต้านทานโรค ลดโอกาสการเจ็บป่วยของลูก รวมถึงลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ในลูก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านสติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ของลูกด้วย

          ด้านประโยชน์ต่อแม่ คือ ช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมีผลดีต่อจิตใจแม่ ทําให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกถึงความสําเร็จที่สามารถเลี้ยงดูลูกด้วยน้ำนมของตนเอง

          โอกาสวันแม่ที่ใกล้เข้ามานี้ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดทําโครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก “นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ในวันที่ 10 ส.ค.เวลา 11.00-18.30 น. นี้ ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ สาขาบางแค พบกับกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ การแข่งขันวัยกระเตาะจอมพลัง ละครย้อนเวลา: ค่าน้ำนม ฯลฯ อีกมากมาย เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เด็กยุคใหม่ได้เติบโตด้วยนํานมแม่ มีความแข็งแรง และมีพัฒนาการสมวัยทั้งกายและใจ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-9922-4463, 08-5124-8147

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึกออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม