สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่

| |
อ่าน : 7,125

          โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว

 /data/content/2014/08/25319/cms/e_cdehkmpqz157.jpg

         มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่” ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว กำลังเปิดรับสมัคร หน่วยงาน 30 แห่ง เข้าร่วมโครงการพัฒนามุมนมแม่ในองค์กร ตั้งเป้าหมายเพิ่มผลผลิตภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานในองค์กร

          ตามที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำว่า “เด็กทุกคนควรได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว เป็นระยะเวลา 6 เดือน และให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยที่เหมาะสมนาน 2 ปี และมีนโยบายการดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องมารดาและทารกในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

          พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่างาน “หน่วยงานที่เข้าร่วม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว จะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประโยชน์ที่ได้รับจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ทำงาน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว โดยมีกิจกรรม ดังนี้”

          กิจกรรมที่ 1 การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดเครือข่ายการปฏิบัติการร่วมกันในกลุ่มสถานประกอบกิจการ โดยดำเนินการจัดอบรมวิทยากร (Trainer and Facilitator)

          กิจกรรมที่ 2 สร้างต้นแบบ “ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานและครอบครัว”ในสถานประกอบกิจการ ดำเนินการจัดอบรมทักษะในเรื่อง Work skills และ Life skillsเพื่อให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพื่อนร่วมงานและนำไปสู่การสร้างต้นแบบ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว

          กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนพนักงานจากสถานประกอบกิจการต่างๆ กำหนดการจัด ครั้งที่ 1 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง “ทัศนคติกับการสร้างทีมและความรู้นมแม่”ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง “ภาวะผู้นำกับการสื่อสารและความรู้นมแม่” ครั้งที่ 3 วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2557 เรื่อง“การสร้างแรงจูงใจกับวิธีคิดและความรู้นมแม่”

          สอบถามข้อมูลและรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ คุณวิจิตรา สุวรรณอาสน์ (ประสารงานวิชาการ) โทร 0-2354-8408,08-1831-2202 หรือโทรสาร 0-2354-8409

 

 

          ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม