สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่

| |
อ่าน : 6,931

          โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว

 /data/content/2014/08/25319/cms/e_cdehkmpqz157.jpg

         มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่” ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว กำลังเปิดรับสมัคร หน่วยงาน 30 แห่ง เข้าร่วมโครงการพัฒนามุมนมแม่ในองค์กร ตั้งเป้าหมายเพิ่มผลผลิตภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานในองค์กร

          ตามที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำว่า “เด็กทุกคนควรได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว เป็นระยะเวลา 6 เดือน และให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยที่เหมาะสมนาน 2 ปี และมีนโยบายการดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องมารดาและทารกในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

          พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่างาน “หน่วยงานที่เข้าร่วม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว จะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประโยชน์ที่ได้รับจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ทำงาน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว โดยมีกิจกรรม ดังนี้”

          กิจกรรมที่ 1 การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดเครือข่ายการปฏิบัติการร่วมกันในกลุ่มสถานประกอบกิจการ โดยดำเนินการจัดอบรมวิทยากร (Trainer and Facilitator)

          กิจกรรมที่ 2 สร้างต้นแบบ “ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานและครอบครัว”ในสถานประกอบกิจการ ดำเนินการจัดอบรมทักษะในเรื่อง Work skills และ Life skillsเพื่อให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพื่อนร่วมงานและนำไปสู่การสร้างต้นแบบ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว

          กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนพนักงานจากสถานประกอบกิจการต่างๆ กำหนดการจัด ครั้งที่ 1 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง “ทัศนคติกับการสร้างทีมและความรู้นมแม่”ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง “ภาวะผู้นำกับการสื่อสารและความรู้นมแม่” ครั้งที่ 3 วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2557 เรื่อง“การสร้างแรงจูงใจกับวิธีคิดและความรู้นมแม่”

          สอบถามข้อมูลและรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ คุณวิจิตรา สุวรรณอาสน์ (ประสารงานวิชาการ) โทร 0-2354-8408,08-1831-2202 หรือโทรสาร 0-2354-8409

 

 

          ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สุขไม่สูบ  พระพยอม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม วัฏจักรชีวิต การทำงานที่ชนะใจคนทั้งโลก  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค  คนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙  เทศกาลพุทธลีลา  ซิมการ์ดแจกฟรี  ส้รางสุข  สสส. จอมบึงมาราธอน  ป้องกันฟันผุ  มนุษย์ออฟฟิศ  ซีแซนทีน  คลองบางขี้แก้ง  ศูนย์พึ่งได้  โฆษณษาชวนเชื่อ  เพิ่มขนาด  สุรินทร์ ชุมชน สาธารณะ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ  อ่านเขียน  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ร้านค้า  ต่อมลูกหมาก  พันธุ์พืช  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth มุมนมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว มูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สถานประกอบกิจการ  เว็บไซด์  ประชุมเชิงปฏิบัติการ