ก้าวย่างสู่หนทางใจ ของ ‘สตรีต้องขัง’

| |
อ่าน : 10,126

         ‘สตรีต้องขัง’ กับหัวใจที่ไม่เคยถูกกักขัง

         นับได้ว่าเป็นการก้าวเข้ามาทำงานในมิติด้านจิตใจมากขึ้น สำหรับสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายหลังจับมือกระทรวงยุติธรรมร่วมกันขับเคลื่อนงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้กระทำความผิดและการปรับทัศนคติของชุมชนและบุคคลรอบข้างเพื่อส่งมอบคนดีกลับคืนสู่สังคม โดยมีระยะดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 25 เม.ย. 2557 – 24 เม.ย. 2560 

/data/content/2014/07/25124/cms/e_acdhjrtz1256.jpg

         หนึ่งในภารกิจสำคัญครั้งนี้คือ โครงการ “จากใจสู่ใจ...คุณค่า ความสุข และ พลังภายในที่แท้จริง : การพัฒนาความมั่นคงภายในของสตรีต้องขังตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา” ที่จัดขึ้น ณ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้ 

        ความเป็นมาของโครงการ “จากใจ...สู่ใจ”

         ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผอ.สำนัก 9 เล่าว่า โครงการจากใจ...สู่ใจครั้งนี้เป็นการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของ สสส. ที่ดำเนินการโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่น และได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญา ระหว่างตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2557

         นอกจากนี้จะมีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 6 แห่ง ถัดจากเรือนจำกลางขอนแก่น จะเป็นเรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำกลางอุดรธานี และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่เป็นธรรมยิ่งขึ้นต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างแท้จริง

/data/content/2014/07/25124/cms/e_deglmqtuvx34.jpg

         กระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาเป็นอย่างไร?

         “มัลลิกา ตั้งสงบ” หัวหน้าคณะกระบวนกรโครงการจากใจ...สู่ใจ เล่าถึงกิจกรรมที่นำมาสร้างการเรียนรู้กับสตรีต้องขังว่า “จิตตปัญญาศึกษา” คือการสร้างสุขภาวะในมิติที่ลึกซึ้งเชิงจิตวิญญาณให้เกิดแก่สตรีต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ สุขภาวะที่ว่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานภายในที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลระยะยาวให้สตรีต้องขังแต่ละคนมีความมั่นคงจากภายในและสามารถใช้ชีวิตที่มีความสมดุลและเกิดทักษะที่จะปรับตัวได้ดำรงตนได้อย่างเห็นคุณค่าของตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

         สำหรับกิจกรรมหลักพื้นฐานที่ทำทุกครั้งได้แก่ การฟังอย่างลึกซึ้ง การภาวนา การกลับมารู้เนื้อรู้ตัว การสำรวจความรู้สึก ณ ปัจจุบันขณะ การได้สะท้อนตัวเอง การฟื้นฟูอำนาจภายใน พลังใจเชิงบวก เช่น การเป็นผู้ให้ ความรัก ความกรุณา ความซื่อตรงต่อตนเอง ความเอื้ออาทร ความมั่นคง การยอมรับและปล่อยวาง ผ่านเครื่องมือหลัก ได้แก่ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม โยคะและการภาวนา เขียนสมุดบันทึกและอ่านหนังสือ งานศิลปะ งานละครและการเคลื่อนไหว เน้นการค้นหาและรู้จักตัวเอง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ภายใน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและการเยียวยาจิตใจของสตรีต้องขัง ตลอดจนการฟังและการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดด้วยเหตุด้วยผล และการชมภาพยนตร์

/data/content/2014/07/25124/cms/e_aimpuvwxz127.jpg

         กิจกรรมวัน “จากใจ...สู่ใจ”

         ล่าสุดทางโครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรมวัน “จากใจ...สู่ใจ” โดยเชิญบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ญาติและครอบครัวสตรีต้องขังเข้าร่วมงานนิทรรศการและชมการแสดงของสตรีต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยคณะทำงานโครงการฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากเจ้าหน้าที่เรือนจำและบุคคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

         “วิธาน สุขเกษม” นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น บอกถึงความรู้สึกภายหลังได้เข้าร่วมกิจกรรมว่า สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ แววตาที่เปลี่ยนไปของผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการฯ พวกเธอมีความร่าเริงสดใสมากขึ้น เปิดใจและยอมรับในสิ่งที่เป็นได้ดีขึ้น และที่สุดก็สามารถนำหลักการเรียนรู้เหล่านี้กลับไปช่วยเยียวยาเพื่อนผู้ต้องขังอีกกว่า 500 คนในแดนหญิงได้อย่างดีด้วย

         การใช้สตรีต้องขังจากโครงการฯ นี้ เพื่อเป็น ‘ครู’ สอนให้สตรีต้องขังคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเช่นเดียวกัน จะสามารถลดปัญหาความขัดแย้ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำผิดวินัยลดลงได้ ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว

 

 

         เรื่องโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม