ชูงานวิจัยพุทธแก้ปัญหาทุจริต-สังคม

| |
อ่าน : 5,873

       มจร.ชูงานวิจัยพุทธแก้ปัญหาทุจริต-สังคม ป.ป.ช.ผุดกัณฑ์เทศน์ฉ้อราษฎร์-บังหลวง ถวายแด่พระสงฆ์ออกเทศน์สอนทั่วประเทศ 

       พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง/data/content/2014/07/25115/cms/e_abcjnoqsuvw9.pngรณราชวิทยาลัย(มจร.) แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ 1 เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมประจำปี 2557 ว่า จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการในไทย ทั้งส่วน มจร. และสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการทำวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจิตใจและสังคมที่มีอยู่จำนวนมาก มาแลกเปลี่ยน อภิปรายและเสนอต่อสังคม เนื่องจากที่ผ่านมางานวิจัยในลักษณะดังกล่าวกระจายอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ แต่ไม่มีการนำเสนอเพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งที่บางงานวิจัยสามารถนำไปใช้ได้จริง มจร. จึงเป็นเวทีกลางในการเสนองานวิจัยดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเอาพุทธธรรมมาพัฒนาจิตใจ และแก้ปัญหาสังคม 

        โดยมีองค์กรร่วมการจัดงานครั้งนี้ คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยงานดังกล่าวจัดในวันที่ 23-24 ก.ค. ที่ มจร.อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยจะแบ่งหัวข้อการประชุมย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตและปัญญา 2.พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาการบริหารการเมืองและธรรมาภิบาล และ3.พุทธบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งนี้ในวันที่23 ก.ค. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมในเวลา 13.00 น.

          ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการมจร. ฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวว่าพระพรหมบัณฑิต ได้ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประชุมครั้งนี้ โดยจะมีการนำเรื่องการสร้างความสมานฉันท์เสนอไปยังคณะผู้บริหารประเทศด้วย

          ด้านนายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการป.ป.ช. กล่าวว่า ป.ป.ช.มีแนวทางการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา และมีบันทึกข้อตกลงร่วมกับมจร. โดยมีการดำเนินการจัดทำคู่มือหลักสูตรการป้องการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา และร่วมมือกับมจร.ส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต นอกจากนี้จะมีการจัดทำกัณฑ์เทศน์ป้องกันการทุจริต เพื่อถวายให้พระสงฆ์ไปเทศน์ทั่วราชอาณาจักร โดยขณะนี้ทางมจร.กำลังอยู่ในระหว่างค้นหาคำสอนเรื่องการฉ้อราษฎร์-บังหลวงที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม