ชูงานวิจัยพุทธแก้ปัญหาทุจริต-สังคม

| |
อ่าน : 5,975

       มจร.ชูงานวิจัยพุทธแก้ปัญหาทุจริต-สังคม ป.ป.ช.ผุดกัณฑ์เทศน์ฉ้อราษฎร์-บังหลวง ถวายแด่พระสงฆ์ออกเทศน์สอนทั่วประเทศ 

       พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง/data/content/2014/07/25115/cms/e_abcjnoqsuvw9.pngรณราชวิทยาลัย(มจร.) แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ 1 เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมประจำปี 2557 ว่า จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการในไทย ทั้งส่วน มจร. และสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการทำวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจิตใจและสังคมที่มีอยู่จำนวนมาก มาแลกเปลี่ยน อภิปรายและเสนอต่อสังคม เนื่องจากที่ผ่านมางานวิจัยในลักษณะดังกล่าวกระจายอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ แต่ไม่มีการนำเสนอเพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งที่บางงานวิจัยสามารถนำไปใช้ได้จริง มจร. จึงเป็นเวทีกลางในการเสนองานวิจัยดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเอาพุทธธรรมมาพัฒนาจิตใจ และแก้ปัญหาสังคม 

        โดยมีองค์กรร่วมการจัดงานครั้งนี้ คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยงานดังกล่าวจัดในวันที่ 23-24 ก.ค. ที่ มจร.อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยจะแบ่งหัวข้อการประชุมย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตและปัญญา 2.พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาการบริหารการเมืองและธรรมาภิบาล และ3.พุทธบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งนี้ในวันที่23 ก.ค. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมในเวลา 13.00 น.

          ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการมจร. ฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวว่าพระพรหมบัณฑิต ได้ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประชุมครั้งนี้ โดยจะมีการนำเรื่องการสร้างความสมานฉันท์เสนอไปยังคณะผู้บริหารประเทศด้วย

          ด้านนายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการป.ป.ช. กล่าวว่า ป.ป.ช.มีแนวทางการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา และมีบันทึกข้อตกลงร่วมกับมจร. โดยมีการดำเนินการจัดทำคู่มือหลักสูตรการป้องการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา และร่วมมือกับมจร.ส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต นอกจากนี้จะมีการจัดทำกัณฑ์เทศน์ป้องกันการทุจริต เพื่อถวายให้พระสงฆ์ไปเทศน์ทั่วราชอาณาจักร โดยขณะนี้ทางมจร.กำลังอยู่ในระหว่างค้นหาคำสอนเรื่องการฉ้อราษฎร์-บังหลวงที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม