แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

โดย
| |
อ่าน : 4,031

ต้นกล้าที่ดีมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี

 

           มาแล้ว มาแล้วจ้า ^_^ กับการทำความรู้จักกับแผนงานแจ่มแจ๋ว ที่ทำงานรณรงค์เพื่อให้สังคมมีสุขภาวะที่ยั่งยืนทั้ง กาย ใจ สังคม และปัญญา โดยเฉพาะการรณรงค์ของศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ นั่นคือ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ อีกหนึ่งแผนงานที่มีผลงานโดดเด่นและทำงานรณรงค์คู่กับ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เสมอมา

 

           เดิมแผนงานฯ นี้อยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมหรือสำนัก 5 ของ สสส. มีหน้าที่ดูแลเรื่องการให้ทุนอุปถัมภ์ สื่อมวลชน หรืองานวิชาการ ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรับเพียงอย่างเดียว เมื่อเกิดความคิดริเริ่มที่จะขยายการงานให้เป็นเชิงรุก ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550  แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ จึงเกิดขึ้น โดยมี นายดนัย หวังบุญชัย หรือที่เรียกกันติดปากว่า อาจารย์ดนัย รับหน้าที่เป็นผู้จัดการแผนงานทำงานรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาวะ เด็กและเยาวชน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

           แต่!! ก่อนที่จะมาทำความรู้จักกับแผนงานนี้เราลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่า ในแผนงานนี้มีใครกันบ้าง เริ่มกันที่

 

 

 

นายดนัย หวังบุญชัย หรือ อาจารย์ดนัย

ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก เพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

คติการทำงาน คิดบวก รู้จักปล่อยวาง

 

 

 

พรรณปพร ภวธรรม หรือ พี่ดา

หัวหน้าสำนักงาน(ดูแลฝ่ายสัญญา บัญชี-การเงิน สำนักงาน)

คติการทำงาน "ทำทุกสิ่งให้เต็มที่ อย่าท้อและถอย"

  

 

 

ศิริลักษณ์ เกิดกำแหงหาญ หรือ พี่เหน่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาโครงการสื่อสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน

คติการทำงาน งานจะไม่สามารถประสบความสำเร็จ หากขาดทีมเวิร์ค

 

 

 

เพ็ญนภา อุปมา หรือ พี่ทิพย์

ผู้ช่วยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก เพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

คติการทำงาน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

  

 

 

ปนัดดา วังเวง หรือ ด๊ะ

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก เพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

คติการทำงาน ถ้าคุณหัวเสีย คุณจะเสียหัว

 

 

 

ปนัดดา ปิตินิตย์นิรันดร์  หรือ เลดี้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานพัฒนาโครงการ และดูแลด้านการออกแบบ-ผลิตสื่อสำหรับเยาวชน

คติการทำงาน  ทัน-ใจ-ไว-ดี

 

              เมื่อรู้จักคนทำงานกันแล้ว แต่หากต้องการรู้ว่าแผนงานนี้เค้าทำงานกันอย่างไร พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า แผนงานนี้เค้าเจ๋งจริง

 

              เพราะหากถามถึงวิสัยทัศน์แล้วล่ะก็!!!  แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ เต็มไปด้วยความน่าสนใจทีเดียวเนื่องจาก แผนงานนี้ใช้ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นสื่อกลางในการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยมุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนให้เกิดทัศนะคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่ดี โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร ผ่านสื่อหรือกิจกรรมพื้นบ้านและที่สำคัญแผนงานฯจำเป็นต้องทำงานร่วมกับหลายๆภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้สังคมมีสุขภาวะที่ยั่งยืน...

           

            อีกทั้งยังมี พันธกิจ ที่ฟังแล้วทำให้อยากรู้จักแผนงานนี้มากขึ้นอีก ประการแรกเห็นทีจะเป็น สรรหา พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สื่อสารสาธารณะ สื่อมวลชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้เกิดสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นสุขภาวะ และสร้างการมีส่วนรวมต่อกลุ่มเป้าหมาย

 

            ประการที่สอง ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ในการสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติและค่านิยมที่เหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมโดยการเปิดพื้นที่สื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ต้นแบบที่เข้าถึงดึงดูดใจ สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความสนใจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 4 มิติ ที่ดีในระยะยาว

 

            ประการที่สาม ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ สื่อศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สื่อสาธารณะ สื่อสารมวลชน สื่อสมัยใหม่ สื่อเฉพาะกิจ และสื่อทางเลือกอื่นๆ แก่ เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เกิดความร่วมมือในการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ

 

           ประการที่สี่ หนุนภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะในระดับความร่วมมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์และศักยภาพ

 

            ประการที่ห้า พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทศาสตร์ใหม่ๆ ในการขยายพื้นที่ต้นแบบ สื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส้รางสรรค์ให้ครอบคลุมตามบริบทของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

 

            และ ประการที่หก สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพ กลไกความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การติดตามประเมิณผล การจัดการความรู้ และการเผยแพร่สาธารณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม ระหว่างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ เยาวชน กับภาคีเครื่อข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

            นอกจากนี้ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ ก็ยังมีแนวคิดหลักในการทำงานที่น่าชื่นชม 3 ข้อดังนี้ ข้อที่ 1 ใช้ทุนอุปถัมภ์สื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสในการรณรงค์สื่อเพื่อสุขภาวะ ข้อที่ 2 เน้นกระทำกับกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน” (beneficiary) และสุดท้าย ข้อที่ 3 เน้นบูรณาการการเผยแพร่ขยายผลสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่สร้างสรรค์ ทั้งกายภาพในชุมชน-ภูมิภาค ทั้งความคิดผ่านสื่อออนไลน์และการสื่อสารสาธารณะ

 

            แต่หากพูดถึงบทบาทหน้าที่ของแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ แล้วละก็สามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่า เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการสุขภาวะของเยาวชนโดยหนึ่ง เป็นเครื่องมือและกระบวนการให้การศึกษาแบบคู่ขนานแก่เยาวชน สอง เสนอแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้เยาวชนเกิดความใฝ่รู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดค่านิยมตามปรัชญาความพอเพียง สาม เสนอเนื้อหาสาระและกิจกรรมในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาสุขภาวะทั้ง 4 มิติ อันประกอบด้วย ทางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และปัญญา

 

            หากพูดถึงโครงการที่มีในแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ นี้ เห็นทีจะเป็นโครงการอะไรไปไม่ได้ นอกจาก กลุ่มโครงการสื่อศิลปวัฒนธรรม อาทิ โครงการดนตรีสร้างสุข โครงการละครสำหรับเยาวชน และโครงการสื่อพื้นบ้านสานสุข ในส่วนกลุ่มโครงการสื่อร่วมสมัย ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือ โครงการสื่อสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ซึ่งแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ กำลังเปิดตัวโครงการในรูปแบบใหม่ เร็วๆ นี้

 

            จะติดต่อต้องทำอย่างไร... หากอยากร่วมงานหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ โดยตรงจากแผนงาน ดีๆ อย่างนี้สามารถติดต่อได้ที่ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.) 128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02-6126996-7 ฝ่ายสื่อสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ต่อ 101 และ 102 ฝ่ายสัญญาและการเงิน: ต่อ 105 แฟกซ์: ต่อ 107 และอย่าลืม กรุณาติดต่อภายในเวลา 10.00 - 19.00 น. นะค้า ^_^

 

             หรือถ้าคุณสะดวกกับการเดินทางแบบอินเทรนด์ด้วยรถไฟฟ้า(มาหานะเธอ) แล้วละก็ง่ายๆ เพราะจุดหมายปลายทางของการเดินทางอยู่ที่ btsพญาไท ทางออก 1 นั่นเอง แต่ถ้าหากต้องการทำความรู้จักแผนงานอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ก่อนอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าไปพบกับทีมงานคุณภาพทีมนี้ก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.sponsorship-thaihealth.com หากยังไม่จุใจ ได้ยินแว่วๆ มาว่าแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ กำลังซุ่มเตรียมตัวทำเซอร์ไพรส์ โดยการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่ทั้งน่าสนใจและทันสมัยสุดๆ ในเร็วๆ นี้ แต่จะชื่ออะไร เจ๋งแบบไหนอดใจรอไม่นานนี้ได้ยลกันแน่นอน...

 

             ...หากอยากรู้ว่า ความคิดเล็กๆ สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ให้สังคมได้โดยแผนงานอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นอย่างไร ลองทำความรู้จักทีมงานคุณภาพจากแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ นี้ดูนะค่ะ แล้วคุณจะรู้ว่า..(เรา)ไม่ได้โม้!! จริงๆ ค่ะ..

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย: อัญณิกา กฤษสมัย team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update: 13-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม