แชร์ไอเดีย“นวัตกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา”

โดย
| |
อ่าน : 20,156

/data/content/2014/07/25034/cms/e_abcgkmnot125.jpg

          สุรา หรือเหล้า ถือเป็นพิษภัยอันตรายต่อร่างกาย หลายครั้งสุรา ยังส่งผลกระทบต่อสังคม คนรอบข้าง เช่น เมาแล้วขับ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เท่านั้นยังไม่รุนแรงเท่ากับได้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ขึ้นมากมาย ด้วยเหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมกันงดเหล้าจนครบพรรษา โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ พร้อมแสดง“นวัตกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา”มากมาย

          /data/content/2014/07/25034/cms/e_ghlnou124569.jpg"โฆษกสีขาว : มือถือไมค์ ขยายเสียงคุมอันตรายเหล้า"

     “ไมโครโฟน คือ อาวุธสำคัญของเหล่ามัคนายกมืออาชีพที่มีจิตอาสา เพื่อขยายเสียงถึงอันตรายของน้ำเมาให้ดังถึงหัวใจคน ตลอดจนใช้ไมค์เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงเรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เกิดการรับรู้ รับทราบเพื่อจูงใจให้เลิกเหล้า”

     นายมาโนช ผลาเผือก แกนนำโฆษกสีขาว จากสถาบันโฆษกสีขาวสุพรรณบุรี กล่าวถึงที่มาของการทำหน้าที่มัคนายกสีขาวว่า พบปัญหาเหล้าและอบายมุขเข้าไปอยู่ในวัดมากขึ้น เป็นห่วงว่าจะกลายเป็นค่านิยมที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังผิดกฎหมาย จึงริเริ่มโครงการ “โฆษกสีขาว”ขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน โดยเห็นว่าภาพของมัคนายกที่เราคุ้นเคยกันจะเป็นโฆษกนำสวด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสำคัญในวัด ดังนั้นจึงนำมัคนายกเหล่านี้มาฝึกฝนตามหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามปรามการนำเหล้าเข้าวัด ตัดสิ่งมึนเมาออกจากงานบุญประเพณีในชุมชน เพื่อทำให้วัดเป็นสถานที่ปลอดเหล้าอย่างแท้จริง และเมื่อชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริง ก็ทำให้ตระหนักถึงพิษภัยจากเหล้ามากขึ้น

          นายมาโนช บอกว่า ขณะนี้มีวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 59 วัด มีจำนวนโฆษกสีขาวกว่า 160 คน ในอำเภอสองพี่น้อง และกำลังขยายไปในอำเภอสามชุกและอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับก้าวต่อไปของโครงการนั้น จะเน้นสร้างความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น และจะพัฒนาให้โฆษกสีขาวมีความรู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมืออาชีพ เพื่อเป็นทักษะในการอธิบาย สื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อเร่งสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยลด ละ เลิกจากอบายมุข

/data/content/2014/07/25034/cms/e_ijotuwyz2467.jpg

          "เผาเหล้าเข้าพรรษา"

          “เทียนที่ถูกปั้นขึ้นให้เป็นขวดเหล้า สูงประมาณ 70-80 ซม. โดยมีเจตนาให้ทุกคนมาร่วมในพิธีกรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำลายสิ่งไม่ดีให้หมดไป และมาเริ่มทำสิ่งที่ดีกับตนเองโดยการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้”

          นางวรมณ จิระนคร แกนนำประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา กล่าวถึงแนวคิดว่า ช่วงวันเข้าพรรษา ระยะเวลา 3 เดือน พุทธศาสนิกชนจะตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมรักษาศีล เป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใส รวมทั้งการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละเลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุขทั้งปวง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตความพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อันเป็นการลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกทางสังคมและให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงวันเข้าพรรษา จึงได้มีแนวคิดเชิญชวนผู้ที่มีความตั้งใจร่วมลงนามปฏิญาณตน งดเหล้าตามความสมัครใจ โดยการนำเทียนที่ถูกปั้นขึ้นเป็นขวดเหล้านี้ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเวียนเทียน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเผาเหล้าทิ้งไปในช่วงเข้าพรรษานี้

/data/content/2014/07/25034/cms/e_cefhmruvz278.jpg

          "ออมสิน ออมทรัพย์"

          “บริษัทเครืออินเตอร์เซอร์วิส จำกัด มีความต้องการจะให้พนักงานหันมาออมเงิน แทนที่จะนำเงินไปดื่มเหล้า ซื้อหวย และใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จึงได้มารณรงค์เน้นในช่วงเข้าพรรษาให้มีการออมผ่าน“กระปุกออมสินไม้ไผ่” ส่งผลให้พนักงานมีเงินเก็บและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

          นายถิรวัฒน์ ปลั่งเมฆ ผู้รับผิดชอบโครงการออมสิน ออมทรัพย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากโรงงานมีพนักงานที่เป็นผู้ชายกว่าร้อยละ 80 และพบว่าพนักงานไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการออมและมักจะหมดเงินไปกับเหล้า ทางผู้บริหารมีความเป็นห่วงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รู้จักการออม มีเงินออมไว้ใช้ในยามจำเป็น และที่สำคัญยังสามารถลด ละเลิกอบายมุขทุกชนิด

          นายถิรวัฒน์ บอกว่าเราจะแจกกระปุกออมสินไม้ไผ่ให้กับพนักงานทุกคน และให้เขียนเป้าหมายการออมของตัวเองเอาไว้ที่หน้ากระบอก จากนั้นจะนำไปเก็บรวมไว้ที่ห้องเก็บกระบอกออมสิน และเมื่อถึงสิ้นปีเราจะนำกระปุกออมสินเหล่านี้มาผ่าดูกันว่า เมื่อแต่ละคนไม่ดื่มเหล้าแล้ว จะสามารถออมเงินได้คนละเท่าไหร่ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้พนักงานได้ตระหนักถึงเงินที่หมดไปกับค่าเหล้า อีกทั้งยังสามารถนำเงินออมดังกล่าวไปต่อยอดในอาชีพได้อีกด้วย

          เรามาร่วมกันทำบุญ สร้างสุข ด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษาให้ครบ 3 เดือน นอกจากจะเหลือเงินไว้ใช้จ่ายแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมให้สังคมมีความสุข ครอบครัวมีรอยยิ้ม ลดละเลิกเหล้ากันเสียแต่วันนี้ เพื่อชีวิตและอนาคตที่สดใส

          ท้ังนี้สามารถติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์เครือข่ายองค์กรงดเหล้า https://th-th.facebook.com/stopdrinknetwork

 

          เรื่องโดย นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม