ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

โดย
| |
อ่าน : 11,802

 

 

วันนี้คอลัมน์ “แนะนำภาคี” ขอนำเสนอภาคีหนึ่ง ที่ถือเป็นองค์กรหลักในการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในประเทศไทยมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือ “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ หรือ ศจย.” ซึ่งก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาและให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่บุคคลากร องค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ช่วยเติมเต็มการพัฒนาระบบ กลไกการควบคุมการบริโภคยาสูบ, การปฏิบัติการเชิงรุกทางสังคม นวัตกรรม และเครือข่าย, การควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมถึง การติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสรุปเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในการเรียนรู้และพัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ทำงาน ชุมชนและสังคมไทยต่อไป

 

ความสำคัญของ “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ หรือ ศจย.” คือ สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาสูบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ และมีการปฏิบัติการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่องชัดเจน ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก ด้วยการมีนโยบายและกฎหมายการควบคุมยาสูบที่ชัดเจนและดีที่สุด

 

วิสัยทัศน์           พัฒนาและจัดการความรู้สู่ปัญญา เพื่อการควบคุมยาสูบ                                                                                                                                                                                 

พันธกิจ             เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย จัดการความรู้ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรและเครือข่ายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ

 

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

 

 

 

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ระยะที่ 1

 

 

 

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ระยะที่ 2

 

             

แนวคิดการทำงานของ ศจย.

    

ศจย. ดำเนินการภายใต้หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่กล่าวไว้ว่า การต่อสู้ในเรื่องการควบคุมยาสูบนี้ จะบรรลุผลสำเร็จในระดับชาติอย่างต่อเนื่องได้ ก็เพราะการนำรูปแบบ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาอันประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ การเคลื่อนไหวสังคม และการผลักดันนโยบาย มาใช้อย่างสมบูรณ์ทั้ง 3 องค์ประกอบ จึงเกิดพลังที่ก่อความเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นจริง ทั้งนี้ ศจย.จะทำหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย และการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันนโยบาย

 

โครงสร้าง ศจย.

           

ศจย. ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีฐานะเป็นโครงการอิสระของมหาวิทยาลัยมหิดล การดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงาน ศจย. และมีผู้อำนวยการ ศจย. เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

แผนยุทธศาสตร์ ของ ศจย.

           

ศจย. เน้นการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อการควบคุมยาสูบ โดยเป็นโครงการเชิงรุก (commission research / project) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงาน ศจย. และผู้เชี่ยวชาญการควบคุมยาสูบ ประกอบด้วย 2 แผนยุทธศาสตร์ คือ

 

1.    ยุทธศาสตร์ แผนงานสนับสนุนการวิจัยและประเมินผล 

เกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายและมาตรการควบคุม ยาสูบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เช่น ภาษี, พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, มาตรการการศึกษา และการรณรงค์, มาตรการการรักษา, thailand tobacco atlas, ghps, การประเมินผลตามกรอบอนุสัญญา fctc (who framework convention on tobacco control: fctc )

 

                                   

2.    ยุทธศาสตร์ แผนงานสนับสนุนการจัดการความรู้

เกี่ยวกับ การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรในระดับประถม มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษา, การประชุมวิชาการประจำปีบุหรี่กับสุขภาพ และการจัดการความรู้ใน เรื่อง มาตรการการควบคุมยาสูบ

           

            โดยเร็วๆ นี้ ทาง ศจย.ร่วมกับร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด โครงการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง เพศกับบุหรี่ : จุดเน้นการตลาดในผู้หญิงซึ่งเป็นเวทีวิชาการสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน รับฟัง การนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปี เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการควบคุมยาสูบในอนาคต ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญแก่ประเทศสมาชิกและประชาคมโลกว่า  “gender and tobacco with an emphasis on marketing to women” โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่ม ผู้หญิง ซึ่งประเทศไทยได้ขานรับแนวทางดังกล่าว และได้ให้คำขวัญในการขับเคลื่อนในสังคมไทยว่า หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการทำงานควบคุมยาสูบในกลุ่มผู้หญิงที่มุ่งเป้าหมายทำให้ผู้หญิงปลอดบุหรี่ และการควบคุมการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้หญิง ซึ่งในการประชุมมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

 

-       ปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายทิศทางการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

 

-       การอภิปราย เรื่อง เพศ กับบุหรี่ : จุดเน้นการตลาดในผู้หญิง

 

-       ก้าวทันกฎหมายบุหรี่โลก : อนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

 

-       เยาวชนและครู : นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาสูบได้ที่ เว็บไซต์ http://www.trc.or.th ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดวารสารงานวิจัย อาทิ วารสารควบคุมยาสูบ และก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ได้ หรือไปที่ห้องสมุดของ ศจย. ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-354-5346, 02-354-8543 ต่อ 3704 โทรสาร 02-354-5347 และอีเมล
webmaster@trc.or.th

 

 

             

                       

 

 

 

ที่มา: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 

 

update: 28-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

             

             

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม