ตั้งมั่นงดเหล้าฯ “ทำดี” ให้ “ครบ” พรรษา

| |
อ่าน : 17,056

          ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ที่มติคณะรัฐมนตรีประกาศเห็นชอบกำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยร่วม ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง

/data/content/2014/07/24974/cms/e_cefgqtyz1249.jpg

 

          เพราะ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่ยังเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท ปัญหาครอบครัว หนี้สิน รวมถึงโรคภัยทางสุขภาพอีกกว่า 200 โรค

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงร่วมกันจัดงานแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี 2557 ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด โซนอีเดน ชั้น 1 เพื่อร่วมรณรงค์ให้สังคมไทยเตรียมพร้อมที่จะงดดื่มแอลกอฮอล์ใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557

/data/content/2014/07/24974/cms/e_acghlmnopqu7.jpg          งดเหล้าได้ สุขภาพดี

          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลที่น่าสนใจจาก DDC Poll ครั้งที่  7 เรื่องเข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา) ว่าจากการสำรวจประชาชนทั้งหมด 3,245 คน ช่วงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค 4 ภาค รวม 24 จังหวัด พบว่า เพศชายร้อยละ 72 มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง โดยร้อยละ 70 มีความคิดที่จะลดพฤติกรรมเสี่ยงในการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษามากที่สุด  

“การดื่มสุรา เป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งจากผลสำรวจนี้ พบว่าประชาชนยังไม่ค่อยรู้จักโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเสียเท่าไร แต่หากเอ่ยถึงว่าคือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ ก็ยังจะพอรู้จักขึ้นมาบ้าง ในช่วงเข้าพรรษานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะชักชวนให้ประชาชนหันมางดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะได้ทั้งกุศลและสุขภาพแก่ตัวเอง”

/data/content/2014/07/24974/cms/e_bhikmnqrtu37.jpg            ปิดประตูทางแห่งความเสื่อม

          ด้านผู้แทนศาสนา พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ปัญญาจารย์ กล่าวให้โอวาทว่า ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สุราเป็นอบายมุขและเป็นปากทางแห่งความเสื่อม โดยทรงแสดงโทษของการดื่มสุราไว้ 6 ประการ คือ 1.ทำให้เสียทรัพย์ 2.ทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท 3.ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง 4.ทำให้เสียชื่อเสียง 5.ทำให้ขาดความละอาย 6.ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย

          “การงดดื่มสุรานี้ จัดได้ว่าเป็นการสร้างความรัก สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทรัพย์ ไมตรี สุขภาพ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และสติปัญญา ซึ่ง “สัจจะและขันติ” นับเป็นคุณธรรมสำคัญในการงดดื่มสุรา หากมีจิตใจแน่วแน่ เด็ดเดี่ยว และอดทนแล้ว การงดดื่มสุรา ย่อมเป็นเหตุที่ไม่เหลือกว่าวิสัย และเป็นบุญกุศลให้ทั้งกับตนเองและสังคมที่ดียิ่ง และเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับสังคมอย่างถาวร ก็อยากจะเชิญชวนให้มารักษาศีลอีก 4 ข้อ คือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ รวมเป็นศีล 5 ด้วย”

            งดเหล้าทั้งที ทำดีให้ครบพรรษา

/data/content/2014/07/24974/cms/e_bjmnoqruvz38.jpg          สำหรับหน่วยงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” มาโดยตลอด ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินงานรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ว่าจะส่งเสริมให้คนงดเหล้าครบทั้งพรรษา ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลิกเหล้าตลอดไปได้มากขึ้น

           “ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ปรากฏว่าคนที่งดครบทั้ง 3 เดือน มีคงที่ตลอดที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขนี้สะท้อนว่า เราประสบความสำเร็จในการเชิญชวนคนให้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการชวนให้เขาอยู่จนครบ ปีนี้จึงมีความคิดว่าหากเราชวนให้คนงดเหล้าอยู่จน “ครบพรรษา” ได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เขาเลิกเหล้าตลอดไปได้สูงขึ้น แต่ยังจะช่วยแก้ปัญหาทางสังคมต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย”

           ทั้งนี้ คุณหมอเล่าถึงการรณรงค์ว่า จะทำทั้งในภาพกว้างผ่านสปอตโฆษณา 3 ชุด ก่อนเข้าพรรษา เดือนแรกของการเข้าพรรษา และก่อนหมดพรรษาในเดือนสุดท้าย เพื่อกระตุ้นเตือนและให้กำลังใจแก่ผู้งดเหล้าให้ทำได้ครบทั้งพรรษา นอกจากนี้ยังจะทำพื้นที่ทดลอง 5 ชุมชน ออกแบบกิจกรรมแบบเข้มข้นให้คนงดเหล้ามีกิจกรรมทางเลือกให้ทำ เพื่อป้องกันการกลับไปดื่มสุรา

          “ปัจจัยที่ทำให้คนเป็นเหตุให้คนเลิกไม่ครบคือ ไม่มีอะไรทำและเพื่อนชวน เพราะวิถีชีวิตคนดื่ม จะมีกลุ่มเพื่อนอยู่ พอมีคนมาชวน ถ้าเบื่อ เซ็ง ไม่มีอะไรทำก็จะหันกลับไปดื่มอีก แต่ถ้ามีกิจกรรมทำ ชีวิตก็มีทางให้หลบไปจากวงเดิมๆ ซึ่งปัจจัยของคนรอบข้างก็มีความสำคัญ หากครอบครัว และเพื่อนคอยให้กำลังใจ ผู้ที่งดเหล้าก็จะมีแรงใจที่จะทำต่อ” ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวทิ้งท้าย

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” จะประกอบไปด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่อุทิศตนเพื่อดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บูธนิทรรศการ และบูธของหน่วยงานต่างๆ การแสดงบนเวที และการเสวนาเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ กับภัยแอลกอฮอล์”

          หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 0-2590-3392 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

          โทษของ “สุรา” ไม่ต่างอะไรกับสารเสพติด ร่วมลด ละ เลิกเสียตั้งแต่วันนี้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณเองก็เป็นเจ้าของได้...

 

 

 

           เรื่องโดย : ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรัง  พลตรีโอสถ ภาวิไล  ริดสีดวงจมูก  ดื้อ  ตักบาตร น้ำนม น้ำเมา ธรรมะ ฟาร์ม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ท้องอืด ท้องเฟ้อ กระเพาะอาหาร ภาวะเครียด พักผ่อน อาหารไขมันสูง กาแฟ น้ำอัดลม ฟองอากาศ ลำไส้  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ bike to school thaicyclingclub ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เดินไป ปั่นไป i-bike i-walk  ฟ้าใส ไร้ควัน  การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  วิถีพุทธ  ทำดี  พาเลิกบุหรี่ทั่วไทย  วินัยจราจร  เปิดรับพันธมิตรสื่อวิทยุ  สายด่วนเลิกบุหรี่  ไร้พุง  ประชาคม  app เพื่อนักปั่นรักสุขภาพ  อาหารไทย  มหกรรมพลังเยาวชนพลังท้องถิ่น  พิการแต่กำเินิด  วิชากายวิภาค  5 มิถุนายน  กฎหมายควบคุมเหล้า  หญิงหลังคลอด