สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม

โดย
| |
อ่าน : 15,142

          /data/content/2014/07/24956/cms/e_acfhrtwx1289.jpg

         ในรอบปีที่ผ่านมา การดำเนินงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ โดยดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการพัฒนากลไกการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอยภัยและสร้างสรรค์ฯ ในการสนับสนุนเงินทุนให้เครือข่ายผลิตสื่อขึ้น จำนวน 17 โครงการ อาทิ

          โครงการละครรณรงค์ เรื่อง "ใครทำ ใครท้อง ใครทิ้ง แล้วไง" โดยสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (Tai-Loei Institute for Youth Development) จังหวัดเลย จัดการแสดงละครเวทีรณรงค์ประเด็นการท้องก่อนวัยอันควรของเยาวชนพร้อมฐานการเรียนรู้ Road Show ไปตามโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดเลยที่มีจำนวนของคุณแม่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี สูงสุดในจังหวัดเลย (ข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดเลย ปี 2556) เพื่อที่ให้เยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักและมีทักษะการใช้ชีวิตและมีสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม

          โครงการวรรณกรรมชั้นดี 50 เล่ม ที่เยาวชนควรอ่านก่อนโต โดย นางสาวระพีพรรณ พัฒนาเวช (บรรณาธิการอิสระ) ซึ่งได้เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่แนะนำเสนอชื่อวรรณกรรมที่เยาวชนควรอ่าน จัดทำเป็นหนังสือในลักษณะบรรณนิทัศน์สั้นสำหรับค้นหาข้อมูล ชื่อ "วรรณกรรมชั้นดี 50 เล่มที่เยาวชนควรอ่านก่อนโต" เพื่อ/data/content/2014/07/24956/cms/e_abefhijkoz89.jpgเป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์ ในการเลือกหาวรรณกรรมเด็กและเยาวชนที่เหมะสมตรงกับวัยเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของการอ่านวรรณกรรม โดยจะนำไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ อาทิ ห้องสมุดโรงเรียน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเพื่อส่งต่อห้องสมุดทั่วประเทศ เครือข่ายที่ส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน เครือข่ายชุมชนหนังสือเด็ก รวมถึงกลุ่มผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปผ่านการสื่อสารระบบ Social Network ฯลฯ

          โครงการคู่มือเสพสื่ออย่างปลอดภัยสไตล์พล่ากุ้ง โดย นายรักศักดิ์ จันทร์พิสุ จัดทำเป็นสื่อแอนิเมชั่นนำเสนอด้วยการใช้ตัวการ์ตูน โดยนำลักษณะของคุณพล่ากุ้ง(พิธีกรและดีเจชื่อดัง) มาสร้างเป็นตัวการ์ตูนอธิบายการเสพสื่อ ทั้ง 7ประเภทประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ โทรศัพท์ เว็บไซต์ เกม โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทัน เพื่อสื่อสารกับเด็กและเยาวชนให้ข้อมูลถึงพิษภัยที่แฝงมากับสื่อ ปัญหาจากการรับสื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน หรือการรับสื่อมากเกินไปรวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเลือกรับปรับใช้สื่อให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

          ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องชฎาแกรนด์ บอลรูมโรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งต่อไป

          สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมสายด่วนวัฒนธรรม 1765

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม