สุรินทร์ พัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 5,902

          /data/content/2014/07/24917/cms/e_aefijklntz12.jpg

          เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเกษมการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยนายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสุรินทร์”

          นายนิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและความรุนแรงทางถนน ให้เกิดเป็นพลังสำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ที่จะทำหน้าที่สำคัญในการประสานกับภาคส่วนต่างๆ ในระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นในการทำงานด้านการลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพที่สำคัญในการทำงานของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม

          สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างทีมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด และหน่วยงานระดับอำเภอ เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาลบาลอำเภอ ตำรวจภูธรระดับอำเภอ โรงเรียนประจำอำเภอ และผู้นำชุมชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย อำเภอละ 5 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นกว่า 100 คน

 

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โดย สุวิทย์ เอี่ยมสอาด

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม