ร่วมปราบไขมันตัวร้ายกับ “เครือข่ายคนไทยไร้พุง”

โดย
| |
อ่าน : 12,356

 

 

คนส่วนใหญ่ รู้ว่า “ความอ้วนเป็นภัยเงียบที่บ่อนทำลายสุขภาพ เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาและโรคต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้าสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง และไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น และกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อ โรคอ้วน คือ ผู้หญิงที่มีความยาวรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร และผู้ชายที่มีความยาวรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร ซึ่งนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อโรคแล้ว ยังอาจส่งผลทำให้สูญเสียความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากรูปร่างที่ไม่ได้สัดส่วนอีกด้วย

 

“โรคอ้วน” นั้น เป็นผลสืบเนื่องจากพฤติกรรม และการดำเนินชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียด อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราที่เพิ่มขึ้น จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว มีผลให้เกิดปัญหาโภชนาการเกิน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญนำไปสู่ภาวะโรคอ้วน หรืออ้วนลงพุง

 

ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทย ปี 2550 พบว่า คนไทยที่กำลังเผชิญกับโรคอ้วนมีจำนวนสูงถึง 10.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 35% ของจำนวนประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในเขตเมืองถึง 30% แต่สิ่งที่สำคัญคือ “เด็กไทย” กำลังประสบภาวะโรคอ้วน ซึ่งคาดว่าในอีก 6 ปีข้างหน้า จำนวนของเด็กที่มีน้ำหนักเกิน จะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวัยเรียน ทำให้เกิดเด็กที่มีน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นถึง 20%

 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ให้คนไทยทุกคน รับรู้ถึงภัยอันตรายจากโรคอ้วน และมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ ตลอดจนเข้าใจถึงการป้องกันและขจัดภาวะอ้วน โดยการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการดำเนินงานรณรงค์แก้ปัญหาโรคอ้วนในสังคมไทย ซึ่งเป็นการรณรงค์อย่างผสมผสานใน 3 ด้าน หรือเรียกว่า หลัก 3 อ. อันได้แก่ อ.อาหาร คือ การควบคุมปริมาณการบริโภคอาหารในแต่ละวันให้เหมาะสม ไม่บริโภคเกินความจำเป็น อ.ออกกำลังกาย ให้ที่เหมาะสม และ อ.อารมณ์ คือการควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติ ไม่เครียด เพื่อให้เกิดการสร้างสุขภาวะที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ตลอดจนโรคเรื้อรังอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

 

เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการทำให้คนไทยมีน้ำหนักและรอบพุงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรัง ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ทางเครือข่ายฯ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ ดังนี้ โดยการศึกษาสถานการณ์ การป้องกัน การแก้ปัญหา อ้วนลงพุงจากหน่วยงานและภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงาน/องค์กร จนนำไปสู่การจัดการปัญหาโรคอ้วน ขยายผลสู่การพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และสื่อมวลชน ให้เป็นแรงสนับสนุนการแก้ปัญหาอ้วนลงพุงในสังคมไทย

 

            อีกทั้ง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนของประชาชนในเขตชุมชนเมือง โดยการสร้างเสริมสมรรถนะให้กับคนในชุมชนและภาคีที่ทำงานร่วมกับชุมชน ให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาอ้วนลงพุงของสมาชิกในชุมชนได้ รวมถึงสามารถถอดเป็นบทเรียนเพื่อถ่ายทอดและขยายผลต่อได้ สุดท้ายคือ การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมสำหรับผู้ให้บริการทางการแพทย์และประชาชน ที่ช่วยสนับสนุนและจัดการปัญหาอ้วนลงพุง

 

การดำเนินงานผ่านโครงการทั้ง 5 โครงการของเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้แก่ โครงสร้างศึกษาสถานการณ์การแก้ปัญหาอ้วนลงพุงในประเทศไทย โครงการสร้างจิตสำนึกองค์กรภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนเพื่อร่วมผลักดันนโยบายอ้วนลงพุง โครงการพัฒนารูปแบบเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนลงพุงในเขตชุมชนเมืองในเขต กทม. โครงการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมสำหรับผู้บริการด้านการจัดการภาวะโรคอ้วนลงพุง และโครงการสื่อสารสังคมเพื่อสนับสนุนงานเครือข่ายคนไทยไร้พุง

 

 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นมากมาย อาทิ กิจกรรม “การประชุมโรคอ้วนระดับนานาชาติ (obesity summit 2010)” เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบศูนย์กลางความรู้ในการดูแลรักษาโรคอ้วนและโรคอ้วนลงพุงอย่างมีประสิทธิภาพของภูมิภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม good life-good health : ชีวิตดี สุขภาพดี” โดยการตรวจสุขภาพป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคและการดูแลสุขภาพ ให้แก่สมาชิกรัฐสภา  ส.ส., ส.ว., เจ้าหน้าที่รัฐสภา และสื่อมวลชน เพื่อเป็นต้นแบบของการดูแลสุขภาพ

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการจัด “มหกรรมลดพุง คนกรุงเทพ ครั้งที่ 1 หรือ 1st bangkok anti-fat festival” เดิน-วิ่งปลอดภัยได้สุขภาพ เพื่อเผยแพร่หลักการและสร้างองค์ความรู้ 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ในการรณรงค์ลดพุง โดยเน้นที่กลุ่มเด็กในโรงเรียน กลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบหลักการตรวจวัดตนเอง ว่ามีน้ำหนักเกินหรือไม่ การออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัย และหลักการควบคุมอารมณ์


ติดต่อเครือข่ายไร้พุง ได้ที่

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 02-716-6744 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-258-7467 โทรสาร 02-718-1652
e-mail :
raipoong@hotmail.com

website : http://www.raipoong.com

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง

เรียบเรียง : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

 

 

update : 02-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

Noi  say

เบื่อไหม ที่ต้องควบคุมอาหาร( แคลอรี่ )ตลอดเวลา
เบื่อไหม ที่ต้องออกกำลังกายเป็นชั่วโมงๆ
เบื่อไหม ที่ต้องกินยาเม็ดหรืออาหารเสริม เพื่อลดน้ำหนัก
จะมัวเสียเวลาลดน้ำหนักแบบ ผิดทาง อยู่ทำไม body fit secret มีคำตอบให้จ๊ะ

คลิป 4 " ลดน้ำหนัก ไม่ผิดทาง หากรู้ ไขมัน & กล้ามเนื้อ "

ดูวีดีโอ Link ผ่านช่องทาง :
Faceook : https://www.facebook.com/BodyfitSecret

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC3_sjq528eJWnMrczyeyBsg

Email - bodyfitsecret@gmail.com

ขอบคุณมากๆ จร้า ^^

Post : 13 ต.ค. 2559 14:37:20

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม