ร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 10,714

กับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยฯ 

 

 

องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประเทศหมู่มวลสมาชิก ร่วมมือกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 เพราะปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชากรโลก และยังตกลงร่วมกันให้ประเทศสมาชิก ได้ดำเนินการโดยประกาศให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติเพื่อนำประเทศของตนเข้าสู่ ทศวรรษแห่งการสร้างความปลอดภัยทางถนนอีกด้วย

ในส่วนของประเทศไทยเอง โดยกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล ก็ได้ให้ความเห็นชอบกับวาระดังกล่าว และมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง อีกทั้งในส่วนของภาคประชาสังคมเอง โดยเฉพาะ เครือข่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุจราจร อย่าง “ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) หรือ road safety group thailand (rsg) จึงถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนน พร้อมกับการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่สามารถนำไปสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ด้านกฎหมาย รวมทั้งมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

 

นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้สังคมได้รู้เท่าทัน และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุจราจร และการสร้างความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านอุบัติเหตุจราจรและด้านความปลอดภัยทางถนน ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นของปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกของทั้งประเทศ และพัฒนาให้เกิดองค์กรประสานงานและเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ

 

เพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากอุบัติภัยทางถนน ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน จึงมีพันธกิจในการนำความรู้สู่ถนนปลอดภัย นั่นคือ การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีอยู่แล้ว และสร้างขึ้นใหม่ เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างและใช้ความรู้ ข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบาย และใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งในระดับชาติและในพื้นที่

 

การทำงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ จัดการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรทางบกของประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลใหม่ที่จำเป็นสำหรับการวางแผน ให้สอดคล้องและเชื่อมประสานกันในระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน
     

ด้านการพัฒนาบุคลากร มีการทบทวนและประเมินความต้องการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรของบุคลากรที่เป็นแกนหลักและภาคีผู้เกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสารสาธารณะ สนับสนุนการนำความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู้ของประชาชน และด้านพัฒนาเครือข่ายระดับพื้นที่ สนับสนุนให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานวิชาการในระดับพื้นที่ ร่วมกับภาคีหลัก

 

ประเด็นปัญหาที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้มีการประชุมและเลือกที่จะดำเนินการในลำดับต้นๆ โดยเห็นว่ายังคงเป็นประเด็นที่ต้องเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความรู้ที่ชัดเจน และสร้างความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวในสังคม ได้แก่ ความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ ความปลอดภัยของคนเดินเท้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ล้วนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน สิ่งเหล่านี้คือภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งของศูนย์ฯ ในการดำเนินการสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

 


นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้จัดทำ วารสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขึ้นมา ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลด วารสารร่วมทาง ฉบับพิเศษปฐมฤกษ์ คลิกที่นี่

 

ติดต่อ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)
เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122

เว็บไซต์ : http://www.roadsafetythai.org/

อีเมล : info@roadsafetythai.org

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

เรียบเรียง : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

 

 

update : 16-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม