สร้างสุขแห่งการอ่าน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

โดย
| |
อ่าน : 5,771

          โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข" ปี 2557 ต่อเนื่องจากผลสำเร็จของโครงการ "อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา"ซึ่งดำเนินการมา 2 ปีแล้ว โดยในปีนี้จะยกระดับการทำงานและขยายฐานการทำงานจากโรงเรียนสู่ความร่วมมือในชุมชน เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน เยาวชนอ่านหนังสือจนเป็นนิสัย 

/data/content/2014/07/24885/cms/e_abefgioxz168.jpg

          คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข" ปี 2557 ภายใต้แนวคิด "อ่านสร้างสุข" ได้ร่วมกับ สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข" ปี 2557 ต่อเนื่องจากผลสำเร็จของโครงการ "อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา" ซึ่งดำเนินการมา 2 ปีแล้ว ปีนี้จึงยกระดับการทำงานและขยายฐานการทำงานจากโรงเรียนสู่ความร่วมมือในชุมชน จากการทำงานเราพบว่า การปลูกฝังให้ประชาชน เยาวชนในประเทศอ่านหนังสือจนเป็นนิสัยนั้น ต้องเริ่มต้นในครอบครัว และกิจกรรมในสถานศึกษากว่า ร้อยละ 90 ต้องอาศัยการอ่า เพื่อเปิดมุมมอง เปิดความคิด และเปิดโลกทัศน์ โดยชุมชนต้องร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมหนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง

          นางศกุนตลา สุขสมัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งในภาคีร่วมงาน กล่าวว่า "ทางหน่วยงานของเราได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่านให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และโอกาสนี้ สพฐ.ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แนวคิด "อ่านสร้างสุข" ทำให้ขอบเขตการดำเนินงานส่งเสริมอ่านขยายไปยังภาคประชาชน ชุมชน วัด โรงพยาบาล หมู่บ้าน ผู้ปกครองเป็นการขยายกลุ่มนักการอ่านให้กว้างขวางครอบคลุมชุมชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้เด็ก ๆ หันมาสนใจการอ่านมาก ส่งผลให้เด็ก ๆ มีผลการเรียนที่ดีขึ้น ทำข้อสอบได้คะแนนดี อันนำไปสู่คุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาที่ดีในอนาคต"

          เด็กชายนครินทร์ โคตรศรี นักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับ/data/content/2014/07/24885/cms/e_abefghkpyz28.jpgรางวัลยุวทูตการอ่าน กล่าวว่า ตนเป็นคนชอบอ่านหนังสือ เพราะการอ่านเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ทำให้ได้ความรู้ที่หลากหลายจากการอ่าน การเข้าร่วมโครงการส่งผลให้การเรียนดีขึ้น สอบได้คะแนนดีขึ้น เกรดเฉลี่ยดีขึ้นจากเดิม ตรงนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมาก หนังสือเล่มโปรดของผมคือ "ภูมิรักษ์ธรรมชาติ" ชุด ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันอีสาน  ภาคใต้ เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพจาก "ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ" มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต วิถีชีวิต การค้า อาชีพ ของคนพื้นถิ่นดั้งเดิม การทำเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเกษตรทฤษฎีให่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การทำปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

          "นอกจากนี้แล้วผมยังชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเนื่องจากผมสนใจงานด้านการเกษตรอยู่แล้ว จึงชื่นชอบหนังสือประเภทนี้ และหนังสือทฤษฎีทางการเกษตร ส่วนมากมักมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับในหลวงของเราผมชอบมากครับ นอกจากได้รับความรู้แล้ว ผมยังได้นำความรู้ไปปฏิบัติจริง ที่บ้านผมกับแม่ได้ช่วยกันทำแปลงผักสวนครัวไว้รับประทานเอง เช่น กะเพรา โหระพา นอจากนี้ผมยังได้ทดลองปลูก "พริกกลับหัว" ซึ่งทำให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกแบบธรรมดาทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้มาจากการอ่านทั้งสิ้นครับ" เด็กชายนครินทร์ เล่า

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม