เหล้าจ๋า!! ลาก่อน... โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 19,000

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

แม้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อผลเสียทั้งในเชิงสุขภาพและสังคมในหลายด้าน แต่ทว่าแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยกลับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ดื่ม ซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.6 แสนคนต่อปี และในแง่ของปริมาณการดื่มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า มีคนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราว 15.3 ล้านคน และคิดเป็นมูลค่าการบริโภคถึง 125,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ การที่ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพาหนะ ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจรอีกมากกว่าร้อยละ 50 ของที่เกิดทั้งหมด และส่งผลเกี่ยวข้องกับการก่อความรุนแรงต่อครอบครัว และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะของการก่ออาชญากรรมอีกด้วย

ด้วยตระหนักในความสำคัญของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นของเครือข่ายภาคประชาชน เกิดเป็น “เครือข่ายองค์กรงดเหล้า” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณกลางปี 2546 โดยเริ่มจากการนัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของแกนนำสำคัญกลุ่มเล็กๆ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2546 มี ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม และ นพ.สุภกร บัวสาย เป็นผู้นำ เพื่อหารือกันในประเด็นการผลักดันมาตรการการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะมาตรการห้ามโฆษณา รวมถึงการหารือถึงวิธีการทำงานร่วมกันของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

สคล.

จุดกำเนิดของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เริ่มมาจากโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อมุ่งหมายให้ศาสนิกชนทำสิ่งดีๆ เพื่อตัวเองและครอบครัว ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นบ่อเกิดของโรคร้ายต่างๆ กว่า 50 โรค รวมทั้ง อุบัติเหตุ และปัญหาสังคมต่างๆ โดยได้มีการกำหนดแนวคิดหลักในการรณรงค์ การนำเสนอสื่อในการรณรงค์ การนำเอาหลักการ “ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา” มาใช้ การจัดทำ “โลโก้” และการขับเคลื่อนในพื้นที่ ผ่านองค์กรภาคีต่างๆ และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง
 
การดำเนินงานรณรงค์ ทำโดยการขับเคลื่อนผ่านสื่อที่หลากหลาย ทั้งการสร้างกระแสผ่านสื่อสปอตวิทยุ โทรทัศน์ การแถลงข่าว การเข้าพบนายกรัฐมนตรี รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขได้นำนโยบายนี้ไปปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานใหญ่ร่วมกันก่อนเข้าพรรษา ณ พุทธมณฑล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2546 จากนั้น ภาคีพันธมิตรต่างๆ เช่น สถาบันราชภัฏ 41 แห่ง, ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ, เสถียรธรรมสถาน, ศูนย์พัฒนาคุณธรรม มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, เครือข่ายชาวอโศก, สภาอุตสาหกรรม, เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา, สมาคมหมออนามัย และการร่วมมือกับกองทัพ เป็นต้น ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าว เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ระดมความรู้ และการลงมือทำภายใต้เป้าหมายเดียวกัน อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

สายด่วนเลิกเหล้า1413
 

หลังจากนั้นคณะทำงานได้กำหนดให้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมทอดกฐินปลอดเหล้าขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ปิดท้ายช่วงเข้าพรรษา และได้จัดการประชุมสมัชชางดเหล้าขึ้น ซึ่งในที่ประชุมได้เชิญชวนให้ทุกฝ่ายมาร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และต่อมา สสส.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น โดยมีตัวแทนจากองค์กรภาคีร่วมเป็นคณะกรรมการ

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สคล.

ในระหว่างนี้เอง ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่ร่วมงานกันมาและ สสส. ได้เล็งเห็นว่า จำเป็นต้องมีหน่วยจัดการเครือข่ายที่มีระบบ มีสำนักงาน มีบุคลากรเต็มเวลา พร้อมที่สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์และการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายต่างๆ จึงได้เสนอให้ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี หนึ่งในผู้นำขบวนการรณรงค์มาตั้งแต่ต้น ได้เป็นผู้ดำเนินงานจัดตั้งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 เป็นต้นมา

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ ภายใต้การรับรองของมูลนิธิวิถีสุข เปรียบเสมือนองค์กรแกนประสานการทำงานของภาคี ด้านลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทน สสส. โดยเป็นหน่วยจัดการ ประสานงาน และผลักดันยุทธศาสตร์ ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย และเฝ้าระวัง ยุทธศาสตร์รณรงค์ตามประเพณีวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์รณรงค์ตามกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์เขตพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ และยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการรณรงค์ เพื่อให้สามารถบริหารทิศทางการทำงาน ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดได้ดียิ่งขึ้น โดยเป้าหมายหลัก คือ การทำให้กฎหมายมีผลการบังคับใช้จริง พร้อมทั้ง กระตุ้นสังคมให้ออกมาเป็นเจ้าของปัญหา เพื่อให้บรรลุสิ่งสำคัญ คือ การป้องกันไม่ให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ (กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี)

  ห้ามขาย-ดื่มในวัด   ห้ามขาย-ดื่มในสถานศึกษา

   ห้ามขาย-ดื่มในสถานที่ราชการ   ห้ามเร่ขายเหล้า

การรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าที่เครือข่ายฯได้ดำเนินการ มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นรณรงค์งานบุญประเพณีทั้ง 12 เดือนให้ปลอดจากน้ำเมา การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ การสร้างชุมชนต้นแบบ คนต้นแบบเลิกเหล้า ทั้งแท็กซี่สามล้อและรถสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และล่าสุดกับการรณรงค์โครงการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดีในปีใหม่ โดยปราศจากน้ำเมา

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่ร่วมคืนความสุขให้ครอบครัว สร้างสรรค์สังคมดีให้กับประเทศไทย ที่น่ายกย่องและเอาเป็นแบบอย่าง
 
ติดต่อสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
110/287-288 ม.6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
โทร. 02-948-3300, แฟกซ์ 02-948-3930
เว็บไซต์: http://www.stopdrink.com

ดาวน์โหลดแผนที่สำนักงานฯได้ที่นี่

 


ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เรียบเรียง : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม