สสพ.สร้าง“ความกลมกลืน-เท่าเทียม”เพื่อผู้พิการในสังคม

โดย
| |
อ่าน : 14,865

 

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ หรือ สสพ.

 

เป็นที่รับรู้กันว่าในประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการอยู่จำนวนมาก ซึ่งความไม่เท่าเทียมทางกายที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมนำมาซึ่งความบกพร่องของการได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดตามมา ประกอบกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 ระบุว่า ผู้พิการมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

 

การช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่คนพิการ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและกลมกลืนกับบุคคลทั่วไป จึงเป็นเรื่องสำคัญ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ หรือ สสพ.จึงเกิดขึ้น นอกเหนือจากการช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่คนพิการ ยังมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องความพิการและคนพิการให้แก่สังคมอย่างทั่วถึงและรอบด้าน เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างกลมกลืนและเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป

 

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ หรือ สสพ.

 

‘สสพ.’ เกิดมาจากการประสานความร่วมมือกันขององค์กรคนพิการ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นการดำเนินงานในรูปแบบแผนงานความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในชื่อ “แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547เป็นต้นมา

 

ต่อมาคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พิจารณาผลการดำเนินงานแล้วเห็นว่า ยังมีภารกิจในการพัฒนาเชิงระบบอีกมาก เพื่อรองรับภาวะสุขภาพที่มีความพิการจากสาเหตุต่างๆ รวมทั้ง ภาวะสูงอายุ จึงมีมติให้ตั้งเป็นเครือสถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ สวรส. ใช้ชื่อว่า“สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ” ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2552เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานในรูปแบบองค์กร สำหรับการทำงานระยะยาว อันนำไปสู่เป้าหมายหลักคือ “การสร้างเครือข่าย “ชุมชนผู้พิการ” ที่เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างความรู้ ความเข้าใจในชีวิตของผู้พิการ รวมทั้งการมีสุขภาวะและสังคมที่ดี มีความร่มเย็นเป็นสุข”

 

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ หรือ สสพ.          สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ หรือ สสพ.

 

ด้วยความเชื่อพื้นฐานว่า คนพิการควรมีสิทธิและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ในการเข้าถึงบริการทางสังคม และสุขภาพ คนพิการต้องมีโอกาสในการดำเนินชีวิตและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โครงการที่ดำเนินการกับกลุ่มผู้พิการ จึงมองคนพิการในฐานะที่เป็นผู้มีศักยภาพ มิใช่เป็นเพียงผู้รอคอยความช่วยเหลือหรือเมตตาจากสังคม นอกจากนั้น คนพิการจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันด้วยวิธีการใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากระบบบริการสุขภาพและบริการทางสังคมอื่นๆ จากความเชื่อนี้ จึงได้กลายเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงานของ สสพ.

 

เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายทาง สสพ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้ คือ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการบริการสุขภาพ ให้สอดคล้องกับความพิการและคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพคนพิการ การพัฒนาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การปรับทัศนคติและพฤติกรรม ของคนปกติในสังคมที่มีต่อผู้พิการ การผลักดันนโยบายและมาตรการ ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ และ การสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ หรือ สสพ.         สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ หรือ สสพ.


การดำเนินงานที่ผ่านมาของ สสพ.ได้เข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ให้ตอบสนองความจำเป็นของคนพิการได้อย่างทั่วถึง ดังนี้ โครงการผลิตครูฝึกคนตาบอด โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพสำหรับคนพิการ โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย เป็นต้น ในส่วนของการพัฒนาและเผยแพร่เอกสารความรู้ สื่อสารสังคมได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับ “คนพิการ/ความพิการ” ผ่านวารสารหมออนามัย จัดทำคู่มือแผนที่ท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ “ชีวิตมีไว้ใช้” หนังสือต้นทุนค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู หนังสือเดินด้วยใจไปกับมนุษย์ล้อมหัศจรรย์ เป็นต้น รวมถึงหนังสั้นที่ผลิต ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และรายการสารคดีทางโทรทัศน์ อาทิ รายการ “จับข่าวมาคุย ตะลุยสิบทิศ” รายการ “ยิ้มสู้” และรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” เป็นต้น

 

การจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในทิศทางที่สนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะได้มากขึ้น อย่างเช่น การลดช่องว่างความเสี่ยงด้านสุขภาพระหว่างคนพิการกับประชาชนทั่วไป รวมถึงการมีระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของคนพิการได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คนปกติอย่างเราๆ ทั้งหลายจะต้องช่วยกัน เริ่มจากเปลี่ยนทัศนคติของตนที่มีต่อผู้พิการ ว่าพวกเขาก็มีศักยภาพ มีความสามารถในการทำงาน ในการใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป

 

แผนที่สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ


ติดต่อ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
ชั้น 2 ตึกพัฒนาวิชาการ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร.0-2951-0830, 0-2951-0735 โทรสารต่อ 11
เว็บไซต์: http://www.healthyability.com/

 

ที่มา: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
เรียบเรียงโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม