ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน

โดย
| |
อ่าน : 5,200

          /data/content/2014/06/24859/cms/e_denprxy25689.jpg

         ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานำความรู้และทักษะด้านการออกแบบบริการสู่การปฏิบัติจริง สู่แผนพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่อย่างยั่งยืน

          "โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2-3 คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาการออกแบบ การพัฒนาเมืองและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใน 14 ชุมชน 14 จังหวัด คือ ชลบุรี ขอนแก่น มหาสารคาม เพชรบุรี พิษณุโลก อุบลราชธานี สงขลา กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย นครศรีธรรมราช ภูเก็ต นครราชสีมาและนครปฐม เป็น 14 ทีมต้นแบบและเป็นการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไปสู่การพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์จริงที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน" อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าว

           ด้าน เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. ร่วมกล่าวว่า การจะสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งพัฒนาสร้างเสริมปลูกฝังผ่านกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพดี รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะการเรียนรู้ทั้งเรื่องวิชาการและทักษะชีวิต เห็นคุณค่าของตนเอง รู้เท่าทันสังคม พึ่งตนเอง สามารถปรับตัวได้ในภาวะ ยากลำบาก

          ส่วน เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวถึงหลักสูตรการอบรมที่เยาวชนจะได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจเรื่องแนวคิดการออกแบบบริการ โดยเน้นที่การลงพื้นที่ปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการบรรยายเนื้อหาและสรุปให้ทดลองใช้เครื่องมือและวิธีการออกแบบบริการจริงจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสอนให้ใช้หลักการองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเมือง เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาเข้าใจสภาพเมืองนั้นๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ทำขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นนักออกแบบรุ่นใหม่นำความคิดสร้างสรรค์มาช่วยพัฒนาชุมชนต่อไป

          ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่น 3 ทีมสุดท้ายจะได้รับทุนสนับสนุนให้ลงมือจัดทำจริงในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชน

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม