เปิดมุมมองใหม่มิติเรื่องเพศ กับ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล”

โดย
| |
อ่าน : 8,983

“หญิงชายมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ และปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่เพื่อนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ” นี่คือวิสัยทัศน์ในการทำงานของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

เปิดมุมมองใหม่มิติเรื่องเพศ กับ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล”

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (women and men progressive movement foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมภาคีเครือข่าย ชุมชน กลไกรัฐ เพื่อร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายจะเด็จ เชาวน์วิไล

นายจะเด็จ เชาวน์วิไล
ประธานมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

นายจะเด็จ กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีหน่วยงานใด ทำหน้าที่ฟื้นฟูผู้ชายที่เป็นผู้กระทำความรุนแรง และต้องการปรับเปลี่ยนตัวเอง รวมถึงผู้ชายที่มีความทุกข์จากปัญหาในครอบครัว และบางรายเป็นผู้ที่ถูกกระทำ บุคคลเหล่านี้มีอยู่จำนวนมากในสังคม ประกอบกับค่านิยม ที่ปลูกฝังให้ผู้ชายต้องเป็นผู้นำ ไม่แสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็น ยึดติดเรื่องศักดิ์ศรี และคิดว่าต้องมีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิง จึงไม่มีช่องทางระบายความคับข้องใจ ไม่มีศูนย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษา บางรายหาทางออกด้วยการดื่มเหล้า ซึ่งเป็นการทำร้ายทั้งตัวเองและคนในครอบครัว

ด้วยความที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติหญิงชายให้มีความเสมอภาคกัน การทำงานของมูลนิธิฯจึงมุ่งเพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของหญิงและชาย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เครือข่ายหญิง-ชาย ได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ และยังให้การศึกษาและสร้างสรรค์ทัศนคติด้านบวก ต่อประเด็นด้านสิทธิชายหญิงอีกด้วย

เปิดมุมมองใหม่มิติเรื่องเพศ กับ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล”

“กิจกรรมที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลักๆ แบ่งได้เป็น 4 ด้าน ด้านแรกคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหญิงชาย โดยใช้กลไกการฟื้นฟูผู้ชายที่กระทำความรุนแรง และผู้หญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง รวมถึงส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหา ทั้งที่เกิดจากอคติทางเพศ และเกิดจากปัจจัยแวดล้อม เช่น จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสพสื่อลามก สื่อที่มีความรุนแรงหรือมีอคติทางเพศ

ด้านที่สอง การปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม

ด้านที่สาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและผู้ชาย ร่วมพัฒนาเครือข่ายชุมชน กลไกสหวิชาชีพ เพื่อบูรณาการปัญหาความรุนแรง ทั้งต่อผู้หญิงและผู้ชาย และด้านสุดท้าย การผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ที่เกิดจากอคติทางเพศ” ประธานมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าว

เปิดมุมมองใหม่มิติเรื่องเพศ กับ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล”

การดำเนินงานที่ผ่านมา มีมากมายหลายด้าน อาทิ การรณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี การรณรงค์แนวคิด “สองเราเท่าเทียม” ในปี 2553 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนกรุงเทพฯ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการนำเสนอผ่านสื่อมวลชน และเป็นวิทยากรถ่ายทอดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู่แกนนำเครือข่ายอื่นๆ

การพัฒนาภาคีเครือข่ายใน 10 พื้นที่ ทำงานลด ละ เลิกเหล้ายุติความรุนแรง จนเกิดนวัตกรรมการทำงานรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้า อาทิ งานเลี้ยงไม่มีเหล้า ณ บ้านคำกลาง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ ที่ได้สอดแทรกและนำเสนองานเลี้ยงไม่มีเหล้าในงานบุญ งานวัฒนธรรมของชุมชน เช่น งานบวช งานแต่ง งานทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ สภากาแฟ ชุมชนพะโต๊ะ จ. ชุมพร ที่เปลี่ยนวงเหล้าให้เป็นวงกาแฟ โดยชักชวนผู้ชายที่ดื่มเหล้า ผู้ชายเลิกเหล้ามานั่งพูดคุยปัญหา ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจกันและกันจนสามารถเลิกเหล้าได้

เปิดมุมมองใหม่มิติเรื่องเพศ กับ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล”

ค่ายครอบครัวชุมชนไทยเกรียง จ.สมุทรปราการ ความสำเร็จของค่ายครอบครัวได้หลอมรวมความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นกลับคืนมาสู่ครอบครัวอีกครั้ง ปรากฏภาพพ่อเลิกเหล้าเพื่อลูก ลูกเลิกเหล้าเพื่อแม่ กำลังใจและความเข้าใจจากภรรยานำไปสู่การเลิกเหล้าของสามี

การพัฒนาเครือข่ายโรงงานสีขาว ลด ละ เลิกเหล้า ส่งผลให้เกิดนโยบายระดับจังหวัด ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท สหภาพแรงงาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรอื่นๆ ในจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน นครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี จนเกิดเป็นบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการสนับสนุนรณรงค์โรงงานสีขาวลด ละ เลิกเหล้าที่ชัดเจน โดยสนับสนุนให้พนักงาน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงงาน 

เปิดสายด่วน 0-2513-2889 เปิดสายด่วน 0-2513-2889 รับปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกละเมิดทางเพศ โดยอาสาสมัครที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกฎหมายและด้านสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ แก่
- ผู้ชายที่ต้องการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหา โดยผู้ชายที่ผ่านพ้นปัญหา ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์
- ผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหา ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี
- ให้คำปรึกษา โดยทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์

ติดต่อมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เลขที่ 63/87 ประเสริฐสุขเพลส ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงจอม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทรศัพท์ 0-2513-2889 โทรสาร 0-2513-2856 ที่เว็บไซต์ www.wmp.or.th
เรียบเรียบ: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th
ที่มา: มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
 

 

คลิปวีดีโอ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม