มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านอาหารสู่สังคม

โดย
| |
อ่าน : 10,235
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านอาหารสู่สังคม

เกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทย ยิ่งผ่านกระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงของโลกมากเท่าไร ยิ่งทำให้อาชีพเกษตรทวีความสำคัญ ก่อให้เกิดฐานการพัฒนาระบบ “เกษตรกรรมยั่งยืน” ที่เน้นการพึ่งพาตนเอง เชื่อมโยงสู่ความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหารสำหรับประชาชนในประเทศ
 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 เริ่มแรกทำงานกับเกษตรกรรายย่อย ในโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ อาหาร ที่ดินทำกิน และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีการเกษตร

นางสุภา ใยเมือง นางสุภา ใยเมือง กรรมการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน กล่าวว่า การดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่งของมูลนิธิฯ คือการพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านแผนงานวิจัยการบูรณาการความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในมิติต่างๆ และการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรชุมชนมีบทบาทในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากงานศึกษาวิจัย ให้สามารถตอบสนองได้ในทุกระดับ ทั้งระดับการผลิต การแปรรูป การตลาด การจัดการทรัพยากร และระดับนโยบาย

“ปัจจุบันมูลนิธิฯ ปรับบทบาทมาสู่การเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานวิชาการ โดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้งและสร้างปัจจัยที่นำไปสู่การพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน ควบคู่กับการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ทั้งที่เป็นเกษตรกร หรือ คนชั้นกลาง ข้าราชการ นักธุรกิจ ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับความสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน และการยอมรับในสิทธิและศักดิ์ศรีของเกษตรกรและชุมชน กลายเป็นโครงข่ายความมั่นคงด้านอาหาร ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่เกื้อกูลกันทั้งชุมชนท้องถิ่น และคนในสังคมโดยรวม” นางสุภา กล่าว
 
โครงการสวนผักคนเมืองกรรมการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากงานสร้างความเข้มแข็ง งานเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรรมยั่งยืนแล้ว ยังได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรรือ สสส. จัดทำโครงการสวนผักคนเมืองขึ้น เพื่อสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ สำหรับกลุ่มครัวเรือนหรือชุมชนเมือง ที่มีความสนใจต้องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จนเกิดเป็นกระแสคนเมืองปลูกผัก ขณะนี้มีศูนย์อบรมสำหรับผู้สนใจ 5 แห่ง กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรในเมืองและชาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของกลุ่มคนในเมือง ทั้งช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคนเมืองมากขึ้น

ติดต่อมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย): 912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี
เว็บไซต์: www.sathai.org
อีเมล์: sathai@sathai.org
เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/cityfarm
เว็บไซต์สวนผักคนเมือง: www.thaicityfarm.com
เรียบเรียง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม