เปิดมิติเรื่องเพศคุยกันได้กับ “มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง”

โดย
| |
อ่าน : 9,468

“มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง” กระตุ้นสังคมไทยยอมรับและตระหนักในสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ มุ่งมั่นสร้างสุขภาพให้คนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เปิดมิติเรื่องเพศคุยกันได้กับ “มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง”

เรื่องเพศในสังคมไทย คล้ายกับเป็นเรื่องต้องห้าม น่ารังเกียจที่จะพูดถึง ด้วยเพราะอคติทางเพศที่ถูกปลูกฝังหยั่งลึกในสังคมมายาวนาน จนกระทั่งทุกวันนี้การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ยังเป็นเรื่องที่พ่อแม่หลายคนรู้สึกกระดากอาย ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดกับลูกอย่างไร ซึ่งการจะปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องนี้ ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องสกปรก ลามก หรืออันตราย แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย

“มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง” เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักกิจกรรมและนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่ต้องการสนับสนุนสิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงให้เป็นที่ยอมรับและตระหนักถึงในสังคมไทย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิและสุขภาพผู้หญิง และเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ผู้หญิงเข้าใจและรักเนื้อตัวร่างกายของตนเอง

นางสาวณัฐยา บุญภักดีนางสาวณัฐยา บุญภักดี เลขานุการมูลนิธิฯ และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ กล่าวว่า สคส. อยากเห็นสังคมไทยยอมรับและตระหนักในสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีสำหรับผู้หญิง แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงไทยยังคงเจ็บป่วย พิการ และตายจากสาเหตุที่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ ถ้าเพียงสังคมไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพให้คนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

“สคส. มีกรอบแนวคิดหลัก 3 ประการคือ แนวคิดเพศภาวะ เพศวิถี และสิทธิ (genders, sexualities, and rights based approach) ในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใจว่าคนในสังคมมีวิถีทางเพศที่แตกต่างและหลากหลาย (sexualities) และชีวิตทางเพศของคนในสังคมเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากระบบความเชื่อและคุณค่าหลายระบบ โดยระบบที่มีอิทธิพลมากคือระบบความเชื่อและคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเป็นผู้หญิง/ความเป็นผู้ชาย (genders) อีกทั้งต้องคำนึงว่าความแตกต่างเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ สามารถแปรเปลี่ยนตามกาลเวลาและประสบการณ์ในชีวิต รวมถึงต้องตระหนักว่าสิทธิทางเพศจะดีไม่ได้ หากการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังดำรงอยู่ในสังคม (rights based approach)

เปิดมิติเรื่องเพศคุยกันได้กับ “มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง”ด้านการดำเนินงาน สคส.มีกระบวนการสร้างและจัดการความรู้ โดยนำข้อมูลจากงานวิจัยมาผลิตในภาษาและรูปแบบที่อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ส่วนการรณรงค์ในภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคนโยบาย เปิดเวทีระดมสมองเพื่อค้นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่สนองตอบต่อปัญหาและนำข้อสรุปนี้ไปขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ภาคสื่อ มีการทำงานร่วมกับนักสื่อสารมวลชน เพื่อค้นหาวิธีการสื่อสารเรื่องเพศ โดยมุ่งหวังขยายขอบเขตให้ผู้คนมีทางเลือกรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น และภาคประชาสังคม เชื่อมร้อยกับกลุ่มทางสังคมและหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่จะสร้างสุขภาพดี สคส. เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์แบบพันธมิตร (partnership) จะเป็นกุญแจสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

นอกจากนี้ ได้ทำงานร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สร้างเว็บไซต์ “talk about sex” เว็บไซต์ “talk about sex” ขึ้นมา ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมเรา มีคอลัมน์อาทิ ทิปคุยเรื่องเพศ, พ่อแม่รับมือลูกวัยรุ่น, วัยโจ๋รู้เรื่องเพศ, เข้าใจจุดซ่อนเร้น และไขความลับเรื่องเพศ โดยมีเนื้อหามุมมองเรื่องเพศที่เปิดกว้าง ไม่ใช่เรื่องสกปรก ลามก หรืออันตราย แต่เป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อคนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ปลอดภัย และเคารพในสิทธิของตนเองและคนรอบข้าง” นางสาวณัฐยา กล่าว

การมีชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัย หรือที่เรียกว่า “สุขภาวะทางเพศ” สร้างได้ หากเพียงปรับทัศนคติ พร้อมเปิดใจ เรื่องเพศคุยกันได้ เริ่มเลย!

ต้องการติดต่อ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
ที่อยู่
12/22 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.: 0-2591-1224-5 แฟกซ์: 0-2591-1099
เว็บไซต์มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง:  www.whaf.or.th
เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ:   http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/ 

เรียบเรียง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม