เปิดประตูสู่การทำงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

โดย
| |
อ่าน : 9,675

 

เปิดประตูสู่การทำงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

 

“ครอบครัว” ถือเป็นสถาบันแห่งแรกที่สำคัญของสังคมไทย ที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ทั้งยังเป็นเสมือน “รัง” ที่อบอุ่นสำหรับสมาชิกที่จะใช้หลบภัย ฟื้นสภาพจิตใจ จากการต่อสู้กับสภาวะแวดล้อมรอบตัว และเป็นที่ที่ทุกคนสามารถพบเจอกับความสุขสงบได้ ดังนั้นการจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะนั่นจะเกราะคุ้มกันสำคัญในการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

แต่ในอีกมุมหนึ่ง ใช่ว่าทุกครอบครัวจะดีพร้อมสมบูรณ์แบบไปในทุกด้าน แต่บางครอบครัวก็เสี่ยงต่อการเจอปัญหารุมเร้าได้เช่นกัน นี่จึงเป็นที่มาของการเกิด "มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว" ที่มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาซึ่งใช้ชื่อว่า “ชมรมพ่อแม่” จากนั้นจึงพัฒนาเติบโตมาเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ “เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”

ปัจจุบันมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีนายโสภณ สุภาพงษ์ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ และนางฐาณิชชา ลิ้มพานิช เป็นผู้จัดการมูลนิธิฯ โดยผู้จัดการมูลนิธิฯ บอกว่า การส่งเสริมให้พ่อแม่ชั้นกลางใช้โอกาสเป็นพ่อแม่อย่างมีคุณค่า เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จนั่น คือ หน้าที่ของความเป็นพ่อแม่นั่นเอง นี่คือพันธกิจสำคัญของมูลนิธิฯเรา

แน่นอนเมื่อชื่อก็บอกตรงๆ ว่า มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เรื่องที่ทำต้องครอบคลุมทั้ง พ่อ แม่ ลูก โดยที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ทำหน้าที่ในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว

ด้วยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมจัดการศึกษาให้แก่ลูกและเด็ก ร่วมมือกันป้องกันคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของเด็กและครอบครัวจากการล่วงละเมิดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพในทุกๆ ด้าน ดำเนินการให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรของพ่อแม่หรือครอบครัวในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งระดมความร่วมมือสนับสนุนจากบุคคล องค์กรทั่วไป ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังทำงานเพื่อฟื้นฟูสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็งมีพลัง รวมถึงส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่งเสริมสัมพันธภาพความเป็นครอบครัวไทยที่อบอุ่น-เข้มแข็งให้กลับมามีบทบาททางสังคม สืบทอดวัฒนธรรมการเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและระหว่างครอบครัว สร้างวัฒนธรรมเมตตาผู้น้อยมีสัมมาคารวะผู้อาวุโสของบรรพชนไทยให้เกิดขึ้น โดยใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสิ่งพิมพ์ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษา พัฒนาเด็กและเครือข่ายครอบครัวในปัจจุบันอีกด้วย

ฟังดูแล้วเรื่องของครอบครัว ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และหลากหลายแง่มุม อีกทั้งนับวันปัญหาก็กระจายออกไปมากมาย การจะทำงานให้ครอบคลุมในทุกประเด็น ครบทุกมิติ มูลนิธิฯ จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาสาสมัครที่มีจิตอาสามากมาย เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิด แก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและความสุขของครอบครัวไทยที่ยั่งยืน โดยมีการร่วมมือกันของเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (single parent) ที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังได้มีโอกาสรวมกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน ทั้งทางด้านจิตใจและการดูแลเด็ก เครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียน ที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เครือข่ายครอบครัวทั่วไป ที่สนใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างครอบครัวให้เข้มแข้งและเคลื่อนไหวประเด็นประโยชน์สาธารณะเพื่อครอบครัว ครอบครัวอาสา ที่เป็นการรวมกลุ่มครอบครัวที่สนใจในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม โดยร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในประเด็นต่างๆ อาทิ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายครอบครัวจิตอาสา เพื่อนครอบครัว (buddy family) รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เปิดประตูสู่การทำงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

หากจะพูดถึงผลงานที่เห็นเด่นชัด มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวทำร่วมกับเครือข่ายมีมากมาย อาทิ การรณรงค์ผู้ปกครองให้ช่วยกันสอดส่องดูแลคนในครอบครัวในช่วงฟุตบอลยูโร 2012 การออกกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐออกกฎหมายควบคุมสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หรือแม้แต่กระทั่งการผลักดันให้เกิดพื้นที่สงกรานต์ปลอดภัยให้ครอบครัวและเด็กในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดให้การเล่นน้ำสงกรานต์อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และนี่เป็นเพียงบางส่วนของผลงานที่ทางมูลนิธิฯ ได้ทำ ซึ่งยังคงมีอีกมากมาย สามารถติดตามการทำงานของ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้ที่ http://www.familynetwork.or.th หรือ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 192 ซ. 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348 มาช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมกันสร้างครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง เพื่อประเทศไทยจะได้อบอุ่นและมีความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกันนะคะ

 

 

เรื่องโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม