พระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ

โดย
| |
อ่าน : 11,795

 

พระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ

ปัจจุบันผู้ที่มีความพิการในสังคมมักขาดการได้รับความช่วยเหลือในหลายๆ ด้านจากสังคม อีกทั้งยังถูกกีดกันจากสิทธิต่างๆ อีกมากมาย ทั้งที่บุคคลเหล่านี้สามารถทำประโยชน์และอะไรๆ ได้เท่าเทียมกับคนธรรมดาเสียด้วยซ้ำ  

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีความพิการโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยคุณพ่อเรย์มอนด์ เบรนเนน หรือที่รู้จักกันในนาม “คุณพ่อเรย์” ที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อหวังสร้างความมั่นคงให้โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ที่เปิดดำเนินการมาก่อนก่อตั้งมูลนิธิตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เพื่อให้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคณะพระมหาไถ่ให้เป็นไปตามจิตตารมย์ คือ ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ไม่เป็นภาระของผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันมีบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ดำรงตำแหน่งประธานและมีนายนายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เป็นเลขาธิการมูลนิธิฯ ซึ่งมูลนิธิมีวิสัยทัศน์ที่น่าชื่นชม คือ จะต้องเป็นองค์กรคนพิการชั้นนำในการจัดการศึกษา จัดหางานและส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเสริมพลังคนพิการสู่สังคมแห่งความเสมอภาค มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ มีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ที่น่าสนับสนุน

หากจะพูดถึงการทำงานหรือภารกิจที่มูลนิธิฯทำ อย่างแรกคือ การส่งเสริมอาชีพ ที่เป็นภารกิจหลักของมูลนิธิโดยมีโรงเรียนอาชีว พระมหาไถ่ พัทยา จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ ช่างเขียนแบบ และหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีนักเรียนจบการศึกษาและมีงานทำไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 พันคนจากทั่วประเทศรวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้นยังมีศูนย์จัดหางาน ทำหน้าที่ให้บริการแนะแนวอาชีพ ฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สร้างความเข้าใจและให้บริการสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ การบริการจัดหางานและติดตามประเมินผล การส่งเสริมอาชีพอิสระ การบริหารจัดการและการตลาด ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจของคนพิการและครอบครัว จัดหาสัมปทานและตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน      

พระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ      

ตามมาด้วยการพิทักษ์สิทธิ ที่เป็นการรณรงค์และพิทักษ์สิทธิโดยติดตามการดำเนินงานของรัฐและเอกชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อปราศจากอุปสรรค การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชน การจ้างงานคนพิการ การพิทักษ์สิทธิคนพิการรายบุคคลที่ถูกล่วงละเมิด การส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการ การพัฒนาและบริการล่ามภาษามือ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีที่คนพิการประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต รวมถึงการศึกษาวิจัย ที่เป็นการรวบรวมและศึกษากฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แผนนโยบาย องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ การศึกษาวิจัยและการเสนอแนวทางเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.flyingwheelchair.org  นอกจากนี้จากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมูลนิธิยังมีภารกิจในการให้บริการวิทยากรหรือจัดการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมบุคลากรในงานด้านคนพิการ เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จัดหางาน การอบรมอาสาสมัคร การอบรมผู้ช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับคนพิการอีกด้วย

ภารกิจของมูลนิธิยังไม่หมดแค่นี้ เพราะยังมีการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็นงานสำคัญที่ช่วยให้คนพิการสามารถออกสู่สังคมด้วยความมั่นใจ ทั้งในแง่การให้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการให้แก่ตัวคนพิการ ครอบครัวและสังคม โดยมีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนออกอากาศในเขตเมืองพัทยา การจัดรายการโทรทัศน์เผยแพร่ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทสไทย (ช่อง 11) หรือเว็บไซต์ www.pwdmedia.com และสุดท้ายคือการจัดหาทุนที่เป็นหัวใจสำคัญ เราต้องสร้างเครือข่ายของมูลนิธิ เนื่องจากบริการทั้งหมดของมูลนิธิเป็นบริการแบบให้เปล่า ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา บริการหอพัก อาหาร และสวัสดิการต่างๆ สำหรับคนพิการ

ผลงานที่เด่นชัด เห็นจะเป็นการสนับสนุนกลไกผู้ช่วยเหลือคนพิการ ณ ศูนย์พักพิงในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่ผ่านมา มีการจัดอบรมผู้ช่วยเหลือส่วนตัวผู้พิการให้มีความรู้เรื่องวิธีช่วยเหลือผู้พิการ ประสานงานเพื่อจัดหายานพาหนะเข้าไปรับผู้พิการที่ประสบอุทกภัย รวมถึงจัดหาสถานที่พักพิง เครื่องนอน อาหารและบริการต่างๆ ไว้รองรับ เพื่อหวังบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้พิการ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พักพิง

ทั้งยังมีเคมเปญ “ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสานพิง” ที่จะกระตุ้นให้คนพิการลุกขึ้นสู้ มีแรงบันดาลใจให้ออกสู่สังคม ด้วยการแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ด้วยการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ให้สังคมในประเด็นคนพิการอย่างครอบคลุม เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างอบอุ่น ยังมีโครงการดีที่ทางมูลนิธิได้ทำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการเลี้ยงข้าวกลางวันเด็กพิการ มีศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ มีการสอนภาษาให้แก่เด็กพิการด้อยโอกาสและล่าสุดขับเคลื่อนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมด้านคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกัน นี่เป็นเพียงการทำงานบ้างส่วนของมูลนิธิเท่านั้น ยังมีอีกมากมาย หลากหลาย ซึ่งเราสามารถติดตามการทำงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.mahatai.org/index.php หรือโทรศัพท์ 03-8716-247-9 โทรสาร 038 - 716 542 ซึ่งมูลนิธิตั้งอยู่ที่ตัวเมืองพัทยา ตู้ ปณ.11 เมืองพัทยา ชลบุรี 20260

 

 

เรื่องโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม