รู้จัก...แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

| |
อ่าน : 12,621

ปัจจุบัน "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" นับเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตประชากรไทย และประชากรทั่วโลกมากที่สุด ทั้งยังส่งผลกระทบทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละหลายแสนล้านบาท 


ที่มา : noncommunicable diseases country profiles 2011, who 2011

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลก (who) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้ง "แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ" ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานเรื่องควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ ทั้งที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโดยตรงและไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง 

แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ" (a multi-sectoral network for non-communicable diseases control) : ncd network มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในด้านนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่จะป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำคัญ 5 โรค คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งและโรคปอดเรื้อรัง ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในเรื่องระบบการติดตามและประเมินผลของนโยบาย และมาตรการที่ใช้เพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ และหามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคไม่ติดต่อ คือ การสูบบุหรี่ การดื่มสุราที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและการขาดการออกกำลังกาย 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งการดำเนินการของเครือข่ายมุ่งที่จะหาจุดคานงัดที่สำคัญที่ทำให้การดำเนินการควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีหน่วยงานต่างๆดำเนินการอยู่มากมายให้ดำเนินการไปได้อย่างดีและมีประสิทธิผล โดยมี นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ เป็นผู้จัดการแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

วิสัยทัศน์

ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อโรควิถีชีวิต ด้วยการรวมพลังขับเคลื่อน จากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืน และเป็นสุข บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ     

สร้างชุมชน ท้องถิ่น สังคม ที่ตระหนัก ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมปัจจัยเอื้อ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม จัดการปัญหา และพัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ องค์รวม ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์สูงสุด

ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้

สำหรับบทบาทของ ncd network ได้แก่ การให้ความสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล องค์ความรู้ เงินทุน และผู้วิจัยให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องและต้องการการสนับสนุน เป็นผู้ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสร้างมาตรการ ทำโครงการหรืองานวิจัยที่ต้องการการสนับสนุน และร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้องานวิจัย หรือโครงการที่น่าสนใจและยังไม่เคยมีการทำมาก่อนขึ้นมา เพื่อที่จะดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง ทั้งมีการร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมโรคไม่ติดต่อ

การดำเนินงานของ ncd network แบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนขององค์ความรู้

1. สำรวจองค์ความรู้ที่แต่ละเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีอยู่ นำมารวบรวมและระบุสถานะของแต่ละโครงการที่เครือข่ายกำลังดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน

2. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความคิดเห็น และคัดเลือกหัวข้องานวิจัยหรือ โครงการที่น่าสนใจเพื่อดำเนินการต่อไป

ส่วนของมาตรการ

1. ช่วยผลักดันมาตรการต่างๆให้เกิดการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า

2. รวบรวมมาตรการต่างๆที่กำลังดำเนินการของแต่ละเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการและค้นหามาตรการใหม่ที่ยังไม่มีผู้ดำเนินการ

3. เป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนของการส่งเสริมมาตรการ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาระและความสับสนในระดับผู้ปฏิบัติงานได้

ส่วนของนโยบาย

1. ผลักดันให้เกิดนโยบายในทุกระดับ ไม่ใช่เฉพาะในระดับชาติเท่านั้น แต่รวมถึงระดับท้องถิ่นต่างๆด้วย

2. จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อที่จะเป็นนโยบายต่างๆ

3. ทำการทบทวนวรรณกรรมในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมหลักที่ทางแผนงานฯ กำลังจะดำเนินการในเร็วๆ นี้ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรผู้ผลักดันนโยบายนโยบาย/มาตรการ (ncd policy advocacy course ) ลดปัจจัยเสี่ยงและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จำนวน  2 รุ่น  โดยรุ่นที่ 1/56 จะดำเนินการอบรมระหว่าง วันที่ 24-27 เมษายน 2556 ระยะเวลาการอบรม 4 วัน ที่โรงแรมสวนสามพรานรีสอร์ต อ.สามพราน จ.นครปฐม รุ่น 2/56  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย / มาตรการต่างๆ 

รวมถึงร่วมจัดเวทีวิชาการ ในการประชุม ha national forum ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 เรื่อง “เหล้า บุหรี่ เรื่องสำคัญที่แพทย์พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลต้องรู้และตระหนักถึงมากขึ้น” และ ”โรคไม่ติดต่อ: ประเด็นร้อนระดับโลก จากองค์กรสหประชาชาติสู่ คลินิก ncd คุณภาพในประเทศไทย”

 

ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ "แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ" ได้ที่ http://www.thaincdnet.com หรือติดต่อที่ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-590 237 0 โทรสาร 02-590 238 5

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม