ร่วมสร้างสุขภาพดีให้เด็กไทย

| |
อ่าน : 21,286

          กรมอนามัย ร่วมกับกรมควบคุมโรคและ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

/data/content/2014/06/24603/cms/e_hijlnoptz368.jpg


          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน "สานสัมพันธ์ท้องถิ่นภาคี สร้างสุขภาพดีเด็กไทย" ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี ว่ากรมอนามัย ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) มากว่าสิบปี โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและชุมชน และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนมากขึ้น จึงยกระดับ การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

        จากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ส่งผลให้ขณะนี้มีโรงเรียนที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 388 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะหน่วยงานดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นเครือข่ายที่สนับสนุนกิจกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนมากที่สุดถึงร้อยละ 75.8 มีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,407 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 347 แห่ง เทศบาล 923 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 137 แห่ง  ที่มีการพัฒนาและได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.5 ซึ่งนับว่ายังให้ความสำคัญน้อยมาก จึงเห็นควรให้ได้รับการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะสุขภาพดีตามเกณฑ์และก้าวสู่โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้มากขึ้น

/data/content/2014/06/24603/cms/e_adefgnpsvw56.jpg


          ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย จึงร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน เพราะจากการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน พ.ศ.2553 พบว่า เป็นโรคอ้วนร้อยละ 13.7 และใน พ.ศ.2554 พบว่า ร้อยละ 17.0 มีสาเหตุของโรคอ้วนมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและปริมาณที่เหมาสมตามวัย เด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ทั้งๆ ที่ควรกินไม่ต่ำกว่าวันละ 12 ช้อนโต๊ะ รวมทั้งขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยพบว่า เด็กอายุ 6-9 ปี มีการออกกำลังกายครบเกณฑ์เพียงร้อยละ 59.4 ไม่ค่อยออกกำลังกาย ร้อยละ 32.7 และออกกำลังกายไม่ครบเกณฑ์ ร้อยละ 7.9 ในขณะที่เด็กอายุ 10-14 ปี มีการออกกำลังกายครบเกณฑ์สูงถึง ร้อยละ 77.3 ไม่ค่อยออกกำลังกาย ร้อยละ 18.5 และออกกำลังกายไม่ครบเกณฑ์ ร้อยละ 4.1 ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

          "กรมอนามัยจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ทั้งในในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกับกองทุนสุขภาพตำบล ที่มุ่งให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรงและมีอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพปากและฟัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย สุขภาพทางเพศ และ สิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน" อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

          นายแพทย์โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน กรมควบคุมโรคจะดูแลด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรค และติดตามประเมินผล โดยเน้นเฉพาะปัญหาที่สำคัญ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โดยใช้มาตรการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีความรู้ กิจกรรม และการจัดการ เพื่อป้องกันโรคคอตีบและหัดด้วยการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับวัคซีนครบถ้วน โรคไข้เลือดออก มีการดำเนินงานโรงเรียนปลอดโรคไข้เลือดออก ซึ่งทำให้ลดจำนวนผู้ป่วยได้ถึง 10,000 ราย มีมาตรการเฝ้าระวังโรค ป้องกันโรคล่วงหน้า การควบคุมโรค และการสื่อสารความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ปัญหาบุหรี่กับนักเรียน ดำเนินการโดยใช้กฎหมายห้ามขายบุหรี่ในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน และการแก้ปัญหาเด็กจมน้ำด้วยหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งช่วยให้เด็กมีทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ำสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนสูงถึง 21 เท่า  เป็นต้น โดยสนับสนุนด้านวิชาการให้กับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

/data/content/2014/06/24603/cms/e_abdjmnps5689.jpg

          นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีนโยบายพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ซึ่ง ในวัยเรียน เน้นการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ค้นหากลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ โดยพัฒนาระบบการเฝ้าระวังปัญหา IQ-EQ ในเด็ก วัยเรียน รวมทั้งผลักดันให้ระบบสาธารณสุขมีการเชื่อมโยงกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กวัยเรียนที่มีปัญหาการเรียนและปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแล และเข้ารับการรักษาในระบบบริการสาธารณสุข

        โดยกลุ่มโรคที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคสมาธิสั้น (ADHD) โรคปัญหาการเรียน (LD) ร้อยละ 4-6  ภาวะสติปัญญาบกพร่อง (Intellectual Disabilities) ร้อยละ 6.81 และโรคออทิสติก (Autism Disorder) ร้อยละ 0.2-0.5 โดยมีแนวโน้มว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอาจมาจากสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษและอาหาร ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กซึ่งกรมสุขภาพจิตได้พยายามหาวิธีเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งค้นคว้าแนวทางส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพของเด็กไทย ให้มีความฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งการพัฒนาภาวะทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัว บ้าน โรงเรียน และชุมชน

 

 

        ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม