รู้จัก “มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง”

| |
อ่าน : 8,559

 

อีกไม่กีเดือนที่จะถึงนี้จะมีการประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษาเกิดขึ้น เป็นครั้งที่ 4  ภายใต้การนำเสนอประเด็น “สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (public, states, sexuality)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมเพศวิถีศึกษา และองค์กรเครือข่าย 21 องค์กร รวมไปถึงมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) อีกด้วย

ในเดือนนี้จึงจะพาไปรู้จักกับ “มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)” ที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนับสนุนสิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีปรัชญาในการทำงานว่า “สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง อีกทั้งสิทธิในสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ก็เป็นสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน” 

ปัจจุบัน ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง โดยการดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี

สคส. มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิและสุขภาพผู้หญิง โดยดำเนินการให้ความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้หญิงกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กรอบแนวคิดหลัก 3 ประการในการดำเนินงานของ สคส. คือ แนวคิดเพศภาวะ เพศวิถี และสิทธิ (genders, sexualities, and rights based approach) กล่าวคือ สคส. เชื่อว่า การขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมที่มีความตระหนักว่าสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตที่มีคุณภาพ ต้องเป็นการขับเคลื่อนบนความเข้าใจว่าคนในสังคมมีวิถีทางเพศที่แตกต่างและหลากหลาย (sexualities) และต้องคำนึงว่าชีวิตทางเพศของคนในสังคมเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากระบบความเชื่อและคุณค่าหลายระบบ โดยระบบที่มีอิทธิพลมากคือระบบความเชื่อและคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเป็นผู้หญิง/ความเป็นผู้ชาย (genders) และต้องคำนึงว่าความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ สามารถแปรเปลี่ยนตามกาลเวลาและประสบการณ์ในชีวิต รวมถึงต้องตระหนักว่าสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์จะดีไม่ได้ถ้าการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังดำรงอยู่ในสังคม

ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ประกอบด้วย

สร้างและจัดการความรู้ คือ การนำข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่ได้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพมาผลิตในภาษาและรูปแบบที่คนทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ผู้หญิงเข้าใจและรักเนื้อตัวร่างกายของตนเอง และสนับสนุนหรือดำเนินการวิจัยในเรื่องที่ยังขาดองค์ความรู้

รณรงค์ภาคนโยบาย คือ การนำความรู้ไปใช้ในเวทีระดมสมองเพื่อค้นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และนำข้อสรุปนี้ไปขับเคลื่อนภาคนโยบายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

รณรงค์ภาคสื่อ คือ การทำงานร่วมกับนักสื่อสารมวลชน เพื่อค้นหาวิธีการสื่อสารเรื่องเพศ สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อขยายขอบเขตความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้คนมีทางเลือกมากขึ้นในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และมีความตระหนักและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น

รณรงค์ภาคประชาสังคม โดยทุกยุทธศาสตร์ของ สคส. สามารถเชื่อมร้อยกับกลุ่มทางสังคมและหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่จะสร้างสุขภาพดีอย่างเป็นองค์รวมแก่คนในสังคม สคส. เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์แบบพันธมิตร (partnership) จะเป็นกุญแจสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ได้ที่ http://www.whaf.or.th/

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม