ก้าวต่อไปของ...มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

| |
อ่าน : 12,168

เป็นเวลา 30 กว่าปี ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ยังคงมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่แค่การพัฒนาทางกายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาทางด้านสังคมและทางจิตใจด้วย

ทัตติยา ลิขิตวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เล่าว่า ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กไทยและเด็กต่างชาติที่เข้ามาใช้แรงงานก่อนวัยอันควร และเด็กส่วนใหญ่ที่พบในกลุ่มนี้คือ เด็กในแถบภาคอีสาน และเด็กจากประเทศลาว พม่า กัมพูชา  2) กลุ่มเด็กในสภาวะวิกฤต หมายถึง เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด กับครอบครัวที่มีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งอาจที่เป็นอันตราย รวมถึงเด็กในชนบทที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ เพราะพ่อแม่มาทำงานในเมือง เป็นต้น

ถัดมาที่ 3) กลุ่มเด็กในสถานการณ์รุนแรง มุ่งไปที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีโครงการที่ทำงานร่วมกับเด็กและครอบครัว 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นผู้ประสบภัย เช่น มีพ่อหรือแม่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น เสียชีวิต หรือถูกจับ และ 4) กลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาวะวิกฤตด้านสื่อ เช่น เด็กที่ได้ผลกระทบด้านสื่อ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ

“ทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย เราจะทำงานใน 2 ประเด็นหลัก คือ พื้นที่สร้างสรรค์ โดยพยายามปรับพื้นที่ให้เข้ากับบริบทแต่ละกลุ่ม ทั้งแรงงานเด็กต่างชาติ, เด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้, เด็กชนบท และเด็กในเมือง ส่วนประเด็นที่สอง คือ เน้นกลไลชุมชนปกป้องเด็ก เช่น การสร้างอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็กในชุมชน, สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชน และครอบครัวในชุมชน”

คุณทัติยาเพิ่มเติมว่าในช่วงปี 2555 - 2557 ทางมูลนิธิฯ จะเน้นการทำงานด้าน “สื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤต” เพื่อให้เด็กได้สื่อสารถึงปัญหาและความต้องการของตนเองให้สังคมได้รับทราบ ตัวอย่างเช่น เด็กต่างชาติ อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา ก็จะทำสื่อที่นำเสนอถึงปัญหาที่พวกเขากำลังประสบอยู่ ส่วนกลุ่มเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็นำเสนอสันติวิธี และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นต้น

คุณทัติยาเล่าต่อว่า สำหรับปัญหาเด็กและเยาวชนที่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนในตอนนี้คือ เรื่องของแรงงานเด็กต่างชาติ เพราะเด็กกลุ่มนี้นอกจากจะถูกใช้แรงงานแล้ว ยังขาดสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นเด็ก ซึ่งถึงแม้พวกเขาจะมาอยู่ในประเทศไทย แต่ก็มีสิทธิที่ควรจะได้รับการคุ้มครอง ได้รับการศึกษา และควรมีสิทธิในการดูแลรักษาสุขภาพหรือการเข้าถึงบริการสาธารณสุข แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับและคนในสังคมก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้น้อย

“อีกกลุ่มหนึ่งคือ เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังมีความต้องการด้านการสนับสนุนความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน รวมถึงเรื่องของทุนการศึกษาของเด็กและทุนการประกอบอาชีพของครอบครัว ซึ่ง 2 ประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน แต่มีความแตกต่างกันคือ เรื่องกลุ่มเด็กต่างชาติจะเน้นการปกป้องคุ้มครอง แต่กลุ่มเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์ และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ”  

ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ฝากด้วยว่า ในช่วงนี้มีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กหลายองค์กรกำลังประสบปัญหาในการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์อยากมีส่วนร่วมอาจจะสนับสนุนผ่านเงินบริจาค หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อทำกิจกรรมสำหรับเด็กๆ

“และสุดท้ายอยากให้คนในสังคมช่วยมองเด็กทุกกลุ่มในฐานะที่เขาเป็นเด็ก ช่วยกันสอดส่อง ปกป้องคุ้มครอง ด้วยการแจ้งข้อมูล หากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กในรูปแบบต่างๆ ก็ได้”

สำหรับการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ทางมูลนิธิฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ

1. การบริจาค คือ การร่วมบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ซึ่งแล้วแต่ผู้บริจาคว่าประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมด้านไหน เช่น เรื่องของทุนการศึกษา, การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ และทุนช่วยเหลือครอบครัว วัสดุอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หรือของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นต้น

2. อาสาสมัคร โดยเข้ามาช่วยจัดกิจกรรม ซึ่งที่มูลนิธิจะมีศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ดวงแข (หัวลำโพง) และศูนย์สันติคาม (ซอยสุขุมวิท 107) ที่ผ่านมาก็จะมีอาสาสมัครรวมตัวกันมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในสภาวะวิกฤตหริอเด็กด้อยโอกาส โดยรูปแบบจะขึ้นอยู่กับทาง อาสาสมัครที่จะต้องเตรียมมา แต่เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

3. ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งนักศึกษามาเรียนรู้การทำงาน และฝึกประสบการณ์ ซึ่งจะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะมาระยะยาว 1-3 เดือน พวกเขาจะมาเรียนรู้และทำโปรเจ็คพิเศษที่ ช่วยส่งเสริมเด็กแต่ละกลุ่มที่สนใจ

ผู้สนใจอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ไปกับ มพด. สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก http://www.iamchild.org หรือโทรศัพท์ 02 – 433 6292 , 02 – 884 6603  โทรสาร 02 435 5281 ต่อ 102

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

ขอบคุณภาพจาก : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม