มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดย
| |
อ่าน : 6,007

สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลรักษา เช่นเดียวกับ“มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”ที่ให้ความสำคัญและทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.) good governance for social development and the environment institute (gsei) ตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐ เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน gsei เป็นสถาบันทางวิชาการที่เกิดขึ้นท่ามกลางพลวัต การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ซึ่งเน้นความสำคัญในบทบาทของประชาชนโดยสถาบันตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนและประชาชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดธรรมรัฐ กล่าวคือ การทำให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นธรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็นประธานมูลนิธิฯ และ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน เป็นรองประธานมูลนิธิฯ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นั้น 1.เป็นการดำเนินการศึกษาและวิจัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่การจัดการที่ดีและมีความเป็นธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2.ดำเนินการศึกษาและวิจัย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อสาธารณสังคมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ 3.การวิจัยเพื่อนำไปสู่การเปิดกว้างทางความคิด และมีความคิดที่หลากหลาย โดยเน้นการบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ (เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย สถาบันและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการพัฒนา 4.เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 5.สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศรวมทั้งชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 6.เพื่อสร้างพลวัตทางความคิดในการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการต่างๆ หรือการดำเนินงานของมูลนิธิ ปัจจุบันมีโครงการที่ยังดำเนินงานอยู่ 2 โครงการด้วยกัน คือ 1.พัฒนายุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ และ 2.การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดในจังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ

โครงการที่ 2 เป็นการทํางานร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทําหน้าที่บริหารงานวิจัย(สกว.) และมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นผู้ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ แต่ในขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาข้อเสนอโครงการ ระยะที่ 2 ส่วนที่ สสส. สนับสนุนมุ่งให้เกิด "ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ของชุมชน ครอบคลุม 6 ตําบล คือ ต.แหลมกลัด ต.อ่าวใหญ่ ต.ห้วงนํ้าขาว ต.ท่าพริก ต.ชําราบ ต.หนองคันทรงในพื้นที่ป่าชายเลน  โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับ สกว.และเชื่อมโยงกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งนักวิจัย สกว. จะทำงานร่วมกับแกนนำในชุมชน (นักวิจัยชุมชน) ทำกิจกรรมใน 4 เรื่อง ได้แก่

1.การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง

2.แก้ปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะ

3.ใช้ประโยชน์ชีวมวลเพื่อพลังงานในชุมชน

4.การปลูกป่าชายเลนและการจัดการของชุมชน

แต่ถึงแม้จะเป็นมูลนิธิเล็กๆ แต่เชื่อว่า ทั้งความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อม จะเป็นเชื้อเพลิงให้มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานในแต่ละโครงการได้สืบไป ...

 

 

ที่มา : มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม