| |
อ่าน : 8,170

ด้วยความห่วงใยในสุขภาวะของพระสงฆ์ และเล็งเห็นปัญหาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหมู่พระสงฆ์ “โครงการสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ทำการศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาวะของพระสงฆ์ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคเรื้อรังและการมีสุขภาวะที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการฯ “รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช” และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า โครงการการขยายผลสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค เป็นระยะที่ 2 ของโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการของพระภิกษุสามเณร เพื่อพัฒนา “สงฆ์ต้นแบบ โภชนาดี ชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี

“ในระยะที่ 1 ทางทีมงานได้ศึกษาโดยการตรวจร่างกายและเจาะเลือดของพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ และถามเรื่องการฉันอาหาร ในกลุ่มตัวอย่างจากพระ 4 วัด จำนวน 82 รูป พบว่าพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีน้ำหนักเกิน ถึง 43.6 % ซึ่งสูงกว่าที่พบในชายไทยในเมืองประมาณ 36.5 % ค่ารอบเอวเกินในพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างพบ 20.8 % ซึ่งใกล้เคียงกับชายไทยในเมืองที่มีรอบเอวเกินอยู่ 22.9 % การเกิดโรคเบาหวานในพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างสูงใกล้เคียงกับข้อมูลล่าสุดของชายไทย คือประมาณ 6 %  แต่ถ้าใช้ค่า hba1c ในเลือดจะพบโรคเบาหวานในพระสงฆ์สูงถึง 8.9 % ภาวะไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในพระสงฆ์พบ 51.9 % ซึ่งสูงกว่าชายไทยในเมือง (39 %) ภาวะไขมันเอ็ชดีแอลโคเลสเตอรอลต่ำกว่าปกติพบ 12.5 % พบมากกว่าชายไทยในเมือง (9.7 %)”

สรุปองค์ความรู้ที่ได้เชื่อมโยงกันชัดเจนว่า พระสงฆ์ในบริบทที่เป็นชุมชนเมือง มีความเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินมีภาวะไขมันในเลือดสูงมากกว่าชายไทยทั้งยังพบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างค่ารอบเอวและตัวชี้วัดโรคเรื้อรัง ซึ่งจะนำผลนี้มาใช้ประโยชน์ในการดูแลพระสงฆ์ได้

นอกจากนั้นได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกพระสงฆ์ในชุมชนเมืองกรุงเทพฯ จำนวน 29 รูป จาก 4 วัด ทั้งนิกายธรรม ยุติและมหานิกาย สรุปจาก mixed method research approach พบว่า 4 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาวะของพระสงฆ์ คือ สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค โภชนา ปานะ กายะ และกิจกรรม

โครงการจึงผลิตสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 5 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาทั้ง 4 ด้านผลการวิจัยจากการนำสื่อดังกล่าวไปใช้ในกลุ่มพระสงฆ์จำนวน 86 รูปจาก 4 วัด ในกรุงเทพฯ พบว่า ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ กลุ่มที่ใด้ใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค มีไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดลดลงต่างจากกลุ่มควบคุม 40.8 มก./100 ซีซี และไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลงต่างจากกลุ่มควบคุม 27.9 มก./100 ซีซี ดัชนี

จากข้อสรุปของโครงการระยะที่ 1 ดังกล่าว จึงนำมาสู่โครงการระยะที่ 2 การขยายผลไปสู่ภูมิภาค ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง โดยโครงการได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากพระสงฆ์ ฆราวาสและนักวิชาการ และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพรหมบัณฑิต และ ดร.พระมหาสุทิตย์อาภากโร และจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ ได้รับคำชี้แนะและการประสานสนับสนุนเพื่อการขยายผลที่ยั่งยืนเป็นรูปธรรมต่อไป

ปัจจุบันนี้โครงการได้ดำเนินมาถึงระยะที่ 2  มีการดำเนินการใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรคในวัดนำร่อง 4 ภูมิภาค ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 และจะเสร็จสิ้นโครงการในปลายปี 2557 ติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ http://www.facebook.com/modelmonk

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม