“เฮฮา" (HeHa) องค์กรจะสุขได้...ผู้นำต้องสุขด้วย

| |
อ่าน : 10,491

ผ่านหูผ่านตามาบ้างสำหรับคำว่า "เฮฮา" (heha) หรือโครงการเสริมสร้างสุขภาวะอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข (สบม.) โครงการของสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการหนึ่งในเครื่องมือสร้างสุขให้องค์กร ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)

มาวันนี้เฮฮาพัฒนาไปอีกขั้น ด้วยองค์ประกอบการสร้างองค์กรแห่งความสุขผ่านโมเดล "heha gen" หรือ holistic enterprise happiness approach guidance for energetic navigation ซึ่ง heha gen ผ่านการพิสูจน์ชัดแจ้งว่าสามารถช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานกลายเป็นองค์กรแห่งความสุขแท้ และบริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปู จ.สมุทรปราการ ยินดียิ่งที่จะเผยแพร่ heha gen ให้ผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้สร้างสุขให้องค์กรตนเอง

ก่อนจะไปถึงผลสำเร็จของทั้งสองหน่วยงานในข้างต้น กูรูเฮฮาประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.อธิบายถึงองค์ประกอบความเป็น heha gen ไว้ว่า ...

heha gen ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

1.การรักษาสมดุลความสุขของทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน

2.การดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนตั้งแต่การเริ่มต้น การวางแผน การปฏิบัติ การติดตามบทบวน การรักษาและการทำให้สมบูรณ์แบบ

3.การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่พนักงาน

4.การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของผู้นำองค์กร

5.การบริหารงานอย่างธรรมาภิบาล

จากองค์ประกอบทั้ง 5 เห็นได้ว่าคีย์สำคัญของ heha gen ก็คือ "ผู้นำองค์กร" หัวเรือที่จะนำพาให้องค์กรของตนเป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งความสำเร็จในการเป็นองค์กรแฮปปี้ เวิร์กเพลส ของบริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปู จ.สมุทรปราการ ด้วยเพราะมีผู้นำองค์กรดีคุณลักษณะเด่ง เข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของการทำงานด้วยความสุขนั่นเอง

ภาคภูมิ จรรยหาณ ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า เป้าหมายสูงสุดของการบริหารองค์กรคือ "ความยั่งยืน" อย่างเป็นสุขซึ่งประกอบด้วยความยั่งยืนใน 3 ด้วน ได้แก่ กำไร คนและสิ่งแวดล้อม การบริหารองค์กรจึงพัฒนาทั้งด้านระบบและพนักงานควบคู่กัน

ฉะนั้น การบริหารพัฒนาบริษัทให้เป็นสากลเพื่อไปสู่ความยั่งยืนที่แท้ จึงจำเป็นต้องนำระบบคุณภาพ (q) ระบบความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย (s) ระบบสิ่งแวดล้อม (e) ระบบทรัพยากรมนุษย์ (l) และระบบความรับผิดชอบต่อสังคม (csr) ที่เป็นเวอร์ชั่น ล่าสุดมาใช้ และทำเป็นระบบความรวมหรือ integrated system qselcsr ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ทางองค์กรศึกษาและตรวจสอบอยู่เสมอว่าระบบพัฒนาคุณภาพที่นำมาใช้จะต้องส่งผลดีต่อทั้งองค์กร พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ภาคภูมิยังบอกอีกว่า การพัฒนาพนักงานก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่จริงใจทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ทางสังคมต่างๆ ได้ ซึ่งกว่าจะสร้างพนักงานเช่นนี้ได้ ตัวพนักงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ใช้ศักยภาพและมีความภาคภูมิใจในตนเองอย่างไรก็ดี

"การพัฒนาคนสำคัญที่สุด ถ้าคนไม่พัฒนาระบบก็พัฒนาไม่ได้" ประธานกรรมการที่ปรึกษา บมจ.คาร์เปท อินเตอรืแนชั่นแนล ไทยแลนด์ ระบุพร้อมแจงต่ออีกว่า ผลลัพธ์ของการบริหารขององค์กรต้องนำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งต้อง 1 ยั่งยืนตามหลัก triple bottom line - 3 p ได้แก่ profit กำไรหรือผลประกอบการของบริษัท people ความรับผิดชอบต่อมนุษย์และสังคม เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างองค์กร เป็นต้น และ planet เป็นมิตรต่อโลก คือการดำเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะกระบวนการใดก็ตามจะให้ความสำคัญต่อเรื่องกรีนหรือไม่ก่อให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

ขณะที่ สายหยุด พูลสวัสดิ์ ประธานกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปู ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการอธิบายถึงหลักการบริหารชุมชนด้วยด้วย heha gen ว่าทุกคนในชุมชนคือญาติดังนั้นต้องทำให้ญาติมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และด้วยอาชีพหลักที่ช่างเสริมสวยและช่างตัดผม ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในชุมชน ทำให้มีโอกาสรับฟังปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน

จากการรับรู้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนผ่านลูกค้าที่มาใช้บริการเสริมสวย สายหยุดได้ประมวลปัญหาต่างๆ ของชุมชน และสรุปว่าชุมชนบางปูมีปัญหา 2 ด้านด้วยกันคือ 1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ 2.ปัญหาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวรวมถึงปัญหาเด็กเยาวชน

"ป้าเชื่อว่าคนในชุมชนมีเศรษฐกิจดีแล้ว จะมีเวลาดูแลครอบครัวและดูแลลูกมากขึ้น ปัญหาด้านครอบครัวและเยาวชนจะลดลง การพัฒนาจึงให้ความสำคัญต่อเรื่องปากท้อง โดยนำปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน พร้อมกับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและป้องกันการกู้เงินนอกระบบ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสก็จะทำกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านครอบครัวและเยาวชนด้วย โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมความรู้คอมพิวเตอร์และการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

หลงวัตถุ  สมองดีขึ้น  ธุรกิจ  สสส. สปอร์ตลีดเดอร์ ซัมเมอร์แคมป์  เผาผลาญโปรตีน  ปลอดความรุนแรง  ห่างไกลยาเสพติด  บ้านเด็กกำพร้า  กิจการด้านอาหาร  อาหารสำหรับลูก  อากาศหนาว  ทางการหายใจ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ของขวัญปลอดเหล้า  ผู้ที่บกพร่องทางการพัฒนา  ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ ปี 6  เสือภูเขา  ยา่เส้น  พัฒนาทักษะฝีมือ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม