‘สื่อดี-พื้นดี-ภูมิดี’เพื่อเด็กไทยวัยเรียนรู้

| |
อ่าน : 13,714

          วัยเด็ก คือ วัยเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กยุคปัจจุบันนอกจากครอบครัว โรงเรียน เพื่อน หรือชุมชน ก็คือ “สิ่อ”

/data/content/2014/05/24427/cms/e_acikmnpsvw39.jpg

          “สื่อ” มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กเพิ่มขึ้น ด้วยสภาพครอบครัวและชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำให้เด็กใช้เวลาอยู่กับสื่อต่างๆ รอบตัวมากกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆ สื่อจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงอิทธิพลต่อเด็กและสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆ สู่เด็กได้โดยตรง

          ด้วยเหตุนี้ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) จึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานนโยบาย กลุ่มกิจกรรม สถาบันวิชาการ เครือข่ายสังคม เป็นต้น

          ศศิกานท์ พืชขุนทด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า สื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงอิทธิพลต่อเด็ก แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ เด็กจะเสพสื่อที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง และการบริโภคนิยม ซึ่งส่งผลเสียต่อเด็ก ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต

          ศศิกานท์ อธิบายว่า แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน เป็นแผนงานที่บริหารโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก อยู่ภายใต้สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) ซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการพัฒนาระบบสื่อ เพื่อเด็กเยาวชน และครอบครัว โดยยุทธศาสตร์หลักของแผนงานฯ คือ การเสริมสร้างสื่อดีที่สร้างสรรค์ แบ่งเป็น 5ด้าน ได้แก่ การพัฒนาช่องทางเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ การสนับสนุนการผลิตสื่อ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ การสร้างกระแสสังคมการมีส่วนร่วม และการผลักดันนโยบาย และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน

          ในปี 2557 โครงการหลักที่ผลักดันคือ ยุทธศาสตร์ 3 ดี ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี

          ผู้ช่วยผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “สื่อดี” คือ สื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์สำหรับทุกคน ที่เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีโอกาสเข้าสื่อดีได้ โดยไม่จำกัดโอกาส เวลา และสถานที่  ในที่นี้หมายถึง สื่อทุกประเภท ทั้งสื่อมวลชน สื่อท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน

          ด้าน “พื้นที่ดี” คือ พื้นที่ที่ทุกคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการออกแบบและ ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เสริมพลังซึ่งกันและกัน เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความปลอดภัย ที่จัดให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น พื้นที่ออกกำลังกาย การจัดลานวัดเป็นลานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การจัดสนามกีฬาให้เป็นตลาดนัดอาหารปลอดภัย หรือการจัดห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เป็นต้น

          และ “ภูมิดี” คือ ภูมิปัญญาในการฉลาดรู้เรื่องสื่อ เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ในการป้องกันภัยรอบด้านและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาของทุกฝ่ายในชุมชน ในการมีส่วนร่วมปกป้องดูแลและสร้างชุมชนร่วมกัน

          สำหรับพื้นที่ต้นแบบ 3 ดี ศศิกานท์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาครอบคลุมในทุก ๆ ด้านตามโครงการจากการดำเนินโครงการใน 2 ปี สามารถขยายภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ เกิดพื้นที่เพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในหลายพื้นที่ มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายถึง 30 กลุ่ม

          “ยุคนี้เป็นยุคสื่อหลอมรวม มีการนำสื่อหลายประเภทเข้ามารวมในเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า ทำให้เด็กใกล้ชิดสื่อได้ง่าย ซึ่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบ สิ่งที่ดีที่สุดคือสร้างความเข้าใจ และเท่าทันสื่อทั้งในครอบครัว ชุมชน ผลักดันพื้นที่ให้มี สื่อดี เป็นสื่อเหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย พื้นที่ดี เป็นเวทีสร้างสรรค์การแสดงออกของเด็กและเยาวชน และ ภูมิดี เป็นภูมิปัญญาของเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับการบ่มเพาะ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปิดรับและใช้สื่ออย่างแยกแยะและมีวิจารณญาณ” ศศิกานท์ กล่าวปิดท้าย

          ยุทธศาสตร์ 3 ดี จึงไม่เป็นเพียงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กจากสื่อ แต่ยังเป็นการพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งกาย จิต สังคมและปัญญา อยู่ในสังคมที่สงบสุข และเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาวะดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง...

 

         

          เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม