เพิ่ม 'อย.น้อย' เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

| |
อ่าน : 27,892

          อย.ลงพื้นที่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี เยี่ยมนักเรียน 'อย.น้อย' ปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน ผลักดันเครือข่ายขยายผลการบริโภคอาหารปลอดภัยในครอบครัวและชุมชน

/data/content/2014/05/24370/cms/e_egjnopqyz129.jpg

          เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินโครงการ "อย.น้อย" มาตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันมีนักเรียนเป็นสมาชิก อย.น้อย ประมาณ 200,000 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 3,221 โรงเรียน และได้ขยายผลไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ในลักษณะ "อย.น้อย สอนน้อง" จำนวน 3,059 โรงเรียนในทุกจังหวัด ซึ่งโครงการ อย.น้อย นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนในการร่วมมือกันรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน

          นักเรียน อย.น้อย สามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจโฆษณา ตรวจสารอันตรายในเครื่องสำอาง ส่งผลให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน จนขยายผลไปสู่การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในครอบครัวและชุมชนด้วย

          รองโฆษก อย. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน อย.น้อย ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอางอย่างปลอดภัย และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ครอบครัวและชุมชน อย.จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนข้อมูลสาระความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียน

/data/content/2014/05/24370/cms/e_adfgnoqrvx79.jpg          พร้อมกันนี้ ในวันที่ 22 พ.ค. 57 ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรม อย.น้อย ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี ซึ่งเริ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โดยมีการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันมีนักเรียนเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 1,920 คน มีนักเรียนแกนนำ อย.น้อย 92 คน และครูแกนนำ อย.น้อย 8 คน มีการเผยแพร่รณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง มีการเชื่อมโยงเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าสู่สาระวิชาในหลักสูตรการเรียน รวมทั้งเปิดสอนรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมรายวิชาสิทธิผู้บริโภค รายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และจัดกิจกรรม อย.น้อย สัญจรโรงเรียนเครือข่าย 21 โรงเรียน กิจกรรม อย.น้อย เคาะประตูบ้าน และการให้ความรู้หน้าเสาธงในปีการศึกษา 2556

          เภสัชกรประพนธ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ อย.น้อย เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 4 รวมทั้งรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานน้ำอัดลม และรางวัลเหรียญทอง จังหวัดลพบุรี โครงการคุณธรรมน้อมนำสู่อาเซียน (การคุ้มครองผู้บริโภค) อีกด้วย

          จากนั้นจะได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนสมบูรณ์เป็นหน่วยงานดำเนินการบริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยดำเนินการเชิงรุก มุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชน เพื่อสร้างสุขภาพเป็นหลัก

          นอกจากนี้ ยังมุ่งจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัญหาสุขภาพ มีความเชื่อมโยงระบบบริการ โดยที่สามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลพี่เลี้ยง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ส่งเสริมการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถร่วมกันดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการส่งเสริมให้ความรู้กับกลุ่ม อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยการจัดตั้งโรงเรียน อสม. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นเครือข่ายที่ร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านกิจกรรมให้ความรู้ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การป้องกันในชุมชน เป็นกลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อส.คบ)

          อย่างไรก็ตาม อย.จะสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้สามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง พร้อมกับเดินหน้าขยายโครงการ อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตจะมี อย.น้อย อยู่ในทุกตำบล เกิดเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้มแข็ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน.

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม